Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Alankomaat

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei sovelleta.

Selitys: Alankomaissa ei ole mahdollista vahvistaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita virallisella asiakirjalla tai sopimuksella. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kysymykset voidaan ratkaista ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Oikeusapulautakunta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Asetuksen 36 artiklan 1 kohta: tuomioistuin, joka on antanut päätöksen, jota todistus koskee.

Asetuksen 66 artikla: Ei sovelleta (ks. 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohtaa ja 3 alakohtaa koskeva selitys).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Asetuksen 37 artiklan 1 kohta: tuomioistuin, joka on antanut päätöksen, jota todistus koskee.

Asetuksen 48 artiklan 1 kohta: tuomioistuin, joka on antanut päätöksen, jota todistus koskee.

Asetuksen 49 artiklan 1 kohta: tuomioistuin, joka on antanut päätöksen, jota todistus koskee.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Asetuksen 30 artiklan 3 kohta: vanhempainvastuuta koskevissa asioissa lapsen asuinpaikan tai – jos asuinpaikka ei ole Alankomaissa – tosiasiallisen oleskelupaikan tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari (voorzieningenrechter). Muussa tapauksessa Haagin tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari.

Avioliittoa koskevissa asioissa hakijan asuinpaikan tai – jos asuinpaikka ei ole Alankomaissa – tosiasiallisen oleskelupaikan tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari. Muussa tapauksessa Haagin tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari.

Asetuksen 40 artiklan 2 kohta: vanhempainvastuuta koskevissa asioissa lapsen asuinpaikan tai – jos asuinpaikka ei ole Alankomaissa – tosiasiallisen oleskelupaikan tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari. Muussa tapauksessa Haagin tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari.

Avioliittoa koskevissa asioissa hakijan asuinpaikan tai – jos asuinpaikka ei ole Alankomaissa – tosiasiallisen oleskelupaikan tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari. Muussa tapauksessa Haagin tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari.

Asetuksen 58 artiklan 1 kohta: lapsen asuinpaikan tai – jos asuinpaikka ei ole Alankomaissa – tosiasiallisen oleskelupaikan tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari. Muussa tapauksessa Haagin tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari.

Asetuksen 61 artiklan 2 kohta: muutoksenhakutuomioistuin.

Asetuksen 62 artikla: korkein oikeus.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Poliisi syyttäjäviranomaisen avustuksella (siviiliprosessilain (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 812 ja 813 §:n mukaisesti).

Lapsen asuinpaikan tai – jos asuinpaikka ei ole Alankomaissa – tosiasiallisen oleskelupaikan tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari. Muussa tapauksessa Haagin tuomioistuimen välitoimista päättävä tuomari.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Asetuksen 61 artikla: muutoksenhaku muutoksenhakutuomioistuimessa.

Asetuksen 62 artikla: kassaatiovalitus korkeimpaan oikeuteen.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

P.O. Box 20301

2500 EH Den Haag

Puhelin: (+31-70) 370 62 52

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Hollanti ja englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Hollanti ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 31/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.