Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ovat notaarit. Tietoa Liettuan tasavallassa toimivista notaareista on saatavilla Liettuan notaariliiton verkkosivustolla:

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetuista ”sopimuksista” ei tällä hetkellä säädetä Liettuan tasavallan kansallisessa lainsäädännössä.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeusapua myöntävä elin on valtion oikeusaputoimisto (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba). Toissijaisen oikeusavun myöntämistä koskevat hakemukset toimitetaan sen asianomaiseen aluejaostoon:

 • Vilna: (Odminių g. 3, Vilnius; puhelin: (+370) 700 00 211)
 • Kaunas: (Kęstučio g. 21, Kaunas; puhelin: (+370) 700 00 177)
 • Klaipeda: (Vilties g. 10, Klaipėda; puhelin: (+370) 700 00 191)
 • Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; puhelin: (+370) 700 00 214).

Tietoa toimiston aluejaostojen palvelemista kunnista on saatavilla toimiston verkkosivustolla

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu todistus on sillä alioikeudella (apylinkės teismas), joka antoi kyseisen päätöksen. Toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu todistus on Vilnan aluetuomioistuimella (apygardos teismas).

Tietoa Liettuan tasavallan tuomioistuimista ja niiden toiminta-alueista on saatavilla Liettuan tuomioistuinten verkkosivustolla

Asetuksen 66 artiklassa tarkoitetun todistuksen voi antaa se notaari, joka vahvisti kyseisen asiakirjan oikeaksi.

Asetuksen 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikaisun voi tehdä se notaari, joka vahvisti kyseisen asiakirjan oikeaksi.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen voi oikaista kyseisen päätöksen tehnyt tuomioistuin, eli joko asianomainen alioikeus tai Vilnan aluetuomioistuin.

Asetuksen 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen voi oikaista kyseisen päätöksen tehnyt alioikeus.

Asetuksen 49 artiklassa tarkoitetun todistuksen siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu, antaa se alioikeus, joka teki kyseisen päätöksen.

Tietoa Liettuan tasavallan tuomioistuimista ja niiden toiminta-alueista on saatavilla Liettuan tuomioistuinten verkkosivustolla

Asetuksen 66 artiklassa tarkoitetun todistuksen voi antaa se notaari, joka vahvisti kyseisen asiakirjan oikeaksi.

Asetuksen 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikaisun voi tehdä se notaari, joka vahvisti kyseisen asiakirjan oikeaksi.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen tuomioistuin on Liettuan muutoksenhakutuomioistuin (apeliacinis teismas).

Asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen tuomioistuin on Liettuan muutoksenhakutuomioistuin (apeliacinis teismas).

Asetuksen 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset tai tuomioistuimet ovat

 • Liettuan muutoksenhakutuomioistuin, jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu asetuksen 39 artiklaan tai muihin asetuksessa säädettyihin perusteisiin;
 • ulosottomiehet, jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu muihin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin ja asetuksessa hyväksyttyihin perusteisiin.

Asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset tuomioistuimet ovat

 • Liettuan muutoksenhakutuomioistuin, jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu asetuksen 39 artiklaan tai muihin asetuksessa säädettyihin perusteisiin;
 • alioikeudet päätöksen täytäntöönpanosta vastaavien ulosottomiesten välityksellä, jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu muihin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin ja asetuksessa hyväksyttyihin perusteisiin.

Asetuksen 62 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset tuomioistuimet ovat

 • Liettuan korkein oikeus (Aukščiausiasis Teismas), jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu asetuksen 39 artiklaan tai muihin asetuksessa säädettyihin perusteisiin;
 • alioikeudet ja sen jälkeen Liettuan korkein oikeus, jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu muihin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin ja asetuksessa hyväksyttyihin perusteisiin.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Asetuksen 52 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset ovat haaste- ja ulosottomiehet. Tietoa Liettuan tasavallan haaste- ja ulosottomiehistä ja heidän toiminta-alueistaan on saatavilla Liettuan haaste- ja ulosottomiesten liiton verkkosivustolla

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Asetuksen 61 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakukeinot ovat:

 • jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu asetuksen 39 artiklaan tai muihin asetuksessa säädettyihin perusteisiin, muutoksenhakukeino on pyyntö tarkastella uudelleen päätöstä, jonka Liettuan muutoksenhakutuomioistuin on tehnyt täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta. Pyyntö on esitettävä 30 päivän kuluessa siitä kun päätös on annettu tiedoksi osapuolelle. Hakemukset käsittelee lautakunta, joka koostuu kolmesta Liettuan muutoksenhakutuomioistuimen tuomarista. Näiden pyyntöjen käsittelyyn sovelletaan yksilövalitusten käsittelyä koskevia sääntöjä soveltuvin osin. Tuomioistuin, joka käsitteli täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevan hakemuksen uudelleentarkastelua koskevan pyynnön, antaa kaikissa tapauksissa asiaa koskevan päätöksen, joka on lopullinen siitä päivästä alkaen, jona se on annettu;
 • jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu muihin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin ja asetuksessa hyväksyttyihin perusteisiin, muutoksenhakukeino on valituksen tekeminen täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta ulosottomiehen päätöksestä. Valitus on tehtävä 20 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valituksen tekijä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää ulosottomiehen päätöksestä, joka koski täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa hakemusta, kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluttua riitautetun toimen suorittamisesta. Ulosottomies tutkii valituksen viiden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja antaa siitä päätöksen. Jos ulosottomies hylkää valituksen kokonaan tai osittain, valitus ja ulosottomiehen päätös on toimitettava sille alioikeudelle, jonka tuomiopiirissä haastemiehen toimisto sijaitsee, viimeistään päätöksen antamista seuraavana työpäivänä.

Asetuksen 62 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakukeinot ovat:

 • jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu asetuksen 39 artiklaan tai muihin asetuksessa säädettyihin perusteisiin, Liettuan muutoksenhakutuomioistuimen sitä koskevasta päätöksestä on mahdollista tehdä kassaatiovalitus kassaatiotuomioistuimessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Kassaatiovalitus voidaan tehdä Liettuan korkeimmalle oikeudelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valituksenalainen päätös on tullut lainvoimaiseksi;
 • jos täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus perustuu muihin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin ja asetuksessa hyväksyttyihin perusteisiin, alioikeuden päätökseen, joka koskee ulosottomiehen päätöstä täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta, voidaan hakea muutosta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun alioikeuden päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle. Muutoksenhakemus osoitetaan aluetuomioistuimelle sen alioikeuden kautta, joka antoi riidanalaisen päätöksen. Aluetuomioistuimen päätökseen alioikeuden päätöstä koskevasta muutoksenhausta on mahdollista hakea muutosta tekemällä kassaatiovalitus kassaatiotuomioistuimessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Kassaatiovalitus voidaan tehdä Liettuan korkeimmalle oikeudelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valituksenalainen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Asetuksen 76 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

- Liettuan tasavallan oikeusministeriö on asetuksen 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen, joka vastaa kansallisia lakeja, menettelyjä ja palveluja koskevien tietojen ilmoittamisesta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. osoite: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; puhelin: (+370 5) 266 29 81; faksi: (+370 5) 262 59 40; sähköposti: rastine@tm.lt; viestintätavat: posti ja sähköposti; oikeusministeriön verkkosivusto liettuaksi: https://tm.lrv.lt/lt; englanniksi: https://tm.lrv.lt/en.

- Sosiaali- ja työministeriön alainen lasten oikeuksien suojelusta ja adoptiosta vastaava valtion virasto (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) on keskusviranomainen, joka hoitaa muita asetuksessa säädettyjä keskusviranomaisen tehtäviä; osoite: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; puhelin: (+370 5) 266 231 0928; sähköposti: info@vaikoteises.lt; viestintätavat: posti ja sähköposti; Sosiaali- ja työministeriön alaisen lasten oikeuksien suojelusta ja adoptiosta vastaavan valtion viraston verkkosivusto liettuaksi: https://vaikoteises.lt/; englanniksi: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Liettuan lainsäädännössä ei säädetä asetuksen 82 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lähisukulaisten ryhmistä, joiden osalta lapsen sijoittaminen ei edellytä Liettuan tasavallan toimivaltaisen viranomaisen suostumusta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Viestinnässä keskusviranomaisten kanssa voidaan käyttää 91 artiklan 3 kohdan mukaisesti liettuan lisäksi englantia.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Kieli, joka hyväksytään asetuksen 80 artiklan 3 kohdassa, 81 artiklan 2 kohdassa, 82 artiklan 4 kohdassa ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa käännöksissä, on liettua.

Päivitetty viimeksi: 26/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.