Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõige 1

Piirkondlikud kohtud (okresné súdy), Bratislava II linnakohus (Mestský súd Bratislava II), Košice linnakohus (Mestský súd Košice), maakonnakohtud (krajské súdy)

Artikkel 66

Ei kohaldata

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Artikli 37 lõige 1, artikli 48 lõige 1 ja artikkel 49

Tõendi välja andnud kohus (st asjaomane piirkondlik või maakonnakohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus)

Artikli 66 lõige 3 koostoimes artikli 37 lõikega 1

Ei kohaldata

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõige 3

 • Abielulahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamist puudutava lahendi tunnustamise taotlusi on pädev menetlema Bratislava maakonnakohus (Krajský súd v Bratislave).

Vanema õigusi ja kohustusi puudutava lahendi tunnustamisest keeldumise aluste puudumist tunnistava lahendi taotlusi on pädev menetlema lapse elukoha järgne kohus (st piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus), või kui laps ei ole Slovaki Vabariigi elanik, siis tema viibimiskoha järgne kohus. Kui selline kohus puudub, siis on pädev Bratislava II linnakohus.

Artikkel 52

 • Alaealise lapse elukoha järgne kohus (st asjaomane piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus)
 • Alaealise lapse viibimiskoha järgne kohus (st asjaomane piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus), kui territoriaalse pädevusega kohus ei ole teada või ei saa asjasse õigel ajal sekkuda

Artikli 40 lõiked 1 ja 2

 • Abielulahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamist puudutavates asjades on pädev Bratislava maakonnakohus.
 • Vanemlikke õigusi ja kohustusi puudutavates asjades on pädev lapse elukoha järgne kohus (st piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus), või kui laps ei ole Slovaki Vabariigi elanik, siis tema viibimiskoha järgne kohus. Kui selline kohus puudub, siis on pädev Bratislava II linnakohus.

Artikli 58 lõige 1

 • Alaealise lapse elukoha järgne kohus (st asjaomane piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus)
 • Alaealise lapse viibimiskoha järgne kohus (st asjaomane piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus), kui territoriaalse pädevusega kohus ei ole teada või ei saa asjasse õigel ajal sekkuda

Artikkel 62

 • Erakorralise õiguskaitsevahendina võib esitada Slovaki Vabariigi kõrgeimale kohtule (Najvyšší súd Slovenskej republiky) kassatsioonkaebuse, kui esineb üks asjakohases seaduses ammendavalt loetletud alustest (seaduse nr 160/2015 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) §-d 420 ja 421).

Artikli 61 lõige 2

Kohus, kelle lahend kaevatakse edasi

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Piirkondlik kohus, Bratislava II linnakohus või Košice linnakohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Artikkel 61

Apellatsioonkaebus

Artikkel 62

Erakorralise õiguskaitsevahendina võib esitada kassatsioonkaebuse, kui esineb üks asjakohases seaduses ammendavalt loetletud alustest (seaduse nr 160/2015 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) §-d 420 ja 421).

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

 • Artikli 79 punkti e kohaldamisel

Slovaki Vabariigi Justiitsministeerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

telefon: +421 2 888 91 379/341/425

faks: +421 2 888 91 605

e-post: civil.inter.coop@justice.sk

veebisait: https://www.justice.gov.sk

 • Artikli 79 punktide a, b, c, d, f ja g kohaldamisel

Laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

telefon: +421 2 20 45 82 00;

e-post: info@cipc.gov.sk

veebisait: https://www.cipc.gov.sk

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Alaealise lapse vanavanemad, õed-vennad või alaealise vanema õed-vennad.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

 • Artikli 79 punkti e kohaldamisel

Slovaki keel (riigikeel) ja tšehhi keel

 • Artikli 79 punktide a, b, c, d, f ja g kohaldamisel

Slovaki keel (riigikeel), tšehhi ja inglise keel

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Artikli 80 lõike 3 ja artikli 82 lõike 4 kohaldamisel

Slovaki ja tšehhi keel

 • Artikli 81 lõike 2 kohaldamisel

Slovaki ja tšehhi keel

 • Artikli 91 lõike 2 kohaldamisel

Slovaki ja tšehhi keel

Viimati uuendatud: 11/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.