Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei ole.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Ei ole.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

36 artiklan 1 kohta

Tuomion antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen on asianosaisen pyynnöstä annettava todistus

a) avioliittoasiaa koskevasta päätöksestä käyttäen liitteessä II esitettyä lomaketta;

tuomion antanut aluetuomioistuin

b) vanhempainvastuuta koskevasta päätöksestä käyttäen liitteessä III esitettyä lomaketta;

tuomion antanut alioikeus

aluetuomioistuin, joka on antanut avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevan päätöksen vanhempainvastuuta koskevan päätöksen osalta

c) edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta lapsen palauttamista koskevasta päätöksestä ja tarvittaessa mahdollisista 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrätyistä, päätöksestä seuraavista väliaikaisista toimenpiteistä ja turvaamistoimista käyttäen liitteessä IV esitettyä lomaketta;

Białystokin aluetuomioistuin

Gdańskin aluetuomioistuin

Katowicen aluetuomioistuin

Krakovan aluetuomioistuin

Lublinin aluetuomioistuin

Łodzin aluetuomioistuin

Poznanin aluetuomioistuin

Rzeszowin aluetuomioistuin

Szczecinin aluetuomioistuin

Varsovan aluetuomioistuin

Wrocławin aluetuomioistuin

Asetuksen 66 artiklaa ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

37 artiklan 1 kohta

Tuomion antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen on pyynnöstä tai omasta aloitteestaan oikaistava todistus, jos täytäntöön pantavan tuomion ja todistuksen välillä on asiavirheen tai puutteen vuoksi ristiriita.

päätöksen antanut tuomioistuin (alioikeus tai aluetuomioistuin)

48 artiklan 1 kohta

Tuomion antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen on pyynnöstä tai omasta aloitteestaan oikaistava todistus, jos tuomion ja todistuksen välillä on asiavirheen tai puutteen vuoksi ristiriita.

päätöksen antanut tuomioistuin (alioikeus tai aluetuomioistuin)

49 artikla

Jos ja siltä osin kuin päätös, josta on annettu todistus 47 artiklan mukaisesti, on lakannut olemasta täytäntöönpanokelpoinen tai sen täytäntöönpanokelpoisuutta on lykätty tai rajoitettu, päätöksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen on annettava pyynnöstä, joka voidaan esittää milloin tahansa, asiaa koskeva todistus käyttäen liitteessä VII esitettyä lomaketta.

päätöksen antanut tuomioistuin (alioikeus tai aluetuomioistuin)

Asetuksen 66 artiklaa ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohta

Jokainen, jonka etua päätöksen tunnustaminen koskee, voi 59–62 artiklassa ja tarvittaessa tämän luvun 5 jaksossa ja VI luvussa säädettyjä menettelyjä noudattaen hakea päätöstä siitä, että 38 ja 39 artiklassa tarkoitettuja perusteita tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole.

aluetuomioistuin

40 artikla

1. Tunnustamisesta kieltäytymistä koskeviin hakemuksiin sovelletaan 59–62 artiklassa säädettyjä menettelyjä ja tarvittaessa tämän luvun 5 jakson ja VI luvun säännöksiä soveltuvin osin.

2. Tuomioistuimen alueellinen toimivalta määräytyy sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa tunnustamisesta kieltäytymistä koskeva menettely on aloitettu.

aluetuomioistuin

58 artiklan 1 kohta

Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva 39 artiklan mukainen hakemus jätetään aluetuomioistuimelle.

Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, joka perustuu muihin tässä asetuksessa säädettyihin perusteisiin tai joka voidaan ottaa tutkittavaksi muiden tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden nojalla, jätetään sille tuomioistuimelle, jolla on toimivalta panna tuomio täytäntöön.

61 artiklan 2 kohta

Riitautus (odwołanie) tai muutoksenhaku (środek zaskarżenia) on tehtävä sitä varten nimetylle viranomaiselle tai tuomioistuimelle.

muutoksenhakutuomioistuin tai 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ylemmän oikeusasteen tuomioistuin kuin se, jolla on toimivalta panna päätös täytäntöön

62 artikla

muutoksenhaku muutoksenhakutuomioistuimelle

kassaatiovalitus korkeimmalle oikeudelle (sąd najwyższy).

58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muutoksenhakukeinoja ei ole

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

52 artikla

Täytäntöönpanoa koskeva hakemus on toimitettava täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle:

- aluetuomioistuin, kun kyseessä on kolmannen valtion tuomioistuimen vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla antama päätös lapsen palauttamisesta tai lapsen poisviemisestä.

- alioikeus, kun kyseessä on vanhempainvastuuta koskeva päätös.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artiklan 2 kohta

Riitautus tai muutoksenhaku on tehtävä sitä varten nimetylle viranomaiselle tai tuomioistuimelle.

muutoksenhakutuomioistuin

62 artikla

Korkein oikeus

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Keskusviranomainen:

oikeusministeri

Keskusviranomaisen tehtäviä hoitava osasto:

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin: (+48) 22 23 90 470

Faksi: (+48) 22 89 70 321

Sähköposti: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl lub polandchildabduction@ms.gov.pl

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei ole.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Puola, saksa, englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Puola.

Päivitetty viimeksi: 08/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.