Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Toimivalta laatia asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja on notaareilla. Luettelo notaareista on notaariliiton verkkosivustolla.

Toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus on maakuntakeskusten (maakonnakeskus) paikallisviranomaisiin kuuluvilla väestörekisteriviranomaisilla. Luettelo näistä viranomaisista on täällä.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Virossa ei ole tällaista hallintoviranomaista. Virossa ei saa maksutonta palvelua notaarilta eikä väestörekisteriviranomaisilta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Virossa toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja todistuksia on käräjäoikeuksilla.

Asetuksen 66 artiklassa tarkoitetun todistuksen notaarin laatimasta virallisesta asiakirjasta ja todistuksen väestörekisteriviranomaisen laatimasta sopimuksesta voi antaa notaari tai maakuntakeskuksen (maakonnakeskus) paikallisviranomaisiin kuuluva väestörekisteriviranomainen. Luettelo notaareista on täällä. ja väestörekisteriviranomaisten luettelo täällä..

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Virossa tuomioistuimia, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus, ovat käräjäoikeudet.

Toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, joka koskee notaarin laatimaa virallista asiakirjaa, on notaareilla. Luettelo notaareista on https://www.notar.ee/en/notaries/list. täällä.

Toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, joka koskee väestörekisteriviranomaisen laatimaa sopimusta, on maakuntakeskuksen (maakonnakeskus) paikallisviranomaisiin kuuluvalla väestörekisteriviranomaisella. Luettelo näistä viranomaisista on täällä.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa ja 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus esitetään käräjäoikeudelle. Asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemus esitetään piirituomioistuimelle ja 62 artiklassa tarkoitettu hakemus korkeimmalle oikeudelle.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Virossa toimivaltaisia täytäntöönpanoviranomaisia ovat haaste- ja ulosottomiehet. Täytäntöönpanoa hakeva osapuoli valitsee haastemiehen siitä piirikunnasta, jossa velallinen asuu. Haastemiehet työskentelevät Virossa neljän käräjäoikeuden alueella: Harjumaalla, Pärnumaalla, Tartumaalla ja Virumaalla.

Haastemiesten luettelo on haastemiesten ja konkurssipesän hoitajien liiton verkkosivulla.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Asetuksen 61 artiklassa tarkoitettu riitautus esitetään Virossa piirituomioistuimelle ja 62 artiklassa tarkoitettu riitautus korkeimmalle oikeudelle.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Asetuksen 77 artiklan 1 kohdassa, 79 artiklan alakohdan c, d ja e alakohdassa sekä 81 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeusyhteistyön yksikkö (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Sähköposti: central.authority@just.ee,

Puhelin: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190.

Asetuksen 79 artiklan a, b, f ja g alakohdassa sekä 80 ja 82 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen:

Sosiaalivakuutuslaitos (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Sähköposti: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Puhelin: +372 612 1360, +372 531 8850, +372 5345 1792.

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Lapsi voidaan Viron alueella sijoittaa ilman ennakkohyväksyntää ainoastaan vanhempiensa luo.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Asetuksen 91 artiklan 3 kohdan nojalla viestinnässä keskusviranomaisten kanssa voidaan käyttää viron lisäksi englannin kieltä.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Asetuksen 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoittujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset voidaan laatia viron lisäksi englannin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.