Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Irlannin lainsäädännössä ei ole annettu nimenomaisesti tätä varten valtuuksia millekään viranomaiselle, koska Irlannin tuomioistuimet käsittelevät perheoikeudellisia asioita.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Oikeusapulautakunta (The Legal Aid Board) on 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka myöntää oikeusapua. Siihen voi ottaa yhteyttä seuraavasti:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Puhelin: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Toimivaltaiset tuomioistuimet ovat seuraavat:

Todistuksen antaminen – 36 artiklan 1 kohta

- todistus avioliittoasiaa koskevasta päätöksestä käyttäen liitteessä II esitettyä lomaketta:

Circuit Court- tai High Court -tuomioistuin.

- todistus vanhempainvastuuta koskevasta päätöksestä käyttäen liitteessä III esitettyä lomaketta:

District Court-, Circuit Court- tai High Court -tuomioistuin.

- todistus 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta lapsen palauttamista koskevasta päätöksestä ja tarvittaessa mahdollisista 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrätyistä, päätöksestä seuraavista väliaikaisista toimenpiteistä ja turvaamistoimista käyttäen liitteessä IV esitettyä lomaketta:

High Court -tuomioistuin

Todistuksen antaminen – 66 artiklan 1 kohta

- avioliittoasioissa käyttäen liitteessä VIII esitettyä lomaketta;

Irlannin lainsäädännön mukaan millään tuomioistuimella tai viranomaisella ei ole toimivaltaa antaa 66 artiklan 1 kohdan alakohdassa tarkoitettua virallista asiakirjaa tai sopimusta koskevaa todistusta.

- alkuperäinen asiakirja tai sopimus vanhempainvastuuta koskevasta päätöksestä käyttäen liitteessä IX esitettyä lomaketta:

District Court-, Circuit Court- tai High Court -tuomioistuin.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Todistuksen oikaiseminen – 37 artiklan 1 kohta

Tuomioistuin, joka antoi 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen, voi myös oikaista antamansa todistuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 • District Court (alemman oikeusasteen tuomioistuin)
 • Circuit Court (alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin)
 • High Court (ylemmän oikeusasteen tuomioistuin)

Todistuksen oikaiseminen tai peruuttaminen – 48 artiklan 1 kohta

Todistuksen myöntänyt tuomioistuin:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Asetuksen 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että (47 artiklan mukaisesti oikeaksi todistettu päätös) ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu

Todistuksen myöntänyt tuomioistuin:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Irlannin lainsäädännön mukaan millään tuomioistuimella tai viranomaisella ei ole toimivaltaa antaa 66 artiklan 1 kohdan alakohdassa tarkoitettua virallista asiakirjaa tai sopimusta koskevaa todistusta.

Tuomioistuin, joka on antanut todistuksen virallisesta asiakirjasta tai sopimuksesta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 66 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, voi oikaista todistuksen 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

66 artiklan 3 kohta yhdessä 37 artiklan 1 kohdan kanssa:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohta: Hakemus päätöksen saamiseksi siitä, että tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole perusteita: Asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Irlannissa High Court.

52 artikla: Täytäntöönpano: Asetuksen 52 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanohakemukset toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Irlannissa High Court.

40 artiklan 1 kohta: Tunnustamisesta kieltäytyminen: Asetuksen 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Irlannissa High Court.

58 artiklan 1 kohta: Täytäntöönpanosta kieltäytyminen: Asetuksen 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Irlannissa High Court.

61 artiklan 2 kohta: Muutoksenhaku tai riitautus – täytäntöönpanosta kieltäytyminen:

Court of Appeal (muutoksenhakutuomioistuin)

62 artikla: Mahdollisuus hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta (Supreme Court) rajoitetuissa olosuhteissa – Päätöksellä on oltava yleistä merkitystä, tai muutoksenhaun on oltava tarpeen oikeuden toteutumisen vuoksi.

- Irlannissa Supreme Court.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Irlannissa High Court.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Ensimmäisessä oikeusasteessa muutoksenhaku osoitetaan High Court -tuomioistuimelle.

Irlannissa oikeuskysymykseen rajoittuva muutoksenhaku voidaan tehdä muutoksenhakutuomioistuimelle (Court of Appeal) (on kuitenkin huomattava, että Irlannin perustuslain mukaan Supreme Courtilla on toimivalta käsitellä High Courtin päätöstä koskeva muutoksenhaku, jos se katsoo, että on olemassa poikkeuksellisia olosuhteita, joiden vuoksi se voi käsitellä muutoksenhaun suoraan. Supreme Court voi käsitellä myös muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä koskevan muutoksenhaun, jos se katsoo, että tietyt perustuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.)

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Keskusviranomainen kansainväliseen lapsikaappaukseen liittyvissä asioissa

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland

Puhelin: + 353 1 859-2232

Faksi: + 353 1 479-0201

Sähköposti: internationalchildabduction@justice.ie
Verkkosivu: https://www.justice.ie

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta. Irlanti ei ole käyttänyt 82 artiklan mukaista mahdollisuutta olla vaatimatta viranomaisen hyväksyntää silloin kun lapsi on tarkoitus sijoittaa toisesta jäsenvaltiosta Irlantiin tiettyihin ryhmiin kuuluvien lähisukulaisten luo.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti, iiri.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Englanti, iiri.

Päivitetty viimeksi: 31/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.