Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

– 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohta:

Itävallassa asetuksessa tarkoitetut viralliset asiakirjat voivat olla peräisin yleisen siviililain (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 177 §:n 2 momentin mukaisilta väestörekisteriviranomaisilta ja ABGB:n 190 §:n 1 momentin mukaisista tuomioistuimista (tuomioistuimessa tehty sopimus, joka ei edellytä hyväksyntää).

– 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohta:

Itävallassa millään viranomaisella tai muulla elimellä ei ole toimivaltaa rekisteröidä asetuksessa tarkoitettuja sopimuksia.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

– 74 artiklan 2 kohta:

Itävallassa millään hallintoviranomaisella ei ole 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimivaltaa.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

103 artiklan 1 kohdan b alakohta:

36 artiklan 1 kohdan mukaiset tuomioistuimet ja viranomaiset:

Toimivalta antaa todistus 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti on piirituomioistuimilla (Bezirksgericht)

  • Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 76 §:n mukaisesti (36 artiklan 1 kohdan a alakohta),
  • Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti (36 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai
  • Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 a §:n mukaisesti (36 artiklan 1 kohdan c alakohta).

66 artiklan 1 kohdan mukaiset tuomioistuimet ja viranomaiset:

a alakohdan osalta: Itävallassa avioero ei ole mahdollinen ilman tuomioistuimen päätöstä.

b alakohdan osalta: toimivalta on piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

67 artiklan 1 kohdan mukaiset tuomioistuimet ja viranomaiset:

Toimivalta oikaista 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus on piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti.

37 artiklan 1 kohdan mukaiset tuomioistuimet:

Toimivalta oikaista todistus 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti on 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuilla piirituomioistuimilla. Ks. myös Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 76, 109 ja 109 a §.

48 artiklan 1 kohdan mukaiset tuomioistuimet:

Toimivalta oikaista ja peruuttaa todistus 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti on Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaan piirituomioistuimilla (Bezirksgericht).

49 artiklan 1 kohdan mukaiset tuomioistuimet:

Toimivalta todistuksesta siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai että sitä on rajoitettu, 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti on Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaan piirituomioistuimilla (Bezirksgericht).

66 artiklan 3 kohdan, yhdessä 37 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaiset tuomioistuimet ja viranomaiset:

Toimivalta oikaista todistus 66 artiklan 3 kohdan, yhdessä 37 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaisesti on piirituomioistuimilla piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohdan mukaiset tuomioistuimet:

Toimivalta käsittelyn aloittamista koskevista hakemuksista 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti on piirituomioistuimilla piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 76 tai 109 §:n mukaisesti.

52 artiklan mukaiset tuomioistuimet:

Toimivalta 52 artiklan mukaisista täytäntöönpanohakemuksista on piirituomioistuimilla piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti.

Asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa ja 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet:

Toimivalta 40 artiklan 2 kohdan mukaisesta tunnustamisesta kieltäytymistä koskevasta menettelystä on piirituomioistuimilla piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 114 a ja 109 §:n mukaisesti. Toimivalta 58 artiklan 1 kohdan mukaisesta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta menettelystä on piirituomioistuimilla piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti.

61 artiklan 2 kohdan mukaiset tuomioistuimet ja muutoksenhaku:

Toimivalta käsitellä riitautus tai muutoksenhaku (Itävallassa Rekurs), joka koskee päätöstä täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta, on ylemmällä osavaltion tuomioistuimella (Landesgericht). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen piirituomioistuimeen piirituomioistuimilla (Bezirksgericht).

62 artiklan kohdan mukaiset tuomioistuimet ja muutoksenhaku:

Toimivalta mahdollisesta uudesta riitautuksesta tai jatkomuutoksenhausta (Revisionsrekurs) on ylimmällä tuomioistuimella (Oberste Gerichtshof). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen piirituomioistuimeen.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset asetuksen 52 artiklan mukaisesti:

Toimivalta 52 artiklan mukaisista täytäntöönpanohakemuksista on piirituomioistuimilla (Bezirksgericht) Itävallan tuomioistuinten toimivaltaa koskevan lain (Jurisdiktionsnorm) 109 §:n mukaisesti.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artiklan 2 kohdan mukaiset tuomioistuimet ja muutoksenhaku:

Toimivalta käsitellä riitautus tai muutoksenhaku (Rekurs), joka koskee päätöstä täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta, on ylemmällä osavaltion tuomioistuimella (Landesgericht). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen piirituomioistuimeen (Bezirksgericht).

62 artiklan kohdan mukaiset tuomioistuimet ja muutoksenhaku:

Toimivalta mahdollisesta uudesta riitautuksesta tai jatkomuutoksenhausta (Revisionsrekurs) on ylimmällä tuomioistuimella (Oberste Gerichtshof). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen piirituomioistuimeen (Bezirksgericht).

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

76 artiklan mukaisen keskusviranomaisen nimi ja osoite:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organisationseinheit: Abteilung I 10

Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

Puhelin: +43 1 52152 2142

Faksi: +43 1 52152 2829

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

82 artiklan 2 kohdan mukaiset lähisukulaiset:

Hyväksyntää sijoittamisille 82 artiklan 1 kohdan mukaisesti muiden kuin vanhempien luokse ei vaadita, kun kyse on seuraavista lähisukulaisten luokista:

  • isovanhemmat,
  • vanhempien sisarukset,
  • lapsen täysi-ikäiset sisarukset.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

91 artiklan 3 kohdan mukaisesti sallitut kielet viestinnässä keskusviranomaisten kanssa:

englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Kielet, joita voidaan käyttää 80 artiklan 3 kohdan, 81 artiklan 2 kohdan, 82 artiklan 4 kohdan ja 91 artiklan 2 kohdan nojalla vaadituissa käännöksissä.

Ei ole (muita kuin Itävallassa voimassa oleva virallinen kieli).

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.