Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

– Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu viranomainen tai muu virallinen taho, jolla on toimivalta laatia ja rekisteröidä virallinen asiakirja, on notaari (ainoastaan tapauksissa, joissa avioero on tehty yhteisestä sopimuksesta notaarin edessä – ja kyseessä on virallinen asiakirja, joka koskee puolisoiden, joilla ei ole alaikäisiä lapsia, avioeroa yhteisestä sopimuksesta)

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

– Hallintoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua: oikeusministeriö

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

– Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta antaa todistus 36 artiklan 1 kohdan nojalla: alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta antaa todistus 66 artiklan nojalla:

  • notaari (ainoastaan tapauksissa, joissa avioero on tehty yhteisestä sopimuksesta notaarin edessä ja kyseessä on virallinen asiakirja, joka koskee puolisoiden, joilla ei ole alaikäisiä lapsia, avioeroa yhteisestä sopimuksesta)

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

– Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja todistuksia: alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja todistuksia: alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu (49 artikla): alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus 67 artiklan 1 kohdan nojalla:

  • notaari (ainoastaan tapauksissa, joissa avioero on tehty yhteisestä sopimuksesta notaarin edessä ja kyseessä on virallinen asiakirja, joka koskee puolisoiden, joilla ei ole alaikäisiä lapsia, avioeroa yhteisestä sopimuksesta)

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

– Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa päätös (30 artiklan 3 kohta): alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet, joilla on toimivalta kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 1 kohta): alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta kieltäytyä täytäntöönpanosta (58 artiklan 1 kohta): alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä riitautettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettu päätös tai muutoksenhaku (61 artiklan 2 kohta): alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)

– Tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä jatkomuutoksenhaku (62 artikla): korkein oikeus (vrhovno sodišče)

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

– Tuomioistuimet, joilla on toimivalta panna päätös täytäntöön (52 artikla): paikallistuomioistuin (okrajno sodišče)

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

– Asetuksen 61 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely (riitautus tai muutoksenhaku)

Alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče) on toimivaltainen panemaan täytäntöön ulkomaisen päätöksen, ulkomaisen sovinnon tai ulkomaisen virallisen asiakirjan Sloveniassa, jos siihen ei liity tunnustamis- ja täytäntöönpanomenettelyn toteuttamista ja velallisella tai osapuolella, jota asia koskee, on oikeus esittää Sloveniassa hakemus tunnustamisesta kieltäytymiseksi, hakea päätöstä, että tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole perusteita, tai hakemus ulkomaisen päätöksen, ulkomaisen sovinnon tai ulkomaisen virallisen asiakirjan täytäntöönpanosta kieltäytymiseksi.

Hakemuksessa asianosaisen on ilmoitettava tosiseikat, joihin se perustuu, ja esitettävä todisteet. Niiden puuttuessa hakemus katsotaan perusteettomaksi.

Ennen asian ratkaisemista tuomioistuin antaa vastaajalle tiedoksi jäljennöksen täydellisestä, hyväksyttävästä ja perustellusta hakemuksesta. Tällä on tiedoksiannosta 30 päivää aikaa vastata siihen.

Tuomioistuin kokoontuu kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Jos ratkaisu riippuu kyseessä olevista tosiseikoista, tuomioistuin ratkaisee asian pidettyään sitä koskevan istunnon.

– Asetuksen 62 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely (riitautus tai muutoksenhaku)

(Alueellisen) tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta Slovenian korkeimmassa oikeudessa.

Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu on annettu tiedoksi.

Muutoksenhakuun vastaamisen määräaika on 30 päivää sen tiedoksiantamisesta.

Tämän artiklan mukaisiin menettelyihin sovelletaan kansainvälistä yksityisoikeutta ja prosessioikeutta ja ulkomaisten tuomioiden tunnustamis- ja täytäntöönpanomenettelyä koskevia säännöksiä soveltuvin osin, jollei asetuksessa tai tässä artiklassa toisin säädetä.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (työ-, perhe- ja sosiaaliasioista sekä tasavertaisista mahdollisuuksista vastaava ministeriö)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Yhteydenottotavat: sähköposti ja puhelin (puhelin: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; sähköposti: gp.mddsz@gov.si) – suositeltavin/ensisijainen viestintätapa: sähköposti

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Jotta voidaan varmistaa lapsen etu, myös silloin, kun kyseessä on 82 artiklan säännösten mukainen sijoittaminen lähisukulaisten luo, sijoittamisen olosuhteet on tutkittava tapauskohtaisesti ja sen perusteella on annettava lausunto tai suostumus.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Keskusviranomaisen kanssa on mahdollista viestiä sloveenin ja englannin kielellä.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Yksi kansallisista vähemmistökielistä on sloveniassa tunnustettu viralliseksi kieleksi seuraavissa tuomioistuimissa:

– Koperin alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče): italia,

– Koperin paikallistuomioistuin (okrajno sodišče): italia,

– Piranin paikallistuomioistuin (okrajno sodišče): italia,

– Lendavan paikallistuomioistuin (okrajno sodišče): unkari.

Keskusviranomaisen kanssa on mahdollista viestiä sloveenin ja englannin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 04/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.