Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Registriametnik, notar.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Asutus, mis on pädev tõendit välja andma, on kohus, mis tegi lahendi, mille tunnustamist või täitmist taotletakse teises liikmesriigis. See kohus võib olenevalt olukorrast olla esimese astme kohus või apellatsioonikohus (judecătoria, tribunalul või curtea de apel).

Ametlike dokumentide korral on tõendi väljaandmiseks pädev asutus dokumendi väljaandja, st olenevalt olukorrast notar või perekonnaseisuametnik.

Kokkulepete kohta see säte ei kehti.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Kohtud, kes on pädevad parandama tõendeid vastavalt artikli 37 lõikele 1 – kohus, mis tegi otsuse ja andis välja tõendi, millele on osutatud artiklis 36.

Kohtud, kes on pädevad parandama tõendeid vastavalt artikli 48 lõikele 1 – kohus, mis tegi privilegeeritud lahendi ja andis välja tõendi, millele on osutatud artiklis 47.

Kohtud, kes on pädevad andma välja lahendi täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlevaid tõendeid vastavalt artiklile 49 – kohus, mis tegi lahendi täidetavuse puudumise või piirangute kohta.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

  • Artikli 30 lõige 3: tribunalele vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 95 punktile 1;
  • artikli 40 lõige 2: tribunalul samamoodi nagu artikli 30 lõikes 3 sätestatud olukorras;
  • artikli 58 lõige 1: esimese astme kohus (judecătoria) vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 651;
  • artikli 61 lõige 2: tribunalul vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 95 punktile 2;
  • artikkel 62: Rumeenia tsiviilkohtumenetluse seadustikuga ei ole pärast täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi peale edasikaebuse esitamist edasist vaidlustamist ette nähtud.

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Kohtutäitur vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 623.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Määruse artikli 61 kohaldamisel on edasikaebuseks läbivaatamine vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 718 lõikele 1.

Määruse artikli 62 kohaldamisel ei ole edasist vaidlustamist ega edasikaebamist ette nähtud peale selle, millele on osutatud artiklis 61.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Justiitsministeerium, rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraat)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tel: +40 372 041 077, faks: +40 372 041 079

E-post: ddit@just.ro

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Inglise, prantsuse ja rumeenia keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Rumeenia keel.

Viimati uuendatud: 24/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.