Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Perheoikeus – Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)


*pakollinen kenttä

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (1. osa) – Viranomaiset, joilla on toimivalta laatia 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja, ja viranomaiset, joilla on toimivalta rekisteröidä 2 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettu sopimus

Ruotsissa ei ole viranomaisia, jotka myöntäisivät julkisia asiakirjoja tai rekisteröisivät sopimuksia.

103 artiklan 1 kohdan a alakohta (2. osa) – Hallintoviranomaiset, jotka myöntävät 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeusapua

Selvityksen, jonka mukaan sosiaalitoimiston menettelyn asianosainen on vapautettu kuluista tai maksuista, antaa asianomainen sosiaalitoimisto (socialnämnden). Selvityksen, jonka mukaan sosiaalitoimiston menettelyn asianosaisen on katsottu täyttävän täysimääräisen tai osittaisen oikeusavun saamisen taloudelliset edellytykset, antaa oikeusapuviranomainen (Rättshjälpsmyndigheten).

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (1. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva todistus, ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta antaa 66 artiklassa tarkoitettu virallista asiakirjaa tai sopimusta koskeva todistus

36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa päätöksen antanut tuomioistuin tai muu viranomainen.

Koska Ruotsin tuomioistuimet tai viranomaiset eivät anna virallisia asiakirjoja eivätkä rekisteröi sopimuksia, ei 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti anneta todistuksia.

103 artiklan 1 kohdan b alakohta (2. osa) – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta oikaista 37 artiklan 1 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja tuomioistuimet, joilla on toimivalta antaa 49 artiklassa tarkoitettu todistus siitä, että päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen tai että sen täytäntöönpanokelpoisuutta on rajoitettu; ja tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta oikaista 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 66 artiklan 1 kohdan nojalla annettava todistus

Päätöksen antanut tuomioistuin tai muu viranomainen päättää todistusten oikaisemisesta 37 artiklan 1 kohdan tai 48 artiklan 1 kohdan nojalla tai antaa 49 artiklan nojalla todistuksen täytäntöönpanosta kieltäytymisestä tai rajoitetusta täytäntöönpanosta.

Koska Ruotsin tuomioistuimet tai viranomaiset eivät myönnä todistuksia 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Ruotsissa ei oikaista kyseisiä todistuksia 67 artiklan 1 kohdan nojalla.

103 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta tunnustaa 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös ja kieltäytyä tunnustamisesta (40 artiklan 2 kohta), sekä tuomioistuimet ja viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva hakemus, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riitautus tai muutoksenhaku ja 62 artiklassa tarkoitettu uusi riitautus tai jatkomuutoksenhaku

30 artiklan 3 kohta

30 artiklan 3 kohdan mukainen hakemus sen toteamiseksi, että tunnustamisesta kieltäytymiselle ei ole perusteita, esitetään käräjäoikeudelle.

Jos hakemus koskee päätöstä, joka koskee kokonaan tai osittain lapsen henkilöä, hakemus tehdään vanhempainkaaren 21 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuteen.

Jos hakemus koskee päätöstä, joka ei koske kokonaan tai osittain lapsen henkilöä, hakemus tehdään siihen jäljempänä lueteltuun käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä vastapuolella on kotipaikka. Jos vastaajan asuinpaikka ei ole Ruotsissa, hakemus tehdään Nackan käräjäoikeuteen.

40 tai 59 artikla

40 tai 59 artiklan mukainen hakemus, joka koskee päätöksen jättämistä tunnustamatta tai panematta täytäntöön, tehdään käräjäoikeuteen.

Jos hakemus koskee päätöstä, joka koskee kokonaan tai osittain lapsen henkilöä, hakemus tehdään siihen käräjäoikeuteen, joka vanhempainkaaren 21 luvun mukaan käsittelee asian sen päätöksen täytäntöönpanon osalta, jota hakemus koskee. Jos täytäntöönpanoasiaa ei ole pantu vireille, hakemus tehdään vanhempainkaaren 21 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuteen.

Jos hakemus koskee päätöstä, joka ei koske kokonaan tai osittain lapsen henkilöä, hakemus tehdään siihen edellä lueteltuun käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä hakijalla on kotipaikka. Jos hakijan asuinpaikka ei ole Ruotsissa, hakemus tehdään Nackan käräjäoikeuteen.

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen haetaan 61 artiklan 2 kohdan nojalla hovioikeudelta.

Muutosta päätökseen haetaan 62 artiklan nojalla korkeimmalta oikeudelta.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

103 artiklan 1 kohdan d alakohta – Viranomaiset, joilla on 52 artiklassa tarkoitettu toimivalta täytäntöönpanoa varten

– 52 artikla, kun on kyse lapsen henkilöä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevasta hakemuksesta: hakemus tehdään vanhempainkaaren 21 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuteen.

– 52 artikla, kun on kyse oikeudenkäyntikustannuksia tai lapsen omaisuutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevasta hakemuksesta: hakemus tehdään Kruununvoudin virastoon (Kronofogdemyndigheten).

103 artiklan 1 kohdan e alakohta – 61 ja 62 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla haetaan muutosta täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen

Muutosta haetaan hovioikeudelta tai korkeimmalta oikeudelta.

103 artiklan 1 kohdan f alakohta – Sen keskusviranomaisen nimi, osoite ja viestintämenetelmä, joka on nimetty avustamaan asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa. Jos tätä varten on nimetty useampi kuin yksi keskusviranomainen, ilmoitetaan 76 artiklan mukaisesti niiden alueelliset tai asiakohtaiset tehtävät

Utrikesdepartementet (Ulkoministeriö)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (konsuli- ja siviiliasioiden yksikkö)

S-103 39 Stockholm

Puhelin: +46 (8) 405 10 00 (vaihde) / +46 (8) 405 50 05 (hätätilanteet virka-ajan ulkopuolella)

Faksi: +46 (8) 723 11 76

Sähköposti: ud-kc@gov.se

103 artiklan 1 kohdan g alakohta – Tarvittaessa ilmoitetaan vanhempien lisäksi ne lähisukulaisten ryhmät, joiden luo lapsi voidaan sijoittaa jäsenvaltion alueella ilman 82 tarkoitettua kyseisen jäsenvaltion ennakkohyväksyntää

Ei sovelleta.

103 artiklan 1 kohdan h alakohta – Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli tai viralliset kielet, jota tai joita voidaan 91 artiklan 3 kohdan nojalla käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa niiden oman virallisen kielen tai omien virallisten kielten lisäksi

Ruotsi, englanti.

103 artiklan 1 kohdan i alakohta – Kielet, joilla voidaan laatia 80, 81 ja 82 artiklan nojalla toimitettavien pyyntöjen ja oheisasiakirjojen käännökset ja 91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten vapaiden tekstikenttien käännökset

Ruotsi tai englanti.

Päivitetty viimeksi: 13/11/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.