Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
  Swipe to change

  Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

  Poola

  Sisu koostaja:
  Poola

  Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

  Puuduvad

  Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

  Puuduvad

  Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

  Artikli 36 lõige 1

  Päritoluliikmesriigi kohus annab poole taotlusel välja tõendi:

  a) lahendi kohta abieluasjades, kasutades II lisas esitatud vormi;

  lahendi teinud regionaalne kohus (sąd okręgowy)

  b) vanemlikku vastutust käsitleva lahendi kohta, kasutades III lisas esitatud vormi;

  lahendi teinud rajoonikohus (sąd rejonowy)

  abielulahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise asjas lahendi teinud regionaalne kohus vanemliku vastutuse küsimust puudutava otsuse osas

  c) artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud lapse tagastamist käsitleva lahendi kohta ja asjakohasel juhul lahendiga kaasnevate ajutiste meetmete, sealhulgas kaitsemeetmete võtmise kohta vastavalt artikli 27 lõikele 5, kasutades IV lisas esitatud vormi;

  Białystoki regionaalne kohus

  Gdański regionaalne kohus

  Katowice regionaalne kohus

  Krakówi regionaalne kohus

  Lublini regionaalne kohus

  Łódźi regionaalne kohus

  Poznańi regionaalne kohus

  Rzeszówi regionaalne kohus

  Szczecini regionaalne kohus

  Varssavi regionaalne kohus

  Wrocławi regionaalne kohus

  Artiklit 66 ei kohaldata.

  Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

  Artikli 37 lõige 1

  Päritoluliikmesriigi kohus parandab tõendit taotluse alusel või võib seda teha omal algatusel, kui olulise vea või teabe väljajätmise tõttu on täidetava lahendi ja tõendi vahel lahknevusi.

  Lahendi teinud kohus (rajoonikohus või regionaalne kohus)

  Artikli 48 lõige 1

  Päritoluliikmesriigi kohus parandab tõendi taotluse alusel või võib seda teha omal algatusel, kui olulise vea või teabe väljajätmise tõttu on lahendi ja tõendi vahel lahknevusi.

  Lahendi teinud kohus (rajoonikohus või regionaalne kohus)

  Artikkel 49

  Juhul ja niivõrd, kui vastavalt artiklile 47 tõendiga kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või selle täidetavus on peatatud või piiratud, väljastatakse mis tahes ajal päritoluliikmesriigi kohtule, millest teatatakse komisjonile taotluse esitamisel täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlev tõend, kasutades VII lisas esitatud tüüpvormi.

  Lahendi teinud kohus (rajoonikohus või regionaalne kohus)

  Artiklit 66 ei kohaldata.

  Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

  Artikli 30 lõige 3

  Huvitatud isik võib kooskõlas artiklites 59–62 sätestatud menetlusega ning asjakohasel juhul käesoleva peatüki 5. jao ja VI peatükiga taotleda, et tuvastataks artiklites 38 ja 39 osutatud lahendi tunnustamisest keeldumise aluste puudumine.

  Regionaalne kohus

  Artikkel 40

  1. Tunnustamisest keeldumise taotluse suhtes kohaldatakse artiklites 59–62 sätestatud menetlust ning vajaduse korral käesoleva peatüki 5. jagu ja VI peatükki.

  2. Sellise kohtu kohalik pädevus määratakse selle liikmesriigi õigusega, kus algatatakse mittetunnustamise menetlus.

  Regionaalne kohus

  Artikli 58 lõige 1

  Artiklil 39 põhinev täitmisest keeldumise avaldus esitatakse regionaalsele kohtule.

  Täitmisest keeldumise avaldus, mis põhineb muul käesolevas määruses sätestatud või käesoleva määrusega lubatud alusel, esitatakse lahendi täitmise eest vastutavale kohtule.

  Artikli 61 lõige 2

  Vaidlustus või edasikaebus esitatakse asutusele või kohtule, millest on teatatud kui asutusest või kohtust, kellele tuleb selline vaidlustus või edasikaebus esitada.

  Apellatsioonikohus (sąd apelacyjny) ja artikli 58 lõike 1 korral lahendi täitmise eest vastutava kohtu suhtes kõrgema astme kohus.

  Artikkel 62

  Apellatsioonkaebus apellatsioonkohtule.

  Kassatsioonkaebus kõrgeimale kohtule ((Sąd Najwyższy).

  Artikli 58 lõike 1 kohastel juhtudel edasikaebamisvõimalused puuduvad.

  Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

  Artikkel 52

  Täitmisavaldus esitatakse asutusele, mis on täitmise liikmeriigi õiguse alusel pädev lahendit täitma.

  - Regionaalne kohus, kui tegemist on kolmandas riigis tehtud kohtu lahendiga, milles nõutakse lapse tagastamist 1980. aasta Haagi konventsiooni alusel või lapse äraviimist 1980. aasta Haagi konventsiooni alusel.

  - Rajoonikohus, kui tegemist on vanemlikku vastutust puudutava lahendiga.

  Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

  Artikli 61 lõige 2

  Vaidlustus või edasikaebus esitatakse asutusele või kohtule, millest on teatatud kui asutusest või kohtust, kellele tuleb selline vaidlustus või edasikaebus esitada.

  Apellatsioonikohus

  Artikkel 62

  Kõrgeim kohus

  Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

  Keskasutus:

  justiitsminister

  Keskasutuse ülesandeid täidavad:

  Rahvusvaheliste perekonnaõiguslike menetluste üksus (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Perekonna- ja alaealiste asjade osakond (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warsaw

  telefon: (+48) 22 23 90 470

  faks: (+48) 22 89 70 321

  e-post: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl või polandchildabduction@ms.gov.pl

  Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

  Puuduvad

  Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

  Poola, saksa ja inglise keel.

  Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

  Poola keel.

  Viimati uuendatud: 08/12/2023

  Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.