Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Članak 2. stavak 2. točka 2. podtočka (b) – U bugarskom pravu ne postoje autentične isprave u području bračnih sporova i stvari povezanih s roditeljskom odgovornošću u smislu Uredbe te u skladu s tim ne postoje ni takva nadležna tijela.

– Članak 2. stavak 2. točka 3. – U bugarskom pravu ne postoje sporazumi u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te u skladu s tim ne postoje ni takva nadležna tijela.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

– Članak 74. stavak 2. – U bugarskom pravu ne postoje upravna tijela u području bračnih sporova i stvari povezanih s roditeljskom odgovornošću u smislu Uredbe te u skladu s tim ne postoje ni takva nadležna tijela.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Članak 36. stavak 1. – izdavanje potvrda o odlukama suda:

  • Prilog II. – potvrdu o odlukama u bračnim sporovima izdaje okružni sud (rayonen sad);
  • Prilog III. – potvrdu o odlukama u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću izdaje okružni sud;
  • Prilog IV. – potvrdu o odlukama kojima se nalaže povratak djeteta na temelju Haške konvencije iz 1980. izdaje Gradski sud u Sofiji (Sofiyski gradski sad).

Članak 66. – U Bugarskoj ne postoje autentične isprave ni sporazumi u smislu članka 2. stavka 2. točke 3. u području bračnih sporova i stvari povezanih s roditeljskom odgovornošću.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Članak 37. – ispravak potvrde za odluku suda – nadležni sud koji je izdao potvrdu:

  • Prilog II. – potvrdu za odluke u bračnim sporovima ispravlja okružni sud;
  • Prilog III. – potvrdu za odluke u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću ispravlja okružni sud;
  • Prilog IV. – potvrdu za odluke kojima se nalaže povratak djeteta na temelju Haške konvencije iz 1980. ispravlja Gradski sud u Sofiji.

Članak 48. stavak 1. – ispravak i povlačenje potvrde za povlaštene odluke:

za ispravak i povlačenje potvrde nadležan je okružni sud.

Članak 49. – potvrda o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti – nadležan je okružni sud.

Članak 66. stavak 1. u vezi s člankom 67. stavkom 1. – nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Članak 30. stavak 3. – nadležan je pokrajinski sud (okrazhen sad).

Članak 52. – nadležan je sudski izvršitelj (sadeben izpalnitel).

Članak 40. stavak 1. – nadležan je pokrajinski sud.

Članak 58. stavak 1. – nadležan je pokrajinski sud.

Članak 61. stavak 2. – nadležan je žalbeni sud (apelativen sad) u pokrajini u kojoj se nalazi sud koji je odlučio o odbijanju izvršenja.

Članak 62. – nadležan je Vrhovni kasacijski sud (Varhoven kasatsionen sad).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Članak 52. – nadležan je sudski izvršitelj.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Članak 61. – posredni žalbeni postupak predviđen Zakonom o parničnom postupku (poglavlje 20.).

Članak 62. – kasacijski žalbeni postupak predviđen Zakonom o parničnom postupku (poglavlje 22.).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ministarstvo pravosuđa.

Za stvari povezane s roditeljskom odgovornošću – Uprava za međunarodnu zaštitu i posvojenja djece, ul. Slavyanska br. 1, Sofia; podaci za kontakt – službenim kanalima te elektroničkom poštom, tel. 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg.

– Za bračne sporove – Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove, ul. Slavyanska br. 1, Sofia; podaci za kontakt – službenim kanalima te elektroničkom poštom, tel. 0035929237415, civil@justice.government.bg.

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Bugarska zahtijeva pristanak u svim slučajevima smještaja djeteta u zemlji.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Engleski i francuski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Članak 80. stavak 3. – pismena se prevode samo na bugarski jezik.

Članak 81. stavak 2. – pismena se prevode samo na bugarski jezik.

Članak 82. stavak 4. – pismena se prevode samo na bugarski jezik.

Članak 91. stavak 2. – pismena se prevode samo na bugarski jezik.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.