Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Artikli 1 lõike 1 punktide a ja b kohastes asjades on pädevad kohtunikud (jueces y magistrados).

Lisaks on artikli 1 lõike 1 punkti a kohastes asjades pädevad notarid, tingimusel et asjasse ei ole segatud lapsed. Pädevad on ka kohtusekretärid (Letrados de la Administración de Justicia), kellel on õigus kinnitada lahutusi vastastikusel kokkuleppel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Advokatuurid (Colegios de Abogados) on pädevad asutused samadel tingimustel, nagu on sätestatud nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad.

Tasuta õigusabi saamise õigust või tasuta õigusabi saamist tunnustav haldusasutus on asjaomase provintsi tasuta õigusabi komisjon (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita).

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõike 1 punktides a ja b osutatud tõenditega seoses on pädevad kohtusekretärid.

Artikli 36 lõike 1 punktis c osutatud tõendite puhul on pädevad kohtusekretärid, kohtud ja asutused, kes on pädevad andma välja artiklis 66 osutatud tõendit ametliku dokumendi (documento público) või kokkuleppe kohta.

Artikli 66 lõike 1 punktis a osutatud tõendeid on pädevad andma välja kohtusekretärid ja notarid ning artikli 66 lõike 1 punktiga b seoses on pädevad kohtusekretärid.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Seda tõendit on pädev parandama üksnes algse tõendi välja andnud asutus, kui tegemist on olulise veaga (või selleks, et täpsustada kinnitatud lahendi täidetavuse puudumist või piiranguid).

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Asutused, mis on pädevad lahendit tunnustama või selle tunnustamisest keelduma ja lahendi täitmisest keelduma (artikli 30 lõige 3, artikli 40 lõige 2 ja artikli 58 lõige 1): territoriaalselt pädev esimese astme kohus (juzgado de primera instancia).

Asutused, mis on pädevad lahendama vaidlustusi või edasikaebusi ja edasisi vaidlustusi või edasikaebusi (artikli 58 lõige 1, artikli 61 lõige 1 ja artikkel 62): lahendi täitmisest keeldumise peale esitatud apellatsioonkaebuste läbivaatamiseks territoriaalselt pädev provintsikohus (Audiencia Provincial) ning artiklis 62 ette nähtud juhtudel kassatsiooni korras kõrgeim kohus (Tribunal Supremo).

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

Esimese astme kohus (Juzgado de Primera Instancia) või territoriaalselt pädev esimese astme ja eeluurimiskohus (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), perekonnakohus (Juzgado de Familia) või naistevastase vägivalla asjade kohus (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer).

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi peale võib esitada edasikaebuse lahendi teinud asutusele. Edasikaebust lahendab territoriaalselt pädev provintsikohus.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Ministerio de Justicia
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Área de Sustracción Internacional de Menores
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Spain

Suhtlus toimub järgmise e-posti aadressi kaudu:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Kogu teabe rahvusvahelise lapseröövi menetluse kohta leiab Hispaania justiitsministeeriumi veebisaidilt: https://www.mjusticia.gob.es

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Inglise ja hispaania keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Hispaania keeles.

Viimati uuendatud: 20/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.