Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

– Članak 2. stavak 2. točka 2. podtočka (b): javni bilježnici.

– Članak 2. stavak 2. točka 3.: nema obavijesti.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

– Članak 36. stavak 1.: obiteljski sud (le tribunal de la famille), sud za maloljetnike (le tribunal de la jeunesse), mirovni sudac (le juge de paix) i žalbeni sud (la cour d’appel).

– članak 66.: javni bilježnici.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

– Članak 37. stavak 1.: obiteljski sud (le tribunal de la famille), sud za maloljetnike (le tribunal de la jeunesse), mirovni sudac (le juge de paix) i žalbeni sud (la cour d’appel).

– Članak 48. stavak 1.: obiteljski sud i žalbeni sud.

– članak 49.: obiteljski sud i žalbeni sud.

– Članak 66. stavak 3. / članak 37. stavak 1.: javni bilježnici.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

– Članak 30. stavak 3.: obiteljski sud.

– Članak 40. stavak 1.: obiteljski sud.

– Članak 58. stavak 1.: obiteljski sud.

– Članak 61. stavak 2.: obiteljski sud i žalbeni sud.

– članak 62.: žalbeni sud i Kasacijski sud.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Sudski izvršitelji.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Članak 61.: žalbeni postupak i kasacijski postupak.

Članak 62.: žalbeni postupak i kasacijski postupak.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (federalno Ministarstvo pravosuđa, Glavna uprava za zakonodavstvo, slobode i temeljna prava)

Service de coopération internationale civile (Služba za međunarodnu javnu suradnju)

Point de contact fédéral „Enlèvement international d'enfants” (Savezna kontaktna točka „Međunarodne otmice djece”)

Službena adresa: Boulevard de Waterloo 115

Grad/općina: Bruxelles

Poštanski broj: 1000

Tel.: : +32 (0)2 542 67 00 (24 sata dnevno sedam dana u tjednu)

E-adresa: rapt-parental@just.fgov.be

Internetska adresa: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Prihvatljivi jezici: francuski (fr), nizozemski (nl), njemački (de) i engleski (en)

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Uz tri službena jezika (nizozemski, francuski i njemački) priznaje se i engleski jezik.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

– Članak 80. stavak 3.: službeni jezik mjesta u kojem će se podnijeti zahtjev (francuski, nizozemski ili njemački). Prije podnošenja zahtjeva preporučljivo je obratiti se središnjem belgijskom tijelu kako biste doznali na koji bi jezik trebalo prevesti zahtjev.

– Članak 81. stavak 2. / članak 82. stavak 2.: Službeni jezik mjesta u kojem se zahtjev obrađuje (francuski, nizozemski ili njemački). Prije podnošenja zahtjeva preporučljivo je obratiti se središnjem belgijskom tijelu kako biste doznali na koji bi jezik trebalo prevesti zahtjev.

– Članak 91. stavak 2.: Prihvaćaju se samo službeni jezici. Prije podnošenja zahtjeva preporučljivo je obratiti se središnjem belgijskom tijelu kako biste doznali na koji bi jezik trebalo prevesti zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 03/11/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.