Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

– Članak 2. stavak 2. podstavak 2. točka (b):

U Austriji javne isprave u smislu Uredbe mogu izdati tijela za građanska stanja u skladu s člankom 177. stavkom 2. Austrijskog građanskog zakonika (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) i sudovi, u skladu s člankom 190. stavkom 1. ABGB-a (sporazumi sklopljeni na sudu koji ne zahtijevaju odobrenje).

– Članak 2. stavak 2. podstavak 3.:

U Austriji nijedno tijelo javne vlasti ili drugo tijelo nije ovlašteno registrirati sporazume u smislu Uredbe.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

– Članak 74. stavak 2.:

U Austriji nijedno upravno tijelo nije nadležno u smislu članka 74. stavka 2.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Članak 103. stavak 1. točka (b):

– Sudovi i tijela u skladu s člankom 36. stavkom 1.:

Okružni sudovi nadležni su za zahtjeve za izdavanje potvrde u skladu s člankom 36. stavkom 1.

  • u skladu s odjeljkom 76. zakona Jurisdiktionsnorm [austrijski zakon o nadležnosti sudova, JN] (članak 36. stavak 1. točka (a)),
  • u skladu s odjeljkom 109. JN-a (članak 36. stavak 1. točka (b)) ili alternativno,
  • u skladu s odjeljkom 109.a JN-a (članak 36. stavak 1. točka (c)).

Sudovi i tijela u skladu s člankom 66. stavkom 1.:

Članak 66. stavak 1. točka (a): U Austriji razvod braka nije moguć bez sudske odluke.

Članak 66. stavak 1. točka (b): Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su u tom području.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sudovi i tijela u skladu s člankom 67. stavkom 1.:

Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su za ispravljanje potvrde u skladu s člankom 66. stavkom 1.

Sudovi u skladu s člankom 37. stavkom 1.:

Okružni sudovi obaviješteni u skladu s člankom 36. stavkom 1. nadležni su za ispravak potvrde u skladu s člankom 37. stavkom 1. Vidjeti odjeljke 76., 109. i 109.a JN-a.

Sudovi u skladu s člankom 48. stavkom 1.:

Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su za ispravljanje i opoziv potvrde u skladu s člankom 48. stavkom 1.

Sudovi u skladu s člankom 49. stavkom 1.:

Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su za zahtjeve za izdavanje potvrde o suspenziji ili ograničenju izvršivosti u skladu s člankom 49. stavkom 1.

Sudovi i tijela iz članka 66. stavka 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.:

Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su za ispravljanje potvrde u skladu s člankom 66. stavkom 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Sudovi u skladu s člankom 30. stavkom 3.:

Okružni sudovi iz odjeljaka 76. i 109. JN-a nadležni su za zahtjeve za pokretanje postupka u skladu s člankom 30. stavkom 3.

Sudovi u skladu s člankom 52.:

Okružni sudovi iz članka 109. JN-a nadležni su za zahtjeve za izvršenje u skladu s člankom 52.

Sudovi u skladu s člankom 40. stavkom 2. i člankom 58. stavkom 1.:

Okružni sudovi iz odjeljaka 114.a i 109. JN-a nadležni su za odbijanje priznavanja u skladu s člankom 40. stavkom 2. Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su za odbijanje izvršenja u skladu s člankom 58. stavkom 1.

Sudovi i pravo žalbe u skladu s člankom 61. stavkom 2.:

Viši regionalni sud nadležan je za osporavanje ili žalbu (u Austriji: Rekurs) protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja; međutim, žalba se mora podnijeti okružnom sudu.

Sudovi i pravo žalbe u skladu s člankom 62.:

Vrhovni sud nadležan je za svako daljnje osporavanje ili žalbu, ako postoje (u Austriji: Revisionsrekurs); međutim, žalba se mora podnijeti okružnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Tijela nadležna za izvršenje u skladu s člankom 52.:

Okružni sudovi iz odjeljka 109. JN-a nadležni su za zahtjeve za izvršenje u skladu s člankom 52.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Sudovi i pravo žalbe iz članka 61. stavka 2.:

Viši regionalni sud nadležan je za osporavanje ili žalbu (Rekurs) protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja; međutim, žalba se mora podnijeti okružnom sudu.

Sudovi i pravo žalbe iz članka 62.:

Vrhovni sud nadležan je za svako daljnje osporavanje ili žalbu, ako postoje (Revisionsrekurs); međutim, žalba se mora podnijeti okružnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Naziv i adresa središnjih tijela iz članka 76.:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Beč

Organizacijska jedinica: Division I 10

E-pošta: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Kategorije bliskih srodnika iz članka 82. stavka 2.:

Suglasnost za smještaj srodnika osim roditelja u skladu s člankom 82. stavkom 1. nije potrebna za sljedeće kategorije bliskih srodnika:

  • djedove i bake;
  • braću i sestre roditelja;
  • odraslu braću i sestre djeteta.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 91. stavkom 3.:

engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Jezici koji se prihvaćaju za prijevode u skladu s člankom 80. stavkom 3., člankom 81. stavkom 2., člankom 82. stavkom 4. i člankom 91. stavkom 2.:

nijedan drugi jezik osim službenih jezika prihvaćenih u Austriji.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.