Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten osalta: ei sovelleta

2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten osalta: ei sovelleta

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten osalta:

i. Manner-Portugalissa sosiaaliturvalaitos (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. Madeiran autonomisella alueella Madeiran sosiaaliturvalaitos (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. Azorien autonomisella alueella Azorien sosiaaliturvalaitos (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. koko Portugalin alueella väestörekisteriviranomaiset (conservadores do registo civil), jos ne ovat myöntäneet oikeusapua muun muassa paikallishallinnon yksiköiden (juntas de freguesia) antaman taloudellista asemaa koskevan todistuksen perusteella (22. huhtikuuta 1999 annetun asetuksen nro 135/99 34 §:n 1 momentti, luettuna yhdessä 12. syyskuuta 2013 annetun lain nro 75/2013 16 §:n 1 momentin rr kohdan kanssa) tai sen hoitolaitoksen antaman ilmoituksen perusteella, jossa henkilö asuu (rekisteri- ja notaarimaksuasetuksen (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) 10 §:n 3 momentti).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvien todistusten antamisen osalta:

i. avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa: perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot (juízos de família e menores); jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot (juízos locais cíveis); jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot (juízos de competência genérica); väestörekisteritoimistot (conservatórias de registo civil);

ii. vanhempainvastuuta koskevissa asioissa: lasten ja nuorten suojelusta vastaavat yksiköt (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. lasten palauttamisen sekä väliaikaisten toimenpiteiden ja turvaamistoimien osalta: perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot; jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot; jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot;

iv. Väliaikaisten toimenpiteiden ja turvaamistoimien osalta: lasten ja nuorten suojelusta vastaavat yksiköt;

66 artiklassa säädettyjen virallisia asiakirjoja koskevien todistusten antamisen osalta: ei sovelleta.

66 artiklassa säädettyjen sopimuksia koskevien todistusten antamisen osalta:

i. avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa: perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot; jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot; jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot; väestörekisteritoimistot;

ii. vanhempainvastuuta koskevissa asioissa: lasten ja nuorten suojelusta vastaavat yksiköt.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen todistusten oikaisemisen osalta:

perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot; jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot; jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot; Väestörekisteritoimistot sekä lasten ja nuorten suojelusta vastaavat yksiköt (viimeksi mainitut vain vanhempainvastuun osalta).

66 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen todistusten oikaisemisen osalta: ei sovelleta

48 artiklan 1 kohdassa ja 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen todistusten oikaisemisen osalta:

i. perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot; jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot; jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot tapaamisoikeuden myöntämistä ja lapsen palauttamista koskevien päätösten osalta 29 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

ii. väestörekisteritoimistot sekä lasten ja nuorten suojelusta vastaavat yksiköt tapaamisoikeuden myöntämistä koskevien päätösten osalta.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Sovellettaessa 30 artiklan 3 kohtaa, 52 artiklaa, 40 artiklan 1 kohtaa ja 58 artiklan 1 kohtaa:

perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot; jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot; jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot.

Sovellettaessa 62 artiklaa tai 61 artiklan 2 kohtaa:

Riitautetun päätöksen tehnyt tuomioistuin, joka on tapauksen mukaan perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevä jaosto, siviiliasioiden paikallisjaosto tai yleisten asioiden jaosto ja joka toimittaa muutoksenhaun muutoksenhakutuomioistuimen (Tribunal da Relação) käsiteltäväksi. Jos muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta myöhemmin, asia saatetaan muutoksenhakutuomioistuimeen, joka siirtää sen tämän jälkeen käsiteltäväksi korkeimpaan oikeuteen (Supremo Tribunal de Justiça).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevät jaostot; jos edellä mainittuja ei ole, siviiliasioiden paikallisjaostot; jos edellä mainittuja ei ole, yleisten asioiden jaostot;

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 ja 62 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa hyväksytään seuraavat muutoksenhakumenettelyt:

I. Muutoksenhakumenettelyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (tribunal de primeira instância) antamaan päätökseen hakemuksesta, joka koskee tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä, on vahvistettu siviilioikeudellisesta huoltajuusmenettelystä annetun lain (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) 32 ja 33 §:ssä, joissa viitataan siviiliprosessilakiin (Código de Processo Civil). Nämä menettelyt voivat olla seuraavat:

i. siviiliprosessilain 644 §:n mukainen tavanomainen muutoksenhaku muutoksenhakutuomioistuimessa;

ii. siviiliprosessilain 671 §:n mukainen tavanomainen muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa muutoksenhakutuomioistuimen tuomioon, jonka viimeksi mainittu tuomioistuin on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisusta, jolla asia on ratkaistu tai jolla asian käsittely on päätetty ja jolla yksi tai useampi vastaaja on vapautettu kanteen tai vastakanteen osalta;

iii. johonkin siviiliprosessilain 696 §:ssä tarkoitettuun tilanteeseen perustuva ylimääräinen muutoksenhaku ratkaisun tehneessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka käsittelee muutoksenhaun.

II. Muutoksenhakumenettelyistä, jotka koskevat väestörekisteriviranomaisen päätöstä kieltäytyä tunnustamasta virallisia asiakirjoja tai sopimuksia, säädetään väestörekisterilain (Código do Registo Civil) 286 ja 291 §:ssä. Näitä voivat olla seuraavat:

i. hallinnollinen muutoksenhaku kirjaamo- ja notaaritoiminnasta vastaavan viraston (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) johtajalle; tai

ii. kanteen nostaminen sen tuomiopiirin tuomioistuimessa, johon väestörekisteritoimisto kuuluu.

Jos hallinnollinen muutoksenhaku on hylätty, asianosainen voi, jollei hän ole jo tehnyt niin, nostaa väestörekisteriviranomaisen alkuperäisestä päätöksestä kanteen sen tuomiopiirin tuomioistuimessa, johon väestörekisteritoimisto kuuluu, 10 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, joka koskee väestörekisteriviranomaisen päätöstä, voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa. Muutoksenhakutuomioistuimen tuomioon ei voi hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa lukuun ottamatta siviiliprosessilain 629 §:n 2 momentissa säädettyjä tapauksia, joissa muutoksenhaku voidaan aina ottaa tutkittavaksi.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (rikosseuraamusvirasto)

Gabinete Jurídico e de Contencioso (Oikeus- ja riita-asioiden toimisto)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Puhelin: (+351) 218 812 200

Faksi: (+351) 218 853 653

Sähköpostiosoite: gjc@dgrsp.mj.pt

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Isovanhemmat, sedät/enot/tädit tai sisarukset.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Portugali, englanti ja ranska.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Portugali.

Päivitetty viimeksi: 10/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.