Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Viranomainen, jolla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja

Kaikki notaarit, jotka ovat Luxemburgin notaariliiton jäseniä.

Viranomainen, jolla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus

Piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) presidentti.

Tuomioistuin tai viranomainen, jolla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tuomioistuin, jolla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus

Todistuksen antanut tuomioistuin.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta oikaista 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus

Todistuksen antanut tuomioistuin.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu

Todistuksen antanut tuomioistuin.

Tuomioistuin tai viranomainen, jolla on toimivalta oikaista 66 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todistus 37 artiklan 1 kohdan nojalla

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tunnustaa päätös (30 artiklan 3 kohta)

Siviiliasioita käsittelevä piirituomioistuin.

52 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Ei sovelleta.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta kieltäytyä päätöksen tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta)

Siviiliasioita käsittelevä piirituomioistuin.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta kieltäytyä päätöksen täytäntöönpanosta (58 artiklan 1 kohta)

Siviiliasioita käsittelevä piirituomioistuin.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta päätöksestä tehty muutoksenhakemus (61 artiklan 2 kohta)

Siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (cour d’appel).

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä 61 artiklassa tarkoitetusta, täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta päätöksestä tehty uusi muutoksenhakemus (62 artikla)

Korkein oikeus (cour de cassation).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Kaikki haaste- ja ulosottomiehet, jotka ovat Luxemburgin haaste- ja ulosottomiesten liiton (Chambre des huissiers du Grand-Duché de Luxembourg) jäseniä.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Muutoksenhakukeinot täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevaa päätöstä vastaan (61 artikla)

Muutoksenhaku, josta säädetään 61 artiklassa, toimitetaan seuraavalle tuomioistuimelle:

- siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin.

Muutoksenhakukeinot 61 artiklassa tarkoitetusta muutoksenhakemuksesta tehtyä päätöstä vastaan (62 artikla)

Muutoksenhaku 61 artiklassa tarkoitettua päätöstä vastaan voidaan esittää ainoastaan seuraavasti:

- tekemällä kassaatiovalitus (pourvoi en cassation).

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Keskusviranomaiseksi nimetään valtakunnansyyttäjä:

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Faksi: (+352) 47 05 50

Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Ranska, saksa, englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Ranska ja saksa.

Päivitetty viimeksi: 18/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.