Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

– asutus või muu organ, kes on volitatud kinnitama artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamist või registreerimist, on notar (üksnes juhtudel, kui abielu lahutatakse vastastikusel kokkuleppel notari juures ja ametlik dokument puudutab abikaasade, kel ei ole alaealisi lapsi, abielu lahutamist vastastikusel kokkuleppel)

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

– haldusasutus, kellel on pädevus anda artikli 74 lõikes 2 osutatud riigi õigusabi, on justiitsministeerium

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

– kohtud või asutused, kes on pädevad andma artikli 36 lõike 1 kohaselt välja tõendit, on: regionaalsed kohtud (okrožna sodišča)

– kohtud või asutused, kes on pädevad andma artikli 66 kohaselt välja tõendit, on:

  • notarid (üksnes juhtudel, kui abielu lahutatakse vastastikusel kokkuleppel notari juures ja ametlik dokument puudutab abikaasade, kel ei ole alaealisi lapsi, abielu lahutamist vastastikusel kokkuleppel)

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

– kohtud, kes on pädevad parandama artikli 37 lõike 1 kohaselt tõendit, on: regionaalsed kohtud

– kohtud, kes on pädevad parandama artikli 48 lõike 1 kohaselt tõendit, on: regionaalsed kohtud

– kohtud, kes on pädevad andma välja täidetavuse puudumist või piiranguid käsitlevat tõendit (artikkel 49), on: regionaalsed kohtud

– kohtud või asutused, kes on pädevad parandama artikli 66 lõikes 1 (koosmõjus artikli 67 lõikega 1) osutatud tõendit, on:

  • notarid (üksnes juhtudel, kui abielu lahutatakse vastastikusel kokkuleppel notari juures ja ametlik dokument puudutab abikaasade, kel ei ole alaealisi lapsi, abielu lahutamist vastastikusel kokkuleppel)

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

– kohtud, kes on pädevad lahendit tunnustama (artikli 30 lõige 3): regionaalsed kohtud

– kohtud, kes on pädevad lahendi tunnustamisest keelduma (artikli 40 lõige 1): regionaalsed kohtud

– kohtud või asutused, kes on pädevad lahendi täitmisest keelduma (artikli 58 lõige 1): regionaalsed kohtud

– kohtud või asutused, kes on pädevad lahendama täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi vaidlustust või edasikaebust (artikli 61 lõige 2), on: regionaalsed kohtud

– kohtud või asutused, kes on pädevad lahendama edasist kaebust (artikkel 62), on: kõrgeim kohus (vrhovno sodišče)

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

– asutused, kes on pädevad lahendit täitma (artikkel 52), on: piirkondlikud kohtud (okrajna sodišča)

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

– artiklis 61 osutatud vaidlustamismenetlused (vaidlustamine või edasikaebus)

Menetlus välisriigi otsuse, välisriigi kokkuleppe või välisriigi ametliku dokumendi täitmiseks Sloveenias, kui täidetavaks tunnistamise menetlust ei ole vaja läbi viia ning võlgnikul või huvitatud isikul on õigus taotleda kohtult tunnustamisest keeldumist, otsuse tegemist selle kohta, et tunnustamisest keeldumiseks või välisriigi otsuse täitmisest keeldumiseks ei ole alust, toimub regionaalses kohtus.

Pool peab esitama oma taotluse toetuseks faktilised asjaolud ja tõendid, vastasel juhul loetakse taotlus põhjendamatuks.

Enne otsuse tegemist toimetab kohus vastaspoolele kätte täieliku, vastuvõetava ja põhistatud taotluse koopia. Vastaspool saab vastata 30 päeva jooksul kättetoimetamisest.

Kohus teeb otsus kolmeliikmelises koosseisus.

Kui otsus sõltub faktilistest asjaoludest, teeb kohus otsuse pärast istungit.

– artiklis 62 osutatud vaidlustamismenetlused (edasine vaidlustamine või edasikaebus)

Regionaalse kohtu lahendi saab edasi kaevata Sloveenia kõrgeimasse kohtusse.

Kaebus tuleb esitada 30 päeva jooksul esimese astme kohtu lahendi kättetoimetamisest.

Kaebusele saab vastata 30 päeva jooksul selle kättetoimetamisest.

Menetlust reguleerivad mutatis mutandis rahvusvahelist eraõigust ja menetlusõigust reguleerivad õigusnormid ning välisriigi kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kord, kui määruses või riigisiseses õiguses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Töö-, perekonna-, sotsiaalasjade ja võrdsete võimaluste ministeerium (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Suhtlusvahendid: e-post ja telefon (telefon: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; e-post: gp.mddsz@gov.si) - eelistatud suhtlusvahend: e-post.

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Selleks et tagada lapse parimad huvid, sealhulgas artikli 82 kohase lähisugulaste juurde paigutamise korral, tuleb lapse paigutamise asjaolusid hinnata igal üksikjuhul eraldi, mille järel tuleb anda nõusolek või esitada arvamus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Keskasutusele võib teateid saata sloveeni ja inglise keeles.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Järgmistes Sloveenia kohtutes aktsepteeritakse lisaks sloveeni keelele ametliku keelena ka ühte rahvusvähemuste keeltest:

- Koperi regionaalne kohus (okrožno sodišče): itaalia;

- Koperi piirkondlik kohus (okrajno sodišče): itaalia;

- Pirani piirkondlik kohus (okrajno sodišče): itaalia;

- Lendava piirkondlik kohus (okrajno sodišče): ungari.

Keskasutusele võib teateid saata sloveeni ja inglise keeles.

Viimati uuendatud: 04/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.