Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

a) Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa ja 3 alakohdassa tarkoitetut viranomaiset

- 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut viranomaiset tai muu virallinen taho, jolla on valtuudet laatia virallinen asiakirja: notaari (notaio), väestörekisterinpitäjä (ufficiale dello stato civile), tuomioistuin (autorità giudiziaria)

- viranomaiset, joilla on valtuudet rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus: - väestörekisterinpitäjä, yleinen tuomioistuin (Tribunale) ja syyttäjänvirasto (Procura della Repubblica)

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

a) asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset:

- 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut oikeusapua myöntävät hallintoviranomaiset: Ei ole.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa ja 66 artiklassa tarkoitettu todistus, sekä tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa, 48 artiklan 1 kohdassa, 49 artiklassa ja 66 artiklan 3 kohdassa, luettuna yhdessä 37 artiklan 1 kohdan kanssa, tarkoitettu todistus:

- tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa ja 66 artiklassa tarkoitettu todistus: yleinen tuomioistuin, syyttäjänvirasto, väestörekisterinpitäjä

- tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös, josta on annettu todistus, ei ole täytäntöönpanokelpoinen, koska sen täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut tai sitä on rajoitettu: yleinen tuomioistuin, syyttäjänvirasto, väestörekisterinpitäjä

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

- tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus: yleinen tuomioistuin, syyttäjänvirasto, väestörekisterinpitäjä

- tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös, josta on annettu todistus, ei ole täytäntöönpanokelpoinen, koska sen täytäntöönpanokelpoisuutta on lykätty tai rajoitettu: yleinen tuomioistuin

- tuomioistuimet, joilla on 67 artiklan 1 kohdan nojalla toimivalta oikaista 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettu todistus: yleinen tuomioistuin, syyttäjänvirasto, väestörekisterinpitäjä

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

c) 30 artiklan 3 kohdassa, 52 artiklassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 58 artiklan 1 kohdassa ja 62 artiklassa tarkoitetut tuomioistuimet sekä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet:

- 30 artiklan 3 kohdassa, 52 artiklassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet sekä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset ja tuomioistuimet: yleinen tuomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin (Corte di Appello)

- 62 artiklassa tarkoitetut tuomioistuimet: kassaatiotuomioistuin (Corte di Cassazione)

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

d) 52 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanoviranomaiset:

Yleinen tuomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

e) 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakukeinot:

61 artiklan osalta haastehakemus alueellisesti toimivaltaiseen muutoksenhakutuomioistuimeen; 62 artiklan osalta muutoksenhakemus korkeimpaan oikeuteen (Corte Suprema di Cassazione)

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

f) 76 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet, osoitteet ja viestintätavat:

Koko Italian keskusviranomainen on oikeusministeriön nuoriso- ja yhteisöoikeudesta vastaava osasto (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Puhelin: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faksi: +39 06 68808085

Sähköposti: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

P.e.c.: prot.dgmc@giustiziacert.it

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Italiassa ei ole määritetty vanhempien lisäksi muita lähisukulaisia, joiden luo lapsi voitaisiin sijoittaa ilman ennakkohyväksyntää.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

h) kielet, jotka hyväksytään viestinnässä 91 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen keskusviranomaisten kanssa:

italia, englanti ja ranska

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

i) kielet, jotka hyväksytään 80 artiklan 3 kohdassa, 81 artiklan 2 kohdassa, 82 artiklan 4 kohdassa ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja käännöksiä varten:

ilmoitusta ei ole tehty.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.