Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat (uudelleenlaadittu asetus)

Asetusta (EU) 2019/1111 koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät verkkolomakkeet

Yleiset tiedot

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu). Asetuksella kumotaan asetus (EY) N:o 2201/2003.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Missä tahansa jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.

Missä tahansa jäsenvaltiossa annettu vanhempainvastuuta koskeva päätös, joka on siinä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, on täytäntöönpanokelpoinen myös muissa jäsenvaltioissa ilman erillistä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista.

Rajatylittävää täytäntöönpanoa varten aiemmin vaadittu välimenettely (ns. eksekvatuuri) on poistettu kaikkien päätösten osalta. Jotta yhdessä jäsenvaltiossa annettu päätös voitaisiin panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, on täytäntöönpanoa hakevan osapuolen toimitettava toimivaltaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle a) jäljennös päätöksestä ja b) asianmukainen todistus.

Asetukseen on liitetty yhdeksän vakiolomaketta.

Asetuksella helpotetaan myös asumuseroa ja avioeroa sekä vanhempainvastuuta koskevien virallisten asiakirjojen ja sopimusten liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä.

Lapsikaappaustapauksissa sovellettava menettely lapsen palauttamiseksi perustuu pitkälti vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen, jota asetuksella täydennetään. Menettelyllä varmistetaan, että lapsen palauttamismenettely etenee nopeammin (päätös ensimmäisessä oikeusasteessa on annettava enintään 6 viikon määräajassa, minkä jälkeen muutoksenhaulle on enintään 6 viikon määräaika). Lisäksi keskusviranomaisen on käsiteltävä hakemus nopeasti (hakemuksen vastaanottaminen on vahvistettava 5 päivän kuluessa).

Asetuksessa annetaan myös lapsille mahdollisuus ilmaista oma näkemyksensä vanhempainvastuuta ja kansainvälistä lapsikaappausta koskevissa menettelyissä.

Asetuksella edistetään yhteistyötä keskusviranomaisten välillä. Keskusviranomaiset taas ovat suoraan yhteydessä vanhempiin. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen, jonka tehtävänä on avustaa tämän asetuksen soveltamisessa vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Bryssel II b -asetuksen soveltamista koskeva käytännön opas on saatavilla seuraavalla sivulla: Euroopan oikeudellisen verkoston julkaisut

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 01/03/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.