Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

36 artiklan 1 kohta

Piirituomioistuimet (okresné súdy), Bratislava II:n kaupungintuomioistuin (Mestský súd Bratislava II), Košicen kaupungintuomioistuin (Mestský súd Košice), alueoikeudet (krajské súdy).

66 artikla

Ei sovelleta

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

37 artiklan 1 kohta, 48 artiklan 1 kohta ja 49 artikla

Piirituomioistuin (okresný súd) (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin ) tai alueoikeus (krajský súd), joka todistuksen on antanut.

66 artiklan 3 kohta yhdessä 37 artiklan 1 kohdan kanssa

Ei sovelleta

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohta

 • Toimivalta käsitellä hakemukset, jotka koskevat päätöksen tunnustamista avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa asioissa, on Bratislavan aluetuomioistuimella (Krajský súd v Bratislave).

Toimivalta käsitellä hakemukset, joissa haetaan päätöstä siitä, ettei vanhempainvastuuta koskevissa asioissa tehdyn päätöksen tunnustamisesta kieltäytymiselle ole perusteita, on piirituomioistuimella (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin) sen mukaan, missä lapsella on vakituinen asuinpaikka tai – jos vakituista asuinpaikkaa ei ole – missä hän oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, alueellisesti toimivaltainen on Bratislava II:n kaupungintuomioistuin.

52 artikla

 • Piirituomioistuin (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin), jonka toimivalta-alueella alaikäisellä on vakituinen asuinpaikka.
 • Piirituomioistuin (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin), jonka toimivalta-alueella alaikäinen oleskelee, jos alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin ei ole tiedossa tai jos se ei pysty puuttumaan asiaan ajoissa.

40 artiklan 1 kohta (ja 2 kohta)

 • Avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa asioissa toimivaltainen on Bratislavan aluetuomioistuin.
 • Vanhempainvastuuta koskevissa asioissa toimivaltainen on piirituomioistuin (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin) sen mukaan, missä lapsella on vakituinen asuinpaikka tai – jos vakituista asuinpaikkaa ei ole – missä hän oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, alueellisesti toimivaltainen on Bratislava II:n kaupungintuomioistuin.

58 artiklan 1 kohta

 • Piirituomioistuin (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin), jonka toimivalta-alueella alaikäisellä on vakituinen asuinpaikka.
 • Piirituomioistuin (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin), jonka toimivalta-alueella alaikäinen oleskelee, jos alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin ei ole tiedossa tai jos se ei pysty puuttumaan asiaan ajoissa.

62 artikla

 • Ylimääräisenä muutoksenhakukeinona voi tehdä valituksen Slovakian tasavallan korkeimpaan oikeuteen (Najvyšší súd Slovenskej republiky), jos jokin laissa tyhjentävästi luetelluista perusteista on voimassa (riita-asiain siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 160/2015  420 ja 421 §).

61 artiklan 2 kohta

Tuomioistuin, jonka päätökseen muutosta haetaan

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Piirituomioistuimet (ml. Bratislava II:n kaupungintuomioistuin tai Košicen kaupungintuomioistuin)

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

61 artikla

Muutoksenhaku

62 artikla

Ylimääräisenä muutoksenhakukeinona voi tehdä valituksen korkeimpaan oikeuteen, jos jokin laissa tyhjentävästi luetelluista perusteista on voimassa (riita-asiain siviiliprosessilain 160/2015  420 ja 421 §).

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

 • 79 artiklan e alakohdan soveltamiseksi:

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Puhelin: +421 2 888 91 379/341/425

Faksi: +421 2 888 91 605

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

 • 79 artiklan a, b, c, d, f ja g alakohdan soveltamiseksi:

Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 25 – 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Puhelin: +421 2 20 45 82 00;

Sähköposti: info@cipc.gov.sk

Verkkosivut: https://www.cipc.gov.sk

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Alaikäisen lapsen isovanhempi, alaikäisen lapsen sisarus tai alaikäisen lapsen vanhemman sisarus.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

 • 79 artiklan e alakohdan soveltamiseksi:

Slovakki (kansalliskieli) ja tšekki

 • 79 artiklan a, b, c, d, f ja g alakohdan soveltamiseksi:

Slovakki (kansalliskieli), tšekki ja englanti

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

80 artiklan 3 kohdan ja 82 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi

Slovakki ja tšekki

 • 81 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi:

Slovakki ja tšekki

 • 91 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi:

Slovakki ja tšekki

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.