Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Notaarit ovat viranomaisia, joilla on valtuudet laatia asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja.

Notaarit ja kirjaajat ovat viranomaisia, joilla on valtuudet rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Oikeusaputoimisto sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa hakija on, tai sen lainkäyttöalueen oikeusaputoimisto, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee.

Yhden toimiston säännöstä poiketen oikeusaputoimisto on liitetty myös seuraaviin tuomioistuimiin:

  • kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation)
  • korkein hallinto-oikeus (Conseil d’État).
  • kansallinen turvapaikka-asioiden tuomioistuin (Cour nationale du droit d'asile).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Todistuksen antaminen 36 artiklan mukaisesti avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa tehdyistä päätöksistä tai päätöksistä, joissa määrätään lapsen palauttamisesta:

– päätöksen tai sopimuksen hyväksyneen tuomioistuimen kirjaamon johtaja.

Todistusten antaminen päätöksistä 66 artiklan mukaisesti:

– alioikeuden presidentti (valtuutuksella tuomari).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus: kirjaamon johtaja tai todistuksen antanut tuomioistuin.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus: todistuksen antanut viranomainen.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätöstä ei ole tehty tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu: todistuksen antanut viranomainen.

Tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus: – alioikeuden presidentti (valtuutuksella tuomari).

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tunnustaa päätös 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti: Alioikeuden presidentti tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta kieltäytyä tunnustamisesta 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti: Alioikeuden presidentti tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta kieltäytyä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta täytäntöönpanosta, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta riitautuksesta tai muutoksenhausta ja 62 artiklassa tarkoitetusta uudesta riitautuksesta tai jatkomuutoksenhausta: Alioikeuden presidentti tai hänen valtuuttamansa henkilö.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Alioikeuden presidentti tai hänen valtuuttamansa henkilö.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Ranskassa valitus tehdään ylioikeuteen (Cour d’appel).

Jos kyseessä ei ole tuomarin päätös, kieltäytyminen Ranskassa annettuja päätöksiä koskevan todistuksen antamisesta voidaan siirtää alioikeuden presidentin käsiteltäväksi. Tämä käsittelee muutoksenhaun hakijaa ja vastaanottanutta viranomaista kuultuaan tai nämä haastettuaan (Siviiliprosessilain 509-7 §)

Jos asia riitautetaan uudelleen (62 artikla), jatkomuutoksenhakemus osoitetaan kassaatiotuomioistuimelle (Cour de cassation).

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Koko asetuksen osalta, lukuun ottamatta sijoittamista toiseen jäsenvaltioon:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Sähköposti: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Puhelin: +33 (0)1.44.77.61.05

Sijoittaminen toiseen jäsenvaltioon:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

Postiosoite: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Käyntiosoite: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Puhelin: +33 (01) 70 22 89 84

tai +33 (01) 70 22 75 82

Sähköposti: saei.dpjj@justice.gouv.fr

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei muita lähisukulaisten luokkia kuin vanhemmat.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Ranska ja englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Ranska ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 29/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.