Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sastavljanje autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) zadaća je javnog bilježnika. Popis javnih bilježnika dostupan je na internetskim stranicama Javnobilježničke komore (Notarite Koda).

Upis sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3. zadatak je matičnog ureda lokalnog tijela županijskog centra (maakonnakeskus). Popis tih ureda dostupan je ovdje.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Trenutačno u Estoniji ne postoji takvo upravno tijelo. U Estoniji usluge javnih bilježnika i matičnih ureda nisu besplatne.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Estoniji je za izdavanje potvrda o odluci iz članka 36. stavka 1. nadležan županijski sud.

Potvrde o vjerodostojnoj ispravi koju sastavlja javni bilježnik ili potvrde o vjerodostojnom sporazumu koje sastavlja matični ured iz članka 66. može izdati javni bilježnik ili matični ured lokalnog tijela županijskog centra. Popis javnih bilježnika dostupan je ovdje, a popis matičnih ureda ovdje.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Estoniji je za ispravak potvrde iz članka 37. stavka 1. i članka 48. stavka 1. te izdavanje potvrde iz članka 49. nadležan županijski sud.

Ispravak potvrde o vjerodostojnoj ispravi koju je sastavio javni bilježnik, kako je navedeno u članku 67. stavku 1., zadaća je javnog bilježnika. Popis javnih bilježnika dostupan je ovdje.

Ispravak potvrde o vjerodostojnom sporazumu koju je sastavio javni bilježnik, kako je navedeno u članku 67. stavku 1., zadaća je javnog bilježnika. Popis tih ureda dostupan je ovdje.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Zahtjevi iz članka 30. stavka 3., članka 40. stavka 2. i članka 58. stavka 1. podnose se županijskom sudu. Zahtjev iz članka 61. stavka 2. podnosi se okružnom sudu, a zahtjev iz članka 62. podnosi se Vrhovnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

U Estoniji su sudski izvršitelji nadležni za izvršenje odluka. Tužitelj odabire sudskog izvršitelja iz područja u kojem živi dužnik. Sudski izvršitelji djeluju u četiri okruga okružnog suda: okruzima Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa i Virumaa.

Popis sudskih izvršitelja dostupan je na internetskim stranicama Komore sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

U Estoniji se osporavanje iz članka 61. podnosi okružnom sudu, a osporavanje iz članka 62. podnosi se Vrhovnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

U pogledu članka 77. stavka 1., članka 79. točaka (c), (d) i (e) i članka 81. središnje tijelo u Estoniji jest:

Ministarstvo pravosuđa (Justiitsministeerium)

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-pošta: central.authority@just.ee,

Telefon: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

U pogledu članka 79. točaka (a), (b), (f) i (g) i članaka 80. i 82. središnje tijelo u Estoniji jest:

Odbor za socijalno osiguranje (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-pošta: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Telefon: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

U Estoniji se djeca mogu smjestiti bez prethodnog pristanka samo s roditeljem.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

U skladu s člankom 91. stavkom 3. estonska središnja tijela prihvaćaju obavijesti na estonskom i engleskom jeziku.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

U skladu s člankom 91. stavkom 2., jezici koji se prihvaćaju za prijevod zahtjeva i popratnih dokumenata iz članaka 80., 81. i 82. te polja za slobodan unos teksta potvrda su estonski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.