Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

- 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohta – Bulgarian lainsäädännön mukaan Bulgariassa ei ole asetuksessa tarkoitettuja virallisia asiakirjoja avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Sen vuoksi emme anna ilmoitusta viranomaisista.

- 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohta – Bulgarian lainsäädännön mukaan Bulgariassa ei ole avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevia sopimuksia. Sen vuoksi emme anna ilmoitusta viranomaisista.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

74 artiklan 2 kohta – Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä asetuksessa tarkoitetuista, avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa toimivaltaisista hallintoviranomaisista. Sen vuoksi emme anna ilmoitusta viranomaisista.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

36 artiklan 1 kohta – tuomioistuinten päätöksiä koskevien todistusten antaminen

  • Liite II – todistuksen avioliittoasiaa koskevasta päätöksestä antaa piirituomioistuin (rayonen sad);
  • Liite III – todistuksen vanhempainvastuuta koskevasta päätöksestä antaa piirituomioistuin;
  • Liite IV – todistuksen lapsen palauttamista koskevasta päätöksestä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisen lapsen palauttamismenettelyn yhteydessä antaa Sofian kaupungin tuomioistuin (Sofiyski gradski sad).

66 artikla – Bulgariassa ei ole virallisia asiakirjoja eikä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

37 artikla – tuomioistuimen päätöstä koskevan todistuksen oikaisu – toimivalta on todistuksen antaneella tuomioistuimella:

  • Liite II – todistuksen avioliittoasiaa koskevasta päätöksestä oikaisee piirituomioistuin;
  • Liite III – todistuksen vanhempainvastuuta koskevasta päätöksestä oikaisee piirituomioistuin;
  • Liite IV – todistuksen lapsen palauttamista koskevasta päätöksestä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisen lapsen palauttamismenettelyn yhteydessä oikaisee Sofian kaupungin tuomioistuin.

48 artiklan 1 kohta – etuoikeutetuista päätöksistä annettujen todistusten oikaisu ja peruuttaminen.

Toimivalta oikaista ja peruuttaa todistuksia on piirituomioistuimella.

49 artikla – todistus siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai että sitä on rajoitettu – toimivalta on piirituomioistuimella.

66 artiklan 1 kohta yhdessä 67 artiklan 1 kohdan kanssa – ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

30 artiklan 3 kohta – toimivalta on maakuntatuomioistuimella (okrazhen sad);

52 artikla – toimivalta on ulosottomiehellä (sadeben izpalnitel);

40 artiklan 1 kohta – toimivalta on maakuntatuomioistuimella;

58 artiklan 1 kohta – toimivalta on maakuntatuomioistuimella;

61 artiklan 2 kohta – toimivalta on muutoksenhakutuomioistuimella (apelativen sad), jonka alueella sijaitseva tuomioistuin teki päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymisestä;

62 artikla – toimivalta on korkeimmalla kassaatiotuomioistuimella (Varhoven kasatsionen sad).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

52 artikla – toimivalta on ulosottomiehellä.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artikla – siviiliprosessilaissa (20 luku) tarkoitettu muutoksenhakumenettely;

62 artikla – siviiliprosessilaissa (22 luku) tarkoitettu kassaatiovalitus.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Oikeusministeriö

- Vanhempainvastuuta koskevissa asioissa - Kansainvälistä lastensuojelua ja kansainvälisiä adoptioita käsittelevä osasto, Sofia, ul. Slavyanska 1, yhteystiedot – virallisten kanavien kautta ja sähköpostitse, puhelin: 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg

- Avioliittoa koskevissa asioissa - Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto, Sofia, ul. Slavyanska 1, yhteystiedot – virallisten kanavien kautta ja sähköpostitse, puhelin: 0035929237415, civil@justice.government.bg

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Bulgaria edellyttää hyväksyntää kaikissa tapauksissa, joissa lapsia on tarkoitus sijoittaa sen alueelle.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti ja ranska.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

80 artiklan 3 kohta – asiakirjat on käännettävä ainoastaan bulgariaksi;

81 artiklan 2 kohta – asiakirjat on käännettävä ainoastaan bulgariaksi;

82 artiklan 4 kohta – asiakirjat on käännettävä ainoastaan bulgariaksi;

91 artiklan 2 kohta – asiakirjat on käännettävä ainoastaan bulgariaksi.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.