Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

– 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohta: notaarit

– 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohta: ei ilmoitettu.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

– 36 artiklan 1 kohta: perhe-, nuoriso-, rauhan- ja muutoksenhakutuomioistuin

– 66 artikla: notaarit

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

– 37 artiklan 1 kohta: perhe-, nuoriso-, rauhan- ja muutoksenhakutuomioistuin

– 48 artiklan 1 kohta: perhe- ja muutoksenhakutuomioistuin

– 49 artikla: perhe- ja muutoksenhakutuomioistuin

– 66 artiklan 3 kohta / 37 artiklan 1 kohta: notaarit

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

– 30 artiklan 3 kohta: perhetuomioistuin

– 40 artiklan 1 kohta: perhetuomioistuin

– 58 artiklan 1 kohta: perhetuomioistuin;

– 61 artiklan 2 kohta: perhe- ja muutoksenhakutuomioistuin

– 62 artikla: muutoksenhaku- ja kassaatiotuomioistuin

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Haastemiehet.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artikla: muutoksenhaku- ja väitemenettelyt

62 artikla: muutoksenhaku- ja väitemenettelyt

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Belgian oikeusministeriön (Service public fédéral Justice) lainvalmistelusta sekä perusoikeuksista ja -vapauksista vastaava pääosasto (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux)

Service de coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (Kansainvälisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa vastaava osasto)

Liittovaltion yhteyspiste ”Kansainväliset lapsikaappaukset”

Hallinnollinen osoite: Boulevard de Waterloo 115

Kaupunki/kunta: Bryssel

Postinumero: 1000

P. (+32-2) 542 67 00 (ympärivuorokautinen palvelu)

Sähköposti: rapt-parental@just.fgov.be

Internet-osoite: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Hyväksytyt kielet: ranska, hollanti, saksa ja englanti

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti kolmen kansallisen kielen eli hollannin, ranskan ja saksan lisäksi.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

– 80 artiklan 3 kohta: sen paikan virallinen kieli, jossa hakemus jätetään (ranska, hollanti tai saksa); ennen pyynnön esittämistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä Belgian keskusviranomaiseen, jolta voi tiedustella, mille kielelle hakemus on käännettävä.

– 81 artiklan 2 kohta ja 82 artiklan 2 kohta: pyynnön käsittelypaikan virallinen kieli (englanti, hollanti tai saksa); ennen pyynnön esittämistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä Belgian keskusviranomaiseen, jolta voi tiedustella, mille kielelle hakemus on käännettävä.

– 91 artiklan 2 kohta: ainoastaan viralliset kielet hyväksytään; ennen pyynnön esittämistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä Belgian keskusviranomaiseen, jolta voi tiedustella, mille kielelle hakemus on käännettävä.

Päivitetty viimeksi: 02/11/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.