Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
  Swipe to change

  Brüsseli IIb määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused (uuesti sõnastatud)

  Määrust 2019/1111 puudutav liikmesriikide teave ja asjakohased veebivormid

  Üldteave

  NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1111, 25. juuni 2019, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2201/2003

  Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani.

  Ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühegi erimenetluseta.

  Vanemliku vastutuse küsimust käsitlev lahend, mis on tehtud liikmesriigis ja on selles liikmesriigis täidetav, on täidetav teistes liikmesriikides, ilma et oleks nõutav lahendi täidetavaks tunnistamine.

  Vahemenetlus, mis oli varem piiriüleseks täitmiseks vajalik (välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetlus), on kõigi lahendite puhul kaotatud. Selleks et liikmesriigis täita teises liikmesriigis tehtud lahendit, esitab täitmist taotlev pool pädevale täitevasutusele a) lahendi koopia ja b) asjakohase tõendi.

  Määruses on nähtud ette üheksa tüüpvormi.

  Määrusega lihtsustatakse ka selliste ametlike dokumentide ja kokkulepete liikumist liikmesriikide vahel, mis puudutavad lahuselu ja lahutust ning vanemliku vastutuse küsimusi.

  Lapseröövi korral kohaldatav tagastamise menetlus põhineb suures ulatuses 1980. aasta Haagi konventsioonil, mida määrus täiendab. Samuti tagatakse sellega, et laste tagasisaatmise menetlus on kiirem (esimese astme kohtus kuni kuus nädalat ning igas kõrgema astme kohtus kuni kuus nädalat). Lisaks peab keskasutus taotlust menetlema kiiresti (taotluse kättesaamist tuleb kinnitada viie päeva jooksul).

  Määrus annab lastele ka võimaluse väljendada vanemliku vastutuse ja rahvusvaheliste lapseröövi juhtumite menetlemise ajal oma arvamust.

  Määrusega edendatakse paremat koostööd keskasutuste vahel. Keskasutused on omakorda otse ühenduses vanematega. Iga liikmesriik määrab ühe või mitu keskasutust, kes aitavad kaasa nimetatud määruse kohaldamisele vanemliku vastuse küsimustes.

  Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

  Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

  Viimati uuendatud: 01/08/2022

  Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.