Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Česká advokátní komora (Tšekin asianajajaliitto)

pobočka v Brně

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Puhelin: +420 513 030 111
Sähköposti: brno@cak.cz

Verkkosivut: https://www.cak.cz/en/

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

 • 36 artiklan 1 kohta

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa todistus päätöksestä

a) piirituomioistuin (okresní soud)

b) piirituomioistuin (okresní soud)

c) Brnon kaupungin tuomioistuin (Městský soud v Brně)

 • 66 artikla

Tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

 • 37 artiklan 1 kohta ja 48 artiklan 1 kohta

Todistuksen oikaisemisen osalta toimivaltaiset tuomioistuimet

37 artiklan 1 kohta

a) piirituomioistuin (okresní soud)

b) piirituomioistuin (okresní soud)

c) Brnon kaupungin tuomioistuin (Městský soud v Brně)

48 artiklan 1 kohta – etuoikeutetut päätökset

a) piirituomioistuin (okresní soud) – 42 artiklan 1 kohdan a alakohta

b) piirituomioistuin (okresní soud) – 42 artiklan 1 kohdan b alakohta – 29 artiklan 6 kohta

 • 49 artikla

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa todistus siitä, ettei täytäntöönpanokelpoisuutta ole tai että sitä on rajoitettu

a) piirituomioistuin (okresní soud) – 42 artiklan 1 kohdan a alakohta

b) piirituomioistuin (okresní soud) – 42 artiklan 1 kohdan b alakohta

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

 • 30 artiklan 3 kohta

Päätöksen tunnustamisen osalta toimivaltaiset tuomioistuimet

Piirituomioistuin (okresní soud)

 • 40 artiklan 2 kohta

Päätöksen tunnustamisesta kieltäytymisen osalta toimivaltaiset tuomioistuimet

Piirituomioistuin (okresní soud)

 • 58 artiklan 1 kohta

Päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen osalta toimivaltaiset tuomioistuimet

Piirituomioistuin (okresní soud)

 • 61 artiklan 2 kohta

Tuomioistuimet, joilta haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaan päätökseen

Piirituomioistuin (okresní soud)

 • 62 artikla

Tuomioistuimet, joilta haetaan muutosta 61 artiklan 2 kohdan mukaiseen päätökseen

Piirituomioistuin (okresní soud)

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Piirituomioistuimet (okresní soudy) ja/tai ulosottomiehet (soudní exekutoři)

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

 • 61 artikla

Muutoksenhaku täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeviin päätöksiin 61 ja 62 artiklan mukaisesti

Muutoksenhaku lain 99/1963 (siviiliprosessilaki), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 201 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti.

 • 62 artikla

Jatkomuutoksenhaku täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeviin päätöksiin 61 ja 62 artiklan mukaisesti

Kumoamiskanne (žaloba pro zmatečnost) lain 99/1963 (siviiliprosessilaki), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 229 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti.

Ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání) lain 99/1963 (siviiliprosessilaki), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 236 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kansainvälisoikeudellinen lastensuojeluvirasto)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tšekki

Puhelin: 00420 542 215 522

Faksi: 00420 542 212 836

Sähköposti: podatelna@umpod.cz

Verkkosivut: http://www.umpod.cz/

Yhteyshenkilö:

Zdeněk Kapitán, johtaja

Markéta Kačerová Nováková, apulaisjohtaja

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei vastausta

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Tšekki, slovakki ja englanti

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

 • 80, 81 ja 82 artikla

Tšekki ja slovakki

 • 91 artiklan 2 kohta

Tšekki ja slovakki

Päivitetty viimeksi: 12/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.