Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

L-Aġenzija tal-Għajnuna Legali Malta (Oikeusaputoimisto)

188/189, Triq l-Ifran, Il-Belt Valletta VLT1455

Puhelin: +356 22471500

Sähköposti: info.legalaidmalta@gov.mt

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa todistuksia 36 artiklan 1 kohdan nojalla tehtävää päätöstä varten, ovat: Maltan siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto) ja Gozon alioikeus (Gozo) (perheoikeuden jaosto) (ylempi toimivalta).

Tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa todistus 66 artiklassa tarkoitetusta virallisesta asiakirjasta tai sopimuksesta: Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ovat: Maltan siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto) ja Gozon alioikeus (Gozo) (perheoikeuden jaosto) (ylempi toimivalta).

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ovat: Maltan siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto) ja Gozon alioikeus (Gozo) (perheoikeuden jaosto) (ylempi toimivalta).

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai että sitä on rajoitettu, ovat: Maltan siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto) ja Gozon alioikeus (Gozo) (perheoikeuden jaosto) (ylempi toimivalta).

Tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus: Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohta, 40 artiklan 2 kohta ja 58 artiklan 1 kohta: Päätöksen tunnustamisen, tunnustamisesta kieltäytymisen ja täytäntöönpanosta kieltäytymisen osalta toimivaltaisia tuomioistuimia ovat i) Maltan siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto), ja ii) Gozon alioikeus (Gozo) (perheoikeuden jaosto) (ylempi toimivalta).

61 artiklan 2 kohta: Muutoksenhaussa/riita-asiassa toimivaltainen tuomioistuin on muutoksenhakutuomioistuin.

62 artikla: Muut muutoksenhakukeinot eivät ole mahdollisia Maltassa, lukuun ottamatta Maltan lakien 12 luvun 811 §:n mukaista uudelleentarkastelua.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Maltan siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto) ja Gozon alioikeus (Gozo) (perheoikeuden jaosto) (ylempi toimivalta).

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Muutoksenhakutuomioistuin (sekä Maltan että Gozon osalta). Muut muutoksenhakukeinot eivät ole mahdollisia Maltassa, lukuun ottamatta Maltan lakien 12 luvun 811 §:n mukaista uudelleentarkastelua.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

L-Uffiċjal Ezekkuttiv Ewlieni, Awtorita' ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012 Malta

Puhelin: +356 25494000

Faksi: +356 25494355

Sähköposti: feedback-scsa@gov.mt

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Ei sovelleta. Keskusviranomainen hyväksyy ainoastaan maltan ja/tai englanninkielisen viestinnän.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Malta ja/tai englanti.

Päivitetty viimeksi: 24/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.