Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Ei ole Ungari õiguses asjakohane.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Ei ole Ungari õiguses asjakohane.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

II lisas sätestatud tõendi annab välja esimese astme kohus (artikli 36 lõike 1 punkt a). III lisas sätestatud tõendi annab välja esimese astme kohus või pädev eestkosteasutus (artikli 36 lõike 1 punkt b). IV lisas sätestatud tõendi annab välja esimese astme kohus (Pesti Központi Kerületi Bíróság, Pesti keskpiirkonnakohus) (artikli 36 lõike 1 punkt c). Artikkel 66 ei ole Ungari õiguses asjakohane.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

II lisas sätestatud tõendi parandab esimese astme kohus (artikli 37 lõige 1). III lisas sätestatud tõendi parandab esimese astme kohus või, kui selle on välja andnud eestkosteasutus, Budapesti või muu kohalik omavalitsus, tegutsedes lastekaitse- ja eestkosteasutusena (artikli 37 lõige 1). IV lisas sätestatud tõendi parandab esimese astme kohus (Pesti Központi Kerületi Bíróság, Pesti keskpiirkonnakohus) (artikli 37 lõige 1). V lisas sätestatud tõendi parandab esimese astme kohus või, kui selle on välja andnud eestkosteasutus, Budapesti või muu kohalik omavalitsus, tegutsedes lastekaitse- ja eestkosteasutusena (artikli 48 lõige 1). VI lisas sätestatud tõendi parandab esimese astme kohus (artikli 48 lõige 1). VII lisas sätestatud tõendi annab välja esimese astme kohus või pädev eestkosteasutus (artikli 49 lõige 1). Artikkel 66 ei ole Ungari õiguses asjakohane.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõige 3: pädev kohus on piirkonnakohus, mille tööpiirkonda jääb vastaspoole Ungaris asuva alalise elukoha või hariliku viibimiskoha järgne esimese astme kohus, (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) (Budapestis on selleks Budai Központi Kerületi Bíróság, Buda keskpiirkonnakohus); kui see ei ole võimalik, siis piirkonnakohus, mille tööpiirkonda jääb taotleja Ungaris asuva alalise elukoha või hariliku viibimiskoha järgne esimese astme kohus, (Budapestis on selleks Budai Központi Kerületi Bíróság, Buda keskpiirkonnakohus); kui taotlejal ei ole Ungaris alalist elukohta, tegevuskohta või harilikku viibimiskohta, siis on pädev kohus Buda keskpiirkonnakohus.

Artikkel 52: pädev kohus on piirkonnakohus, mille tööpiirkonda jääb kohustatud isiku või lapse hariliku viibimiskoha järgne esimese astme kohus (Budapestis on selleks Budai Központi Kerületi Bíróság, Buda keskpiirkonnakohus), välja arvatud suhtlusõigust käsitlevate lahendite, ametlike dokumentide ja kokkulepete korral; suhtlusõigust käsitlevate lahendite, ametlike dokumentide ja kokkulepete korral on pädev kohus lapse Ungaris asuva alalise elukoha või viibimiskoha järgne esimese astme kohus (járásbíróság) või kui lapse elu- või viibimiskohta pole võimalik kindlaks teha, siis Buda keskpiirkonnakohus.

Artikli 40 lõige 2: pädev kohus on piirkonnakohus, mille tööpiirkonda jääb vastaspoole Ungaris asuva alalise elukoha või hariliku viibimiskoha järgne esimese astme kohus, (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) (Budapestis on selleks Budai Központi Kerületi Bíróság, Buda keskpiirkonnakohus); kui see ei ole võimalik, siis piirkonnakohus, mille tööpiirkonda jääb taotleja Ungaris asuva alalise elukoha või hariliku viibimiskoha järgne esimese astme kohus, (Budapestis on selleks Budai Központi Kerületi Bíróság, Buda keskpiirkonnakohus); kui taotlejal ei ole Ungaris alalist elukohta, tegevuskohta või harilikku viibimiskohta, siis on pädev kohus Buda keskpiirkonnakohus.

Artikli 58 lõige 1: avaldus tuleb esitada kohtule, mis nõuab lahendi täitmist.

Artikli 61 lõige 2: edasikaebus tuleb esitada esimese astme kohtule ja selle lahendab järgmise astme kohus (törvényszék).

Artikkel 62: lahendi läbivaatamise taotlus tuleb esitada kohtule, mis tegi lahendi esimeses astmes, ja selle lahendab Ungari kõrgeim kohus (Kúria).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Pädev kohus on piirkonnakohus, mille tööpiirkonda jääb kohustatud isiku või lapse hariliku viibimiskoha järgne esimese astme kohus (Budapestis on selleks Budai Központi Kerületi Bíróság, Buda keskpiirkonnakohus), välja arvatud suhtlusõigust käsitlevate lahendite, ametlike dokumentide ja kokkulepete korral; suhtlusõigust käsitlevate lahendite, ametlike dokumentide ja kokkulepete korral on pädev kohus lapse Ungaris asuva alalise elukoha või viibimiskoha järgne esimese astme kohus (járásbíróság) või kui lapse elu- või viibimiskohta pole võimalik kindlaks teha, siis Buda keskpiirkonnakohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artikkel 61: apellatsioonkaebus.

Artikkel 62: kassatsioonkaebus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Muud juhtumid kui välismaale viidud laste tagasitoomine ja Ungarisse toodud laste tagasiviimine: siseministeerium (aadress: 1054 Budapest Báthory utca 10., postiaadress: 1884 Budapest, Pf. 1., telefon: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; e-post: gyergyam@bm.gov.hu).

Välismaale viidud laste tagasitoomine ja Ungarisse toodud laste tagasiviimine: justiitsministeerium (Igazságügyi Minisztérium, aadress: 1054 Budapest Báthory utca 12., postiaadress: 1357 Budapest, Pf. 2., telefon: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188, faks: +36-1-550-3946; e-post: nmfo@im.gov.hu).

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei ole Ungari õiguses asjakohane.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Inglise ja ungari keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Ungari keel.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.