Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

L-Aġenzija tal-Għajnuna Legali Malta (Malta õigusabiamet)

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Tel.: +356 22471500

E-post: info.legalaidmalta@gov.mt

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõike 1 kohaselt lahendi kohta tõendi väljastamiseks on pädevad kohtud: Maltal tsiviilkohus (perekonnasjade kolleegium) ja Gozol magistraadikohus (Gozo) (perekonnaasjade kolleegium) (kõrgem aste).

Kohtud ja asutused, mis on pädevad välja andma tõendi artiklis 66 osutatud ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta: ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikli 37 lõike 1 kohaselt tõendi parandamiseks on pädevad kohtud: Maltal tsiviilkohus (perekonnasjade kolleegium) ja Gozol magistraadikohus (Gozo) (perekonnaasjade kolleegium) (kõrgem aste).

Artikli 48 lõike 1 kohaselt tõendi parandamiseks on pädevad kohtud: Maltal tsiviilkohus (perekonnasjade kolleegium) ja Gozol magistraadikohus (Gozo) (perekonnaasjade kolleegium) (kõrgem aste).

Artiklis 49 osutatud lahendi täidetavuse puudumise või piirangute kohta tõendi väljastamiseks on pädevad kohtud: Maltal tsiviilkohus (perekonnasjade kolleegium) ja Gozol magistraadikohus (Gozo) (perekonnaasjade kolleegium) (kõrgem aste).

Kohtud ja asutused, millel on vastavalt artikli 66 lõikele 1 ja artikli 67 lõikele 1 õigus tõendeid parandada: ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõige 3, artikli 40 lõige 2 ja artikli 58 lõige 1: kohtud, mille pädevuses on otsustada lahendi tunnustamine, tunnustamisest keeldumine ja täidetavusest keeldumine, on i) Maltal tsiviilkohus (perekonnasjade kolleegium) ning ii) Gozol magistraadikohus (Gozo) (perekonnaasjade kolleegium) (kõrgem aste).

Artikli 61 lõige 2: edasikaebuste ja vaidlustamise osas on pädev kohus apellatsioonikohus.

Artikkel 62: edasine vaidlustamine või edasikaebus ei ole Maltal võimalik, välja arvatud lahendi läbivaatamine Malta seaduste 12. peatüki artikli 811 kohaselt.

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Maltal tsiviilkohus (perekonnasjade kolleegium) ja Gozol magistraadikohus (Gozo) (perekonnaasjade kolleegium) (kõrgem aste).

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Apellatsioonikohus (nii Maltal kui ka Gozol). Edasine vaidlustamine või edasikaebus ei ole Maltal võimalik, välja arvatud lahendi läbivaatamine Malta seaduste 12. peatüki artikli 811 kohaselt.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

L-Uffiċjal Ezekkuttiv Ewlieni, Awtorita' ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012 Malta

Tel.: +356 25494000

Faks: +356 25494355

E-post: feedback-scsa@gov.mt

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Ei kohaldata. Keskasutus võtab vastu üksnes teateid, mis on malta ja/või inglise keeles.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Malta ja/või inglise keel.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.