Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Perekonnaõigus – Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)


*kohustuslikud andmed

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (esimene osa) – ametiasutused või muud asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punkti 2 alapunktis b osutatud ametliku dokumendi koostamine, ning ametiasutused, kelle pädevusse kuulub artikli 2 lõike 2 punktis 3 osutatud kokkuleppe registreerimine

Rootsis puuduvad ametiasutused, kes väljastavad ametlikke dokumente või registreerivad kokkuleppeid.

Artikkel 103 lõige 1 punkt a (teine osa) – haldusasutused, kes annavad artikli 74 lõikes 2 osutatud õigusabi

Kinnituse selle kohta, et sotsiaalhoolekandeameti (socialnämnden) menetluses osaleja on vabastatud kulude või lõivude tasumisest, annab asjaomane sotsiaalhoolekandeamet. Kinnituse selle kohta, et sotsiaalhoolekandeameti menetluses osaleja vastab oma majandusliku seisundi tõttu täieliku või osalise tasuta õigusabi saamise tingimustele, annab õigusabiamet (Rättshjälpsmyndigheten).

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (esimene osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 36 lõike 1 kohaselt tõendi väljastamine lahendi kohta, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artiklis 66 osutatud tõendi väljastamine ametliku dokumendi või kokkuleppe kohta

Artikli 36 lõikes 1 osutatud tõendi annab välja otsuse teinud kohus või muu asutus.

Kuna Rootsi kohtud ja asutused ei väljasta ametlikke dokumente ega registreeri kokkuleppeid, siis ei ole vaja väljastada artikli 66 lõike 1 kohaseid tõendeid.

Artikkel 103 lõige 1 punkt b (teine osa) – kohtud, kelle pädevusse kuulub artikli 37 lõikes 1 ja artikli 48 lõikes 1 osutatud tõendi parandamine, ning kohtud, kelle pädevusse kuulub artiklis 49 osutatud tõendi väljastamine selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud, ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuulub artikli 66 lõike 1 kohaselt välja antud tõendi parandamine, millele on osutatud artikli 67 lõikes 1

Otsuse teinud kohus või muu asutus otsustab tõendite parandamise vastavalt artikli 37 lõikele 1 või artikli 48 lõikele 1 või annab välja vastavalt artiklile 49 tõendi selle kohta, et kinnitatud lahend ei ole enam täidetav või et selle täitmine on piiratud.

Kuna Rootsi kohtud ja asutused ei väljasta artikli 66 lõike 1 kohaseid tõendeid, ei ole Rootsis vaja selliseid tõendeid artikli 67 lõike 1 alusel parandada.

Artikkel 103 lõige 1 punkt c – kohtud, kelle pädevusse kuulub lahendi tunnustamine (artikli 30 lõige 3) ja tunnustamisest keeldumine (artikli 40 lõige 2), ning kohtud ja asutused, kelle pädevusse kuuluvad täitmisest keeldumine (artikli 58 lõige 1), vaidlustus või edasikaebus (artikli 61 lõige 2) ja edasine vaidlustus või edasikaebus (artikkel 62)

Artikli 30 lõige 3

Artikli 30 lõike 3 kohane taotlus tunnistada tunnustamisest keeldumise aluste puudumist esitatakse esimese astme kohtule (tingsrätten).

Kui taotlus puudutab lahendit, mis on täielikult või osaliselt seotud lapse isikuga, tuleb taotlus esitada vanema õigusi ja kohustusi käsitleva seadustiku (föräldrabalken) 21. peatüki paragrahvis 1a osutatud esimese astme kohtule.

Kui taotlus puudutab lahendit, mis ei ole täielikult või osaliselt seotud lapse isikuga, esitatakse taotlus sellele alljärgnevas loetelus nimetatud esimese astme kohtule, kelle tööpiirkonnas asub vastaspoole harilik viibimiskoht. Kui vastaspool ei ela Rootsis, tuleb taotlus esitada Nacka esimese astme kohtule (Nacka tingsrätt).

