Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud asutused: ei kohaldata.

Artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud asutused: ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Artikli 74 lõikes 2 osutatud asutused:

i. Portugali mandriosas: Sotsiaalkindlustusinstituut (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. Madeira autonoomses piirkonnas: Madeira Sotsiaalkindlustusinstituut (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. Assooride autonoomses piirkonnas: Assooride Sotsiaalkindlustusinstituut (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. kogu Portugali territooriumil: perekonnaseisuametnikud (conservadores do registo civil), kui nad on andnud tasuta õigusabi linnaosa/osavalla valitsuse (juntas de freguesia) välja antud kodaniku majandusliku olukorra tõendi alusel (22. aprilli 1999. aasta dekreetseaduse nr 135/99 artikli 34 lõige 1 koostoimes 12. septembri 2013. aasta seaduse nr 75/2013 artikli 16 lõike 1 punktiga rr) või isiku elukohajärgse avaliku sotsiaalhoolekandeasutuse välja antud tõendi alusel (registrilõivude ja notaritasude määruse (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) artikli 10 lõige 3).

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõikes 1 osutatud lahenditega seotud tõendite väljaandmine:

i. abieluasjus ja vanemliku vastutuse küsimustes: perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad (Juízos de família e menores); nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad (Juízo locais cíveis); nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad (Juízos de Competência Genérica); perekonnaseisuametid (Conservatórias de registo civil);

ii. vanemliku vastutuse küsimustes: laste ja noorte kaitse komisjonid (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. laste tagastamise ning ajutiste ja kaitsemeetmete puhul: perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad; nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad; nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad;

iv. ajutiste ja kaitsemeetmetega seotud küsimustes: laste ja noorte kaitse komisjonid.

Artiklis 66 osutatud ametlike dokumentidega seotud tõendite väljaandmine: ei kohaldata.

Artikliga 66 hõlmatud kokkulepetega seotud tõendite väljaandmine:

i. abieluasjus ja vanemliku vastutuse küsimustes: perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad; nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad; nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad; perekonnaseisuametid;

ii. vanemliku vastutuse küsimustes: laste ja noorte kaitse komisjonid.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikli 37 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine:

perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad; nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad; nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad; perekonnaseisuametid ning laste ja noorte kaitse komisjonid (üksnes vanemliku vastutusega seotud küsimustes).

Artikli 66 lõikes 3 osutatud tõendi parandamine: ei kohaldata.

Artikli 48 lõikes 1 ja artikli 49 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine:

i. perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad; nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad; nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad suhtlusõiguse andmise kohta tehtud lahendite ja artikli 29 lõike 6 kohaste lapse tagastamist nõudvate lahendite puhul;

ii. perekonnaseisuametid ning laste ja noorte kaitse komisjonid suhtlusõiguse andmise kohta tehtud lahendite puhul.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõike 3, artikli 52, artikli 40 lõike 1 ja artikli 58 lõike 1 kohaldamisel:

perekonna- ja alaealiste asjade kohtumajad; nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad; nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad;

Artikli 62 ja artikli 61 lõike 2 kohaldamisel:

Vaidlustatava kohtuotsuse teinud kohus on olenevalt asjast perekonna- ja alaealiste asjade kohtumaja, kohalik tsiviilkohtumaja või üldkohtu pädevusega kohtumaja, kes edastab kaebuse arutamiseks apellatsioonikohtule (Tribunal da Relação). Kui ka apellatsioonikohtu otsus edasi kaevatakse, esitatakse kaebus apellatsioonikohtule, kes edastab selle arutamiseks Portugali kõrgeimale kohtule (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Perekonna- ja alaealiste asjade kohtumaja; nende puudumisel kohalikud tsiviilkohtumajad; nende puudumisel üldkohtu pädevusega kohtumajad;

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artiklites 61 ja 62 sätestatud olukordades kättesaadavad edasikaebevõimalused on järgmised.

I. Edasikaebevõimalused esimese astme kohtu (tribunal de primeira instância) poolt tunnustamisest või täitmisest keeldumise taotluse kohta tehtud lahendi peale on sätestatud tsiviileestkostemenetluse õigusraamistiku (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) artiklites 32 ja 33, milles on osutatud tsiviilkohtumenetluse seadustikule (Código de Processo Civil). Need võivad olla järgmised:

i. tavaline edasikaebus, mis esitatakse apellatsioonikohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 644 kohaselt;

ii. tavaline edasikaebus lahendi uuesti läbivaatamiseks, mis esitatakse Portugali kõrgeimale kohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 671 kohaselt sellise apellatsioonikohtu otsuse peale, mis puudutab esimese astme kohtu lahendit, millega asi sisuliselt lahendatakse või menetlus lõpetatakse, mõistes kostja või ühe kostjatest õigeks ja rahuldades tema hagi või vastuhagi;

iii. erakorraline edasikaebus lahendi uuesti läbivaatamiseks, mis esitatakse lahendi teinud esimese astme kohtule, kes menetleb edasikaebust tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 696 sätestatud olukordade alusel.

II. Edasikaebevõimalused perekonnaseisuametniku vastu seoses tunnustamisest keeldumisega on sätestatud perekonnaseisuregistri seadustiku (Código do Registo Civil) artiklites 286 ja 291 ning võivad olla järgmised:

i. halduskaebused Perekonnaseisuametite ja Notarite Instituudi (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) juhile või

ii. kohtulikud kaebused, mis esitatakse lahendamiseks kohtule, kelle tööpiirkonnas perekonnaseisuamet asub.

Kui halduskaebus jäetakse rahuldamata, võib huvitatud isik, kui ta ei ole seda veel teinud, vaidlustada perekonnaseisuametniku algse otsuse kohtus, kelle tööpiirkonnas perekonnaseisuamet asub, 10 päeva jooksul pärast otsuse teatavakstegemist.

Edasikaebused perekonnaseisuametniku otsust puudutava esimese astme kohtu lahendi peale saab esitada apellatsioonikohtule. Apellatsioonikohtu otsuseid ei saa Portugali kõrgeimasse kohtusse edasi kaevata, välja arvatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 629 lõikes 2 sätestatud juhtudel, mille puhul on edasikaebus alati vastuvõetav.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (taasühiskonnastamise ja vanglateenuste peadirektoraat)

Gabinete Jurídico e de Contencioso (õigusabi ja vaidluste osakond)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisboa

Telefon: (+351) 218 812 200

Faks: (+351) 218 853 653

E-post: gjc@dgrsp.mj.pt

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Vanavanemad, onud-tädid või õed-vennad.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Portugali, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Portugali keelde.

Viimati uuendatud: 10/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.