Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Väestörekisteriviranomainen, julkinen notaari.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Toimivalta antaa todistus on sillä tuomioistuimella, joka on antanut tuomion, jonka tunnustamista pyydetään tai jonka täytäntöönpanoa haetaan toisessa jäsenvaltiossa. Tämä tuomioistuin voi olla tapauksesta riippuen joko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (judecătorie), alioikeus (tribunal) tai muutoksenhakutuomioistuin (curte de apel).

Virallisten asiakirjojen osalta toimivalta todistuksen antamiseen on asiakirjan antajalla – tapauksen mukaan julkisella notaarilla tai väestörekisteriviranomaisella.

Säännöstä ei sovelleta sopimuksiin.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Tuomioistuin, jolla on toimivalta oikaista todistus 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on se tuomioistuin, joka on antanut tuomion ja 36 artiklassa tarkoitetun todistuksen.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta oikaista todistus 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on se tuomioistuin, joka on antanut etuoikeutetun päätöksen ja 47 artiklassa tarkoitetun todistuksen.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai sitä on rajoitettu, on se tuomioistuin, joka on antanut päätöksen siitä, että täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole tai sitä on rajoitettu.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

  • 30 artiklan 3 kohta: alioikeudet (siviiliprosessilain 95 §:n 1 momentin mukaisesti);
  • 40 artiklan 2 kohta: alioikeus (samoin kuin 30 artiklan 3 kohdan tapauksessa);
  • 58 artiklan 1 kohta: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (siviiliprosessilain 651 §:n mukaisesti);
  • 61 artiklan 2 kohta: alioikeus (siviiliprosessilain 95 §:n 2 momentin mukaisesti);
  • 62 artikla: Romanian siviiliprosessilaissa ei säädetä mahdollisuudesta jatkomuutoksenhakuun sen jälkeen, kun täytäntöönpanon vastustamista koskevaan päätökseen on haettu muutosta.

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Haastemies siviiliprosessilain 623 §:n mukaisesti.

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Asetuksen 61 artiklan soveltaminen: muutosta haetaan tekemällä valitus siviiliprosessilain 718 §:n 1 momentin mukaisesti.

Asetuksen 62 artiklan soveltaminen: 61 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun jälkeen ei ole mahdollisuutta jatkomuutoksenhakuun.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Oikeusministeriö, Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București 050741, ROMANIA

Puhelin: +40 372041077; faksi: +40 372041079

Sähköposti: ddit@just.ro

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti, ranska ja romania.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Romanian kieli.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.