Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Määruse artikli 2 lõike 2 punkti 2 (ametlik dokument) alapunktis b osutatud pädevad asutused on notarid. Teave Leedu Vabariigis tegutsevate notarite kohta on esitatud Leedu Notarite Koja veebisaidil:

Artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppeid ei ole Leedu riigisiseses õiguses praegu ette nähtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Määruse artikli 74 lõikes 2 osutatud tasuta õigusabi andev asutus on riigi õigusabi talitus („talitus“) (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba). Teisest riigi õigusabi tuleb taotleda talituse kohalikelt osakondadelt:

 • Vilniuse Department (Odminių g. 3, Vilnius; Telefon: (+370) 700 00 211);
 • Kaunas Department (Kęstučio g. 21, Kaunas; Telefon: (+370) 700 00 177);
 • Klaipėda Department (Vilties g. 10, Klaipėda; Telefon: (+370) 700 00 191);
 • Šiauliai Department (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; Telefon: (+370) 700 00 214);

Teabe talituse piirkondlike osakondade teenindatavate omavalitsuste kohta leiab talituse veebisaidilt:

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõike 1 punktide a ja b kohast tõendit on pädev andma välja lahendi teinud esimese astme kohus (apylinkės teismas), samas artikli 36 lõike 1 punkti c kohast tõendit on pädev andma välja lahendi teinud Vilniuse regionaalne kohus (apygardos teismas).

Teabe Leedu kohtute ja nende tööpiirkondade kohta leiab Leedu kohtute veebisaidilt:

Määruse artikli 66 kohaseid tõendeid on pädev andma välja ametliku dokumendi ehtsust kinnitanud notar.

Määruse artikli 67 lõike 1 kohast parandust on pädev tegema ametliku dokumendi ehtsust kinnitanud notar.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Määruse artikli 37 lõike 1 kohast parandust on pädev tegema lahendi teinud esimese astme kohus või Vilniuse regionaalne kohus.

Määruse artikli 48 lõike 1 kohast parandust on pädev tegema lahendi teinud esimese astme kohus.

Määruse artikli 49 kohast tõendit täidetavuse puudumise või piirangute kohta on pädev andma välja lahendi teinud esimese astme kohus.

Teabe Leedu kohtute ja nende tööpiirkondade kohta leiab Leedu kohtute veebisaidilt:

Määruse artikli 66 kohaseid tõendeid on pädev andma välja ametliku dokumendi ehtsust kinnitanud notar.

Määruse artikli 67 lõike 1 kohast parandust on pädev tegema ametliku dokumendi ehtsust kinnitanud notar.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Määruse artikli 30 lõikes 3 osutatud pädev kohus on Leedu apellatsioonikohus (Lietuvos apeliacinis teismas).

Määruse artikli 40 lõikes 2 osutatud pädev kohus on Leedu apellatsioonikohus (Lietuvos apeliacinis teismas).

Määruse artikli 58 lõikes 1 osutatud pädevad asutused või kohtud on:

 • Leedu apellatsioonikohus, kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb määruse artiklil 39 või muudel määruses sätestatud alustel;
 • kohtutäitur, kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb muudel riigisiseses õiguses sätestatud ja määrusega lubatud alustel.

Määruse artikli 61 lõikes 2 osutatud pädevad kohtud on:

 • Leedu apellatsioonikohus, kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb määruse artiklil 39 või muudel määruses sätestatud alustel;
 • esimese astme kohtud kohtutäituri kaudu, kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb muudel riigisiseses õiguses sätestatud ja määrusega lubatud alustel.

Määruse artikli 62 lõikes 2 osutatud pädevad kohtud on:

 • Leedu kõrgeim kohus (Aukščiausiasis Teismas), kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb määruse artiklil 39 või muudel määruses sätestatud alustel;
 • esimese astme kohtud ja seejärel Leedu kõrgeim kohus, kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb muudel riigisiseses õiguses sätestatud ja määrusega lubatud alustel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Määruse artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused on kohtutäiturid. Teabe Leedus tegutsevate kohtutäiturite ja nende tööpiirkondade kohta leiab Leedu Kohtutäiturite Koja veebisaidilt:

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artiklis 61 osutatud vaidlustamismenetlused on järgmised:

 • kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb määruse artiklil 39 või muudel määruses sätestatud alustel – täitmisest keeldumise avaldust puudutava Leedu apellatsioonikohtu lahendi läbivaatamiseks saab esitada taotluse. See tuleb esitada 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil lahend asjaomasele poolele kätte toimetati. Selle taotluse vaatab läbi Leedu apellatsioonikohus kolmeliikmelises koosseisus. Selliste taotluste suhtes kohaldatakse mutatis mutandis individuaalkaebuste läbivaatamise suhtes kohaldatavaid norme. Igal juhul lahendab kohus, kes vaatas läbi täitmisest keeldumise avalduse uuesti läbivaatamist puudutava taotluse, küsimuse määrusega. See määrus jõustub selle tegemise päeval;
 • kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb muudel riigisiseses õiguses sätestatud ja määrusega lubatud alustel – täitmisest keeldumise avaldust puudutava kohtutäituri otsuse peale saab esitada kaebuse. Kaebus tuleb esitada kohtutäiturile 20 päeva jooksul alates kuupäevast, mil kaebuse esitaja teadis või oleks pidanud teada saama kohtutäituri täitmisest keeldumise avaldust puudutavast otsusest, kuid mitte hiljem kui 90 päeva pärast vaidlustatud toimingu tegemist. Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi viie tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest ja teeb otsuse. Kui kohtutäitur keeldub kaebust tervikuna või osaliselt rahuldamast, tuleb kaebus ja kohtutäituri otsus esitada sellele esimese astme kohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäitur asub, hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval tööpäeval.

Artiklis 62 osutatud vaidlustamismenetlused on järgmised:

 • kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb määruse artiklil 39 või muudel määruses sätestatud alustel, võib täitmisest keeldumise avaldust puudutava Leedu apellatsioonikohtu lahendi kassatsiooni korras edasi kaevata kassatsioonikohtus kohaldatava korra alusel. Kassatsioonkaebuse võib Leedu kõrgeimale kohtule esitada kolme kuu jooksul alates vaidlustatud lahendi jõustumisest;
 • kui täitmisest keeldumise avaldus põhineb muudel riigisiseses õiguses sätestatud ja määrusega lubatud alustel, võib esimese astme kohtu lahendi, mis puudutab täitmisest keeldumise avaldust puudutavat kohtutäituri otsust, kaevata edasi seitsme tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil lahend poolele kätte toimetati. Kaebus esitatakse regionaalsele kohtule vaidlustatud lahendi teinud esimese astme kohtu kaudu. Regionaalse kohtu lahendi peale, mille ta on teinud esimese astme kohtu lahendi kohta, võib kassatsiooni korras edasi kaevata kassatsioonikohtus kohaldatava korra alusel. Kassatsioonkaebuse võib Leedu kõrgeimale kohtule esitada kolme kuu jooksul alates vaidlustatud lahendi jõustumisest.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Määruse artikli 76 kohased keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

- Leedu Vabariigi Justiitsministeerium on määruse artikli 77 lõikes 1 osutatud keskasutus, kes vastutab riigisiseste õigusaktide, menetluste ja kättesaadavate teenuste kohta teabe edastamise eest vanemliku vastutuse küsimustes; aadress: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; telefon: (+370 5) 266 29 81; faks: (+370 5) 262 59 40; e-post: rastine@tm.lt; teabe edastamine posti ja e-postiga; Leedu justiitsministeeriumi veebisait: https://tm.lrv.lt/lt; inglise keeles: https://tm.lrv.lt/en.

- sotsiaalkindlustus- ja tööministeeriumi valitsusalasse kuuluv riiklik lapse õiguste kaitse ja lapsendamise amet (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir ïvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) on keskasutus, kes vastutab määruses keskasutustele sätestatud muude ülesannete täitmise eest; aadress: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; telefon: (+370 5) 231 0928; e-post: info@vaikoteises.lt; teabe edastamine posti ja e-postiga; sotsiaalkindlustus- ja tööministeeriumi valitsusalasse kuuluva riiklik lapse õiguste kaitse ja lapsendamise ameti veebisait: https://vaikoteises.lt/; inglise keeles: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Leedu õiguses ei ole sätestatud artikli 82 lõikes 2 osutatud lähisugulaste kategooriaid, mille puhul Leedu pädeva asutuse nõusolekut lapse paigutamiseks ei nõutaks.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Artikli 91 lõike 3 kohasel suhtlemisel keskasutusega aktsepteeritakse inglise ja leedu keelt.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Määruse artikli 80 lõike 3, artikli 81 lõike 2, artikli 82 lõike 4 ja artikli 91 lõike 2 kohaste tõlgete puhul aktsepteeritakse leedu keelt.

Viimati uuendatud: 26/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.