Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Finsko pravo ne sadržava odredbe o autentičnim ispravama ili registriranim sporazumima u smislu Uredbe.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

U Finskoj je upravno tijelo iz članka 74. stavka 2. Odbor za socijalnu skrb (finski: Sosiaalilautakunta; švedski: Socialnämnd),

Nadležno tijelo koje može izdati izjave da podnositelji zahtjeva ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć: Ured za pravnu pomoć (finski: oikeusaputoimisto; švedski: rättshjälpsbyrå).

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Potvrdu iz članka 36. stavka 1. izdaje sud ili tijelo koje je donijelo odluku ili odobrilo sporazum.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sudovi nadležni za ispravak potvrde izdane na temelju članka 37. stavka 1. i članka 48. stavka 1.: Sud ili drugo tijelo koje je donijelo odluku

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti iz članka 49.: Sud ili drugo tijelo koje je obustavilo ili odbilo izvršenje ili čija odluka više nije izvršiva ili je njezina izvršivost ograničena.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Sudovi nadležni za priznavanje odluke iz članka 30. stavka 3. i odbijanje priznavanja odluke (članak 40. stavak 2.): okružni sud (finski: käräjäoikeus; švedski: tingsrätt).

Sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja iz članka 58. stavka 1.: okružni sud (finski: käräjäoikeus; švedski: tingsrätt).

Tijela i sudovi iz članka 61. stavka 2. Uredbe: žalbeni sud (finski: hovioikeus; švedski: hovrätt).

Tijela i sudovi iz članka 62. Uredbe: Vrhovni sud (finski: korkