Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametlikku dokumenti koostama volitatud asutus

Kõik notarid, kes on Luksemburgi Suurhertsogiriigi Notarite Koja (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg) liikmed.

Artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkulepet registreerima volitatud asutus

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Kohus, kes on pädev andma lahendi kohta välja artikli 36 lõike 1 kohast tõendit

Piirkondliku kohtu (Tribunal d’arrondissement) esimees

Kohus või asutus, kes on pädev andma välja artiklis 66 osutatud tõendit ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Kohus, kes on pädev parandama artikli 37 lõikes 1 osutatud tõendeid

Tõendi koostanud kohus.

Kohus, kes on pädev parandama artikli 48 lõike 1 osutatud tõendeid

Tõendi koostanud kohus.

Kohus, kes on pädev andma välja tõendit, mis käsitleb artiklis 49 osutatud tõendiga kinnitatud lahendi täidetavuse puudumist või piiranguid

Tõendi koostanud kohus.

Kohus või asutus, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõikes 3 osutatud tõendite parandamine, millele on osutatud artikli 37 lõikes 1

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Lahendit tunnustama pädev kohus (artikli 30 lõige 3)

Tsiviilasju lahendav piirkondlik kohus.

Artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Ei kohaldata

Lahendi tunnustamisest keeldumiseks pädev kohus (artikli 40 lõige 2)

Tsiviilasju lahendav piirkondlik kohus.

Lahendi täitmisest keeldumiseks pädev kohus (artikli 58 lõige 1)

Tsiviilasju lahendav piirkondlik kohus.

Kohus, kes on pädev lahendama täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi peale esitatud kaebust (artikli 61 lõige 2)

Tsiviilasju lahendav apellatsioonikohus.

Kohus, kes on omakorda pädev vaatama läbi artiklis 61 osutatud kaebuse kohta tehtud lahendit (artikkel 62)

Kassatsioonikohus (cour de cassation)

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Kõik notarid, kes on Luksemburgi Suurhertsogiriigi Notarite Koja (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg) liikmed.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi vaidlustamise võimalused (artikkel 61)

Artikliga 61 ettenähtud kaebus esitatakse järgmisele kohtule:

- tsiviilasju lahendavale apellatsioonikohtule.

Artiklis 61 osutatud kaebuse kohta tehtud lahendi vaidlustamise võimalused (artikkel 62)

Artikliga 61 ettenähtud kaebuse kohta tehtud lahendi saab vaidlustata üksnes järgmisel viisil:

- esitades kassatsioonkaebuse (pourvoi en cassation).

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Keskasutuseks on määratud riigi peaprokurör:

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Faks: (+352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Prantsuse, saksa ja inglise keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Prantsuse ja saksa keel.

Viimati uuendatud: 18/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.