Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Iiri seadusega ei ole selleks konkreetselt volitatud ühtegi asutust, kuna perekonnaõiguse asjakohaseid küsimusi käsitlevad Iiri kohtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Õigusabiteenistus on pädev asutus, kes annab artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi. Õigusabiteenistuse (Legal Aid Board) kontaktandmed:

Quay Street, (peakontor)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefon: 066 947 1000
Kohalik kõne: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Pädevad kohtud on järgmised.

Tõendi väljastamine – artikli 36 lõige 1

– lahendi kohta abieluasjades, kasutades II lisas esitatud vormi:

regionaalne kohus või kõrge kohus;

– vanemlikku vastutust käsitleva lahendi kohta, kasutades III lisas esitatud vormi:

piirkondlik kohus, regionaalne kohus või kõrge kohus;

– artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud lapse tagastamist käsitleva lahendi kohta ja asjakohasel juhul lahendiga kaasnevate ajutiste meetmete, sealhulgas kaitsemeetmete võtmise kohta vastavalt artikli 27 lõikele 5, kasutades IV lisas esitatud vormi:

kõrge kohus.

Tõendi väljastamine – artikli 66 lõige 1

– abieluasjades, kasutades VIII lisas esitatud vormi:

ükski Iiri seadusjärgne kohus ega asutus ei ole pädev välja andma artikli 66 lõike 1 punktis a osutatud tõendit ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta abieluasjades;

– ametlik dokument või kokkulepe vanemlikku vastutust käsitlevates asjades, kasutades IX lisas esitatud vormi:

piirkondlik kohus, regionaalne kohus või kõrge kohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Tõendi parandamine – artikli 37 lõige 1

Kohus, kes andis välja tõendi kooskõlas artikli 36 lõikega 1, võib kooskõlas artikli 37 lõikega 1 parandada enda välja antud tõendit:

 • piirkondlik kohus;
 • regionaalne kohus;
 • kõrge kohus.

Tõendi parandamine või tühistamine – artikli 48 lõige 1

Kohus, kes tõendi välja andis:

 • piirkondlik kohus;
 • regionaalne kohus;
 • kõrge kohus.

Täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlev tõend (vastavalt artiklile 47 tõendiga kinnitatud lahend) – artikkel 49

Kohus, kes tõendi välja andis:

 • piirkondlik kohus;
 • regionaalne kohus;
 • kõrge kohus.

Ükski Iiri seadusjärgne kohus ega asutus ei ole pädev välja andma artikli 66 lõike 1 punktis a osutatud tõendit ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta abieluasjades.

Kohus, kes andis välja artikli 66 lõike 1 punktis b osutatud tõendi ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta vanemlikku vastutust käsitlevates asjades, võib kooskõlas artikli 67 lõikega 1 seda tõendit parandada:

 • piirkondlik kohus;
 • regionaalne kohus;
 • kõrge kohus.

Artikli 66 lõige 3 koostoimes artikli 37 lõikega 1:

 • piirkondlik kohus;
 • regionaalne kohus;
 • kõrge kohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõige 3: taotlus tunnustamisest keeldumise aluste puudumise tuvastamiseks: artikli 30 lõikega 3 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgele kohtule.

Artikkel 52: täitmine: artikliga 52 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgele kohtule.

Artikli 40 lõige 1: tunnustamisest keeldumine: artikli 40 lõikega 1 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgele kohtule.

Artikli 58 lõige 1: täitmisest keeldumine: artikli 58 lõikega 1 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgele kohtule.

Artikli 61 lõige 2: vaidlustamine või edasikaebus – täitmisest keeldumine:

– apellatsioonikohtule.

Artikkel 62: võimalus esitada piiratud juhtudel edasikaebus kõrgeimale kohtule – lahend peab puudutama üldist avalikku huvi või olema vajalik õigusemõistmise huvides:

– Iirimaal kõrgeimale kohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Iirimaal – kõrge kohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Apellatsioonkaebus esitatakse kõrgele kohtule.

Iirimaal esitatakse kassatsioonkaebus apellatsioonikohtule (siiski tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et kooskõlas Iirimaa põhiseadusega on antud kõrgeimale kohtule pädevus menetleda kõrge kohtu otsuse peale esitatud edasikaebust, kui kõrgeim kohus leiab, et seda põhjendavad erakorralised asjaolud.  Kõrgeimal kohtul on ka pädevus menetleda apellatsioonikohtu otsuse peale esitatud edasikaebust, kui kõrgeim kohus leiab, et teatavad põhiseaduses sätestatud tingimused on täidetud).

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Keskasutus rahvusvahelise lapseröövi küsimustes

Department of Justice (justiitsministeerium)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Iirimaa

Telefon: + 353 1 859-2232

Faks: + 353 1 479-0201

E-post: internationalchildabduction@justice.ie
Internet: https://www.justice.ie

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei kohaldata. Iirimaa ei ole kasutanud artikliga 82 ettenähtud võimalust mitte kohaldada teatavate lähisugulaste kategooriate puhul nõuet saada nõusolek laste piiriüleseks paigutamiseks Iirimaal.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Inglise, iiri.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Inglise, iiri.

Viimati uuendatud: 17/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.