Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Perhetuomioistuimet (vain 36 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyjen päätösten osalta).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

37 artiklan 1 kohta, 48 artiklan 1 kohta, 49 artikla 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohta

Kaikissa tapauksissa kunkin alueen (επαρχία) perhetuomioistuimet ovat toimivaltaisia seuraavasti:

  • Nikosian perhetuomioistuin

Puhelin: (+357-22) 86 56 01

Faksi: (+357-22) 30 20 68

  • Limassolin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357-25) 80 61 85

Faksi: (+357-25) 30 50 54

  • Larnakan/Famagustan perhetuomioistuin

Puhelin: (+357-24) 80 27 54

Faksi: (+357-24) 80 28 00

  • Pafosin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357-26) 80 26 26

Faksi: (+357-26) 30 63 95

Sähköposti:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Perhetuomioistuimilla on toimivalta tunnustaa päätös (30 artiklan 3 kohta) sekä kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta) ja täytäntöönpanosta.

Toisen asteen perhetuomioistuimilla on toimivalta kieltäytyä 58 artiklan 1 kohdassa ja 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta riitautuksesta tai muutoksenhausta.

62 artiklan mukaisesta uudesta riitautuksesta tai jatkomuutoksenhausta ei säädetä Kyproksen lainsäädännössä (muutoksenhaku ei ole mahdollista kolmannen oikeusasteen tuomioistuimessa).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Perhetuomioistuimet.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen voi hakea muutosta toisen asteen perhetuomioistuimessa (61 ja 62 artiklan mukainen menettely).

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Athalassas Avenue 125

1461 Nicosia

KYPROS

Puhelin: (+357-22) 80 59 51/50

Faksi: (+357-22) 51 83 56

Sähköposti: registry@mjpo.gov.cy

Yhteyshenkilöt:

  • Jiulika Hatziprodromou

Oikeudellisista asioista vastaava virkamies

Puhelin: (+357-22) 80 59 43

Faksi: (+357-22) 51 83 28

Sähköposti: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Hallintovirkamies

Puhelin: (+357-22) 80 59 32

Faksi: (+357-22) 51 83 28

Sähköposti: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Konstantina Sofokleous

Hallintovirkamies

Puhelin: (+357-22) 80 59 73

Faksi: (+357-22) 51 83 28

Sähköposti: csophocleous@mjpo.gov.cy

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Jos lapsi viedään pois perheympäristöstä sosiaalipalvelut tarkastelevat mahdollisuutta sijoittaa lapsi muuhun läheiseen perheyhteyteen (esim. isovanhempien tai muiden lähiomaisten luo). Jos perhepiiristä ei löydy sopivana pidettyä henkilöä, huomioon otetaan myös laajempi sosiaalinen ympäristö. Jos sopivaa henkilöä ei löydy edellä mainituista ympäristöistä, sosiaalipalvelut sijoittavat lapsen hyväksyttyyn sijaisperheeseen tai lastensuojelulaitokseen.

Lähiomaisten (esim. isovanhempien) ollessa kyseessä hyväksyntää ja lapsen sijoittamista koskevat menettelyt ovat yksinkertaisempia.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti ja kreikka.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Kreikka ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.