Artikkel 40 või artikkel 59

Artikli 40 või artikli 59 kohane lahendi tunnustamisest või täitmisest keeldumise taotlus tuleb esitada esimese astme kohtule.

Kui taotlus puudutab lahendit, mis on täielikult või osaliselt seotud lapse isikuga, tuleb taotlus esitada vanema õigusi ja kohustusi käsitleva seadustiku 21. peatükis osutatud asja menetlevale esimese astme kohtule selle lahendi täitmiseks, mida taotlus puudutab. Kui täitemenetlust ei ole algatatud, tuleb taotlus esitada vanema õigusi ja kohustusi käsitleva seadustiku 21. peatüki paragrahvis 1a osutatud esimese astme kohtule.

Kui taotlus puudutab lahendit, mis ei ole täielikult või osaliselt seotud lapse isikuga, tuleb taotlus esitada sellele eelnevas loetelus nimetatud esimese astme kohtule, kelle tööpiirkonnas on taotleja harilik viibimiskoht. Kui taotleja ei ela Rootsis, tuleb taotlus esitada Nacka esimese astme kohtule.

Apellatsioonkaebus

Artikli 61 lõike 2 kohased edasikaebused esitatakse apellatsioonikohtule (hovrätten).

Artikli 62 kohased edasikaebused esitatakse Rootsi kõrgeimale kohtule (Högsta domstolen).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 103 lõige 1 punkt d – artiklis 52 osutatud pädevad täitevasutused

– Artikkel 52: lapse isikuga seotud lahendi täitmise taotlus: taotlus esitatakse vanema õigusi ja kohustusi käsitleva seadustiku 21. peatüki paragrahvis 1a osutatud esimese astme kohtule.

– Artikkel 52: kohtukulude või lapse varaga seotud lahendi täitmise taotlus: taotlus esitatakse Rootsi täitevametile (Kronofogdemyndigheten).

Artikkel 103 lõige 1 punkt e – artiklites 61 ja 62 osutatud täitmisest keeldumise avalduse kohta tehtud lahendi edasikaebamise menetlused

Edasikaebused tuleb esitada apellatsioonikohtule või Rootsi kõrgeimale kohtule.

Artikkel 103 lõige 1 punkt f – nende keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid, kes on määratud abistama määruse kohaldamisel vanemliku vastutuse küsimustes Juhul kui on määratud rohkem kui üks keskasutus, märkige iga keskasutuse geograafiline või funktsionaalne pädevus, nagu on osutatud artiklis 76.

Utrikesdepartementet (välisministeerium)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (konsulaar- ja tsiviilasjade osakond)

S-103 39 Stockholm

Tel: +46 (8)4051000 (keskjaam) / +46 (8)4055005 (hädaabinumber väljaspool tööaega)

Faks: +46 (8)7231176

E-post: ud-kc@gov.se

Artikkel 103 lõige 1 punkt g – kui see on kohaldatav, siis lisaks vanematele nende lähisugulaste kategooriad, kelle juurde võib lapse liikmesriigi territooriumil paigutada ilma selle liikmesriigi eelneva nõusolekuta, nagu on osutatud artiklis 82

Ei kohaldata.

Artikkel 103 lõige 1 punkt h – need Euroopa Liidu institutsioonide keeled peale liikmesriigi ametliku keele, milles tema keskasutused teateid vastu võtavad, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 3

Rootsi keel ja inglise keel.

Artikkel 103 lõige 1 punkt i – keeled, millesse aktsepteeritakse artiklite 80, 81 ja 82 kohaselt saadetud taotluste ja täiendavate dokumentide tõlkeid, ning tõendite vabade tekstiväljade teksti tõlkeid, nagu on osutatud artikli 91 lõikes 2

Rootsi või inglise keelde.

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.