Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Unkari

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Säännöksellä ei ole Unkarin lainsäädännön kannalta merkitystä.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Säännöksellä ei ole Unkarin lainsäädännön kannalta merkitystä.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Liitteessä II esitetyn todistuksen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (36 artiklan 1 kohdan a alakohta). Liitteessä III esitetyn todistuksen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai holhousviranomainen (36 artiklan 1 kohdan b alakohta). Liitteessä IV esitetyn todistuksen antaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Pestin alemman oikeusasteen tuomioistuin (Pesti Központi Kerületi Bíróság)) (36 artiklan 1 kohdan c alakohta). Asetuksen 66 artiklalla ei ole Unkarin lainsäädännön kannalta merkitystä.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Liitteessä II esitetyn todistuksen oikaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (37 artiklan 1 kohta). Liitteessä III esitetyn todistuksen oikaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin. Jos liitteessä III esitetyn todistuksen on antanut holhousviranomainen, sen oikaisee holhousviranomaisen sijaintipaikasta riippuen joko Budapestin aluehallintovirasto (kormányhivatal) tai läänin aluehallintovirasto osana lastensuojelu- ja holhousasioihin liittyviä tehtäviään (37 artiklan 1 kohta). Liitteessä IV esitetyn todistuksen oikaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Pestin alemman oikeusasteen tuomioistuin) (37 artiklan 1 kohta). Liitteessä V esitetyn todistuksen oikaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin. Jos liitteessä V esitetyn todistuksen on antanut holhousviranomainen, sen oikaisee holhousviranomaisen sijaintipaikasta riippuen joko Budapestin tai läänin aluehallintovirasto osana lastensuojelu- ja holhousasioihin liittyviä tehtäviään (48 artiklan 1 kohta). Liitteessä VI esitetyn todistuksen oikaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (48 artiklan 1 kohta). Liitteessä VII esitetyn todistuksen oikaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja asianomainen holhousviranomainen (49 artikla). Asetuksen 66 artiklalla ei ole Unkarin lainsäädännön kannalta merkitystä.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohdan osalta: Toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan Unkarissa olevan kotipaikan tai tavanomaisen asuinpaikan yleisen tuomioistuimen (törvényszék) toimipaikassa toimiva piirioikeus (járásbíróság) (Budapestissa Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin (Budai Központi Kerületi Bíróság)) tai, jos vastaajalla ei ole Unkarissa koti- tai asuinpaikkaa, kantajan Unkarissa olevan kotipaikan tai tavanomaisen asuinpaikan yleisen tuomioistuimen toimipaikassa toimiva piirioikeus (Budapestissa Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin). Jos myöskään kantajalla ei ole Unkarissa koti- tai asuinpaikkaa, asiassa toimivaltainen on Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin.

52 artiklan osalta: Lukuun ottamatta tapaamisoikeutta koskevia päätöksiä, virallisia asiakirjoja tai sopimuksia toimivaltainen tuomioistuin on lapsen tai henkilön, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tavanomaisen asuinpaikan yleisen tuomioistuimen toimipaikassa toimiva piirioikeus (Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin); tapaamisoikeutta koskevien päätösten, virallisten asiakirjojen ja sopimusten osalta toimivaltainen on se piirioikeus, jonka alueella lapsella, jota tapaamisoikeus koskee, on Unkarissa kotipaikka tai tavanomainen asuinpaikka, tai – jos lapsen koti- tai asuinpaikkaa ei voida vahvistaa, Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin.

40 artiklan 2 kohdan osalta: Toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan Unkarissa olevan kotipaikan tai tavanomaisen asuinpaikan yleisen tuomioistuimen toimipaikassa toimiva piirioikeus (Budapestissa Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin) tai, jos vastaajalla ei ole Unkarissa koti- tai asuinpaikkaa, kantajan Unkarissa olevan kotipaikan tai tavanomaisen asuinpaikan yleisen tuomioistuimen toimipaikassa toimiva piirioikeus (Budapestissa Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin). Jos myöskään kantajalla ei ole Unkarissa koti- tai asuinpaikkaa, asiassa toimivaltainen on Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin.

58 artiklan 1 kohdan osalta: Hakemus on toimitettava täytäntöönpanosta vastaavalle tuomioistuimelle.

61 artiklan 2 kohdan osalta: Muutoksenhaku on toimitettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ja sen käsittelee yleinen tuomioistuin.

62 artiklan osalta: Uudelleen tutkimista koskeva hakemus on toimitettava ensimmäisen oikeusasteen päätöksen antaneelle tuomioistuimelle, ja hakemuksen käsittelee korkein oikeus (Kúria).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Lukuun ottamatta tapaamisoikeutta koskevia päätöksiä, virallisia asiakirjoja tai sopimuksia toimivaltainen tuomioistuin on lapsen tai henkilön, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tavanomaisen asuinpaikan yleisen tuomioistuimen toimipaikassa toimiva piirioikeus (Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin); tapaamisoikeutta koskevien päätösten, virallisten asiakirjojen ja sopimusten osalta toimivaltainen on se piirioikeus, jonka alueella lapsella, jota tapaamisoikeus koskee, on Unkarissa kotipaikka tai tavanomainen asuinpaikka, tai – jos lapsen koti- tai asuinpaikkaa ei voida vahvistaa, Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artiklan osalta: muutoksenhaku

62 artiklan osalta: uudelleen tutkiminen

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Kaikissa tapauksissa lukuun ottamatta tapauksia, jotka koskevat ulkomaille vietyjen lasten palauttamista ja Unkariin tuotujen lasten palauttamista, sisäministeriö (osoite: 1054 Budapest Báthory utca 10., postiosoite: 1884 Budapest, Pf. 1., puhelin: +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; sähköposti: gyergyam@bm.gov.hu).

Tapauksissa, jotka koskevat ulkomaille vietyjen lasten palauttamista ja Unkariin tuotujen lasten palauttamista, oikeusministeriö (osoite: 1054 Budapest. Báthory utca 12., postiosoite: 1357 Budapest, Pf. 2., puhelin: +36-1-795-5397, +36-1-795-3188, faksi: +36-1-550-3946; sähköposti: nmfo@im.gov.hu).

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Säännöksellä ei ole Unkarin lainsäädännön kannalta merkitystä.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti ja unkari.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Unkari.

Päivitetty viimeksi: 04/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.