Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

  • Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud asutus: mis tahes haldusasutus ja kodanike teeninduskeskused (KEP). Lisaks sellele advokaadid ja notarid vastavalt nende ülesannete täitmist reguleerivatele õigusnormidele.
  • Artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud asutus: pädev esimese astme kohus ainuisikulises koosseisus (monomelés protodikeío) või notar.
  • Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud asutus: –

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Kreeka haldusasutused tasuta õigusabi andmise menetlusega ei tegele. Pädevateks asutusteks on territoriaalse ja valdkondliku pädevusega kohtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõikes 1 osutatud tõendite väljastamise pädevus on asjaomase lahendi teinud kohtul või dokumendi väljastanud asutusel (notar).

Artiklis 66 osutatud tõendite väljaandmise pädevus on asjaomase lahendi teinud kohtul või dokumendi välja andnud asutusel (notar).

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Tõendite parandamise või tühistamise pädevus on asjaomase lahendi teinud kohtul.

Tõendi väljaandmine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, kuulub asjaomase lahendi teinud kohtu pädevusse.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Otsuse tunnustamine (artikli 30 lõige 3), tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2) ja täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1) kuulub selle isiku elukohajärgse ainuisikulises koosseisus esimese astme kohtu pädevusse, kelle suhtes täitmist taotletakse. Kui isiku elukoht ei ole teada, lähtutakse tema elukohajärgsest piirkonnast. Kui ka see ei ole teada, on pädev kohus Ateena esimese astme kohus ainuisikulises koosseisus.

Vaidlustust või edasikaebust on pädev menetlema (artikli 61 lõige 2) apellatsioonikohus (efeteío).

Edasist vaidlustust või edasikaebust on pädev menetlema (artikkel 62) kassatsioonikohus (Áreios Págos).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Täitedokumentide täitmise pädevus on kohtutäituril (dikastikós epimelitís).

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artiklis 61 osutatud vaidlustused ja edasikaebused esitatakse (apellatsioonkaebuse (éfesi) vormis) apellatsioonikohtule, samal ajal kui artiklis 62 osutatud edasised vaidlustused või edasikaebused esitatakse (kassatsioonkaebuse (anaíresi) vormis) kassatsioonikohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Artikli 76 kohaldamisel on keskasutuseks justiitsministeeriumi (Ypourgeío Dikaiosýnis) rahvusvahelise eraõiguse osakond (Tmíma Idiotikoú Dikaíou).

Õigusküsimuste eridirektoraadi (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton) juhataja:

Vasilios Sarigiannidis

Rahvusvahelise eraõiguse osakonna juhataja:

Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Athens

Tel: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-post: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Kreeka ei ole otsustanud, et lõikes 1 osutatud nõusolek ei ole nõutav muu isiku kui vanema juurde paigutamise korral.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Kreeka ja inglise keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

  • Artikli 80 lõige 3: kreeka keelde.
  • Artikli 81 lõige 2: kreeka keelde.
  • Artikli 82 lõige 4: kreeka keelde.
  • Artikli 91 lõige 2: –.
Viimati uuendatud: 17/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.