Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Češka odvjetnička komora (Česká advokátní komora)

Podružnica u Brnu

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefon: +420 513 030 111
E-pošta: brno@cak.cz

Internetska adresa: https://www.cak.cz/en/

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

 • Članak 36. stavak 1.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde za odluku

(a) Okružni sud (okresní soud);

(b) okružni sud (okresní soud);

(c) Gradski sud u Brnu (Městský soud v Brně).

 • Članak 66.

Sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum

Nije primjenjivo.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

 • Članak 37. stavak 1. i članak 48. stavak 1.

Sudovi nadležni za ispravak potvrde

Članak 37. stavak 1.

(a) Okružni sud (okresní soud);

(b) okružni sud (okresní soud);

(c) Gradski sud u Brnu (Městský soud v Brně).

Članak 48. stavak 1. – Povlaštene odluke

(a) Okružni sud (okresní soud) – članak 42. stavak 1. točka (a);

(b) okružni sud (okresní soud) – članak 42. stavak 1. točka (b) – članak 29. stavak 6.

 • Članak 49.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti

(a) Okružni sud (okresní soud) – članak 42. stavak 1. točka (a);

(b) okružni sud (okresní soud) – članak 42. stavak 1. točka (b).

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

 • Članak 30. stavak 3.

Sudovi nadležni za priznavanje odluke

Okružni sud (okresní soud)

 • Članak 40. stavak 2.

Sudovi nadležni za odbijanje priznavanja odluke

Okružni sud (okresní soud)

 • Članak 58. stavak 1.

Sudovi nadležni za odbijanje izvršenja odluke

Okružni sud (okresní soud)

 • Članak 61. stavak 2.

Sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o odbijanju izvršenja

Okružni sud (okresní soud)

 • Članak 62.

Sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke u skladu s člankom 61. stavkom 2.

Okružni sud (okresní soud)

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Okružni sudovi i/ili sudski izvršitelji.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

 • Članak 61.

Žalbe protiv odluka o odbijanju izvršenja u skladu s člancima 61. i 62.

Žalbe u skladu s člankom 201. i dalje Zakona br. 99/1963 (Zakonik o parničnom postupku), kako je izmijenjen.

 • Članak 62.

Daljnje žalbe protiv odluka o odbijanju izvršenja u skladu s člancima 61. i 62.

Postupak za poništenje u skladu s člankom 229. i dalje Zakona br. 99/1963 (Zakonik o parničnom postupku), kako je izmijenjen.

Zahtjev za preispitivanje u skladu s člankom 236. i dalje Zakona br. 99/1963 (Zakonik o parničnom postupku), kako je izmijenjen.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Češka Republika

Telefon: 00420 542 215 522

Broj faksa: 00420 542 212 836

E-adresa: podatelna@umpod.cz

Internetska adresa: http://www.umpod.cz/

Osobe za kontakt:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Kačerová Nováková, zamjenica direktora.

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije navedeno.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Češki, slovački, engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

 • Članci 80., 81., 82.

Češki, slovački.

 • Članak 91. stavak 2.

Češki, slovački.

Posljednji put ažurirano: 03/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.