Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Punkt a: artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b ja artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud asutused

– ametiasutused või muud asutused, kellel on õigus koostada artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametlikke dokumente: notar (notaio), perekonnaseisuamet (ufficiale dello stato civile), kohus (autorità giudiziaria);

– ametiasutused, kellel on õigus registreerida artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud ametlikke kokkuleppeid: perekonnaseisuamet, kohus (Tribunale) ja prokuratuur (Procura della Repubblica))

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Punkt a: artikli 74 lõikes 2 osutatud asutused

– artikli 74 lõikes 2 osutatud haldusasutused, mis annavad tasuta õigusabi: puuduvad.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Artikli 36 lõikes 1 ja artiklis 66 osutatud tõendite väljaandmiseks pädevad kohtud ja asutused ning artikli 37 lõikes 1, artikli 48 lõikes 1, artiklis 49 ja artikli 66 lõikes 3 koostoimes artikli 37 lõikega 1 osutatud tõendite parandamiseks pädevad kohtud

– artikli 36 lõikes 1 ja artiklis 66 osutatud tõendite väljaandmiseks pädevad kohtud ja asutused: kohus, prokuratuur ja perekonnaseisuamet;

– kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljaandmine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud: kohus, prokuratuur ja perekonnaseisuamet.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

– Artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendite parandamiseks pädevad kohtud: kohus, prokuratuur ja perekonnaseisuamet;

kohtud, kes on pädevad andma välja artiklis 49 osutatud tõendeid selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud: kohus;

kohtud või asutused, kes on pädevad parandama artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendeid, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1: kohus, prokuratuur ja perekonnaseisuamet;

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Punkt c: artikli 30 lõikes 3, artiklis 52, artikli 40 lõikes 1, artikli 58 lõikes 1 ja artiklis 62 osutatud kohtud ning artikli 61 lõikes 2 osutatud kohtud

– artikli 30 lõikes 3, artiklis 52, artikli 40 lõikes 1, artikli 58 lõikes 1 ja artiklis 62 osutatud kohtud ning artikli 61 lõikes 2 osutatud asutused ja kohtud: kohus ja apellatsioonikohus (Corte di Appello);

– artiklis 62 osutatud kohtud: kassatsioonikohus (Corte di Cassazione).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Punkt d: artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused:

kohus ja apellatsioonikohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Punkt e: artiklites 61 ja 62 osutatud edasikaebemenetlused:

artikli 61 puhul territoriaalselt pädevas apellatsioonikohtus algatatud menetlused; artikli 62 puhul kassatsioonikohtule (Corte Suprema di Cassazione) esitatud kassatsioonkaebused.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Punkt f: artikli 76 kohaselt määratud keskasutuste nimed, aadressid ja sidevahendid

Kogu Itaalia keskasutuseks on justiitsministeeriumi alaealiste ja kogukonna asjade osakond (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Tel: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks: +39 06 68808085

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Sertifitseeritud e-post: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Itaalia territooriumil võib lapse ilma eelneva nõusolekuta paigutada üksnes tema vanema juurde.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Punkt h: keeled, mida aktsepteeritakse keskasutustega suhtlemisel vastavalt artikli 91 lõikele 3:

itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Punkt i: keeled, millesse võib teha tõlkeid artikli 80 lõike 3, artikli 81 lõike 2, artikli 82 lõike 4 ja artikli 91 lõike 2 alusel:

teave puudub.

Viimati uuendatud: 01/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.