Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Tuomarit (jueces ja magistrados) ovat toimivaltaisia 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa asioissa.

Lisäksi 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan tapauksessa toimivaltaisia ovat myös notaarit, jos menettelyyn ei liity lapsia, sekä oikeussihteerit (Letrados de la Administración de Justicia), joilla on valtuudet hyväksyä sopimusavioerot.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Toimivaltaisia viranomaisia ovat asianajajaliitot (Colegios de Abogados) ehdoin, jotka on määritetty oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/8/EY.

Oikeuden maksuttomaan oikeusapuun toteaa maakunnan oikeusapulautakunta (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

Asetuksen 36 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisen todistuksen osalta toimivaltaisia viranomaisia ovat oikeussihteerit.

Saman artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun todistuksen osalta toimivaltaisia viranomaisia ovat oikeussihteerit sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus.

Asetuksen 66 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun todistuksen osalta toimivaltaisia viranomaisia ovat oikeussihteerit ja notaarit ja 1 kohdan b alakohdan osalta oikeussihteerit.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Toimivalta oikaista todistus asiavirheen vuoksi (tai täsmentää, että todistuksen aiheena oleva päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu) kuuluu yksinomaan alkuperäisen todistuksen antaneelle elimelle.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

Elimet, joilla on toimivalta tunnustaa päätös tai kieltäytyä sen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (30 artiklan 3 kohta, 40 artiklan 2 kohta ja 58 artiklan 1 kohta): kyseisellä alueella toimivaltainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Elimet, joille riitautus tai muutoksenhaku on osoitettava tai joissa uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku on pantava vireille (58 artiklan 1 kohta, 61 artiklan 1 kohta ja 62 artikla): maakunnallinen ylioikeus (Audiencia Provincial), jolla on kyseisellä alueella toimivalta käsitellä valitukset, ja 62 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa korkein oikeus (Tribunal Supremo).

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tai kyseisellä alueella toimivaltainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja tutkintatuomioistuin (Juzgado de Instrucción) tai tapauksen mukaan perhetuomioistuin tai naisväkivalta-asioita käsittelevä tuomioistuin (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer).

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tehneeltä elimeltä. Asian ratkaisee kyseisellä alueella toimivaltainen maakunnan ylioikeus.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Ministerio de Justicia
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Área de Sustracción Internacional de Menores
C/ San Bernardo N° 62
28071 MADRID
España

Yhteydenotot sähköisesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Kaikki tiedot kansainvälisiä lapsikaappauksia koskevista menettelyistä ovat saatavilla Espanjan oikeusministeriön verkkosivustolla:https://www.mjusticia.gob.es

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Englanti ja espanja.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Espanja.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.