Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Notaareista annetun lain (Notariāta likums) 325 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa virallisella notaarilla (zvērināts notārs) on toimivalta myöntää avioero ja antaa avioerotodistus.

Notaareista annettu laki ja sen englanninnos ovat saatavilla osoitteessaNotariāta likums (likumi.lv)

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeusaputoimisto (Juridiskās palīdzības administrācija).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Asetuksen 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen todistuksen päätöksestä antaa kyseisen päätöksen antanut tuomioistuin.

Asetuksen 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen todistuksen päätöksestä antaa kyseisen päätöksen antanut tuomioistuin. Jos päätöksen on antanut perhetuomioistuin (bāriņtiesa) 1 artiklan 2 kohdan b, c d tai e alakohdan mukaisesti, sitä koskevan 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen todistuksen antaa kyseisen päätöksen tehnyt perhetuomioistuin.

Asetuksen 36 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen todistuksen päätöksestä antaa Riian alioikeus (Rīgas pilsētas tiesa).

Asetuksen 66 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen virallista asiakirjaa koskevan todistuksen avioliittoasioissa antaa Riian kaupungin Vidzemen piirin alioikeus.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tuomioistuin, jolla on toimivalta oikaista todistus asetuksen 37 artiklan mukaisesti, on tuomioistuin, joka antoi oikaisemista koskevan päätöksen.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta oikaista tai peruuttaa todistus asetuksen 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on tuomioistuin, joka antoi oikaisemista tai peruuttamista koskevan päätöksen.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa todistus siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai että sitä on rajoitettu´, asetuksen 49 artiklan mukaisesti, on tuomioistuin, joka antoi todistuksen antamista koskevan päätöksen.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Asetuksen 30 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 2 kohdan ja 58 artiklan 1 kohdan osalta toimivaltainen tuomioistuin on se alioikeus (rajona (pilsētas) tiesa), jonka tuomiopiirin alueella päätös pannaan täytäntöön tai jonka alueella sijaitsee vastaajan ilmoitettu kotipaikka (deklarētā dzīvesvieta) tai, jos sellaista ei ole, vastaajan asuinpaikka (dzīvesvieta) tai rekisteröity toimipaikka (juridiskā adrese).

Ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksestä, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen päätöksen tunnustamista, voi valittaa tekemällä muutoshakemuksen (blakus sūdzība). Muutoshakemus on jätettävä päätöksen tehneelle tuomioistuimelle ja osoitettava asianmukaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle. Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen (Augstākā tiesa).

Ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksestä, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen päätöksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä, voi valittaa tekemällä muutoshakemuksen. Muutoshakemus on jätettävä päätöksen tehneelle tuomioistuimelle ja se on osoitettava asianmukaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle (asetuksen 61 artikla).

Alueellisen tuomioistuimen (apgabaltiesa) päätöksestä, jolla tunnustetaan ulkomaisen tuomioistuimen ratkaisu, voi valittaa ainoastaan tekemällä muutoshakemus korkeimpaan oikeuteen (asetuksen 62 artikla).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Haastemiehet

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Asetuksen 61 artiklan osalta toimivaltainen tuomioistuin on asianomainen muutoksenhakutuomioistuin. Muutoshakemus on jätettävä päätöksen tehneelle tuomioistuimelle, mutta se on osoitettava asianmukaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle.

Alueellisen tuomioistuimen päätöksestä, jolla tunnustetaan ulkomaisen tuomioistuimen ratkaisu, voi valittaa ainoastaan tekemällä muutoshakemus korkeimpaan oikeuteen (asetuksen 62 artikla). Muutoshakemus on jätettävä päätöksen tehneelle alueelliselle tuomioistuimelle, mutta se on osoitettava asianmukaiselle muutoksenhakutuomioistuimelle (kasācijas instances tiesa).

Sekä asetuksen 61 että 62 artiklan osalta valituksen voi tehdä 10 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Asianosainen, jolle on lähetetty oikeuden päätös siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 56 §:n 2 momentin mukaisesti (eli henkilö, jonka asuin- tai olinpaikka ei ole Latviassa) voi hakea muutosta 15 päivän kuluessa siitä, kun päätöksen teksti on annettu.

Muutoksenhaun yhteydessä on maksettava 70 euron vakuus.

Muutoksenhaku käsitellään kirjallisella menettelyllä. Tuomioistuin ilmoittaa asianosaisille muutoksenhaun käsittelypäivän. Jäljennös päätöksestä toimitetaan asianosaisille kolmen päivän kuluessa muutoksenhaun käsittelypäivästä. Muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä ei voi valittaa, ja se tulee voimaan, kun se on annettu.

Muutoksenhakua ja sen käsittelyä koskevasta menettelystä säädetään siviiliprosessilain 55 luvussa.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Asetuksen mukainen keskusviranomainen on

Latvian tasavallan oikeusministeriö (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Sähköposti: pasts@tm.gov.lv

Puhelinnumero: +371 67036802

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Latvian lainsäädännössä vaaditaan pääsääntöisesti suostumus silloin, kun lapsi sijoitetaan tämän sukulaisten, läheisten tai muiden henkilöiden huostaan. Sijoituksen kestoon liittyy kuitenkin poikkeus. Lasten oikeuksia koskevan lain (Bērnu tiesību aizsardzības likums) 451§:n mukaan vanhemmat voivat nimittäin sijoittaa lapsen toisen henkilön huostaan Latviassa enintään kolmen kuukauden ajaksi. Tällaisessa tapauksessa yhden vanhemmista pitää laatia valtakirja, jossa täsmennetään, missä määrin vanhemmat valtuuttavat kyseisen henkilön valvomaan heidän lapsensa etua.

Tämä koskee ainoastaan vanhempiensa holhottavina olevia lapsia ja tapauksia, joissa lapsi sijoitetaan toisen henkilön huostaan enintään kolmen kuukauden ajaksi.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Viestinnässä käytettävät kielet ovat latvia ja englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Latviankielinen käännös liitetään 80 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin pyyntöihin ja mahdollisiin oheisasiakirjoihin.

Latviankielinen käännös liitetään 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön ja mahdollisiin oheisasiakirjoihin.

Latviankielinen käännös liitetään 82 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön ja mahdollisiin oheisasiakirjoihin.

Todistusten tekstiosuudet on käännettävä latviaksi.

Päivitetty viimeksi: 23/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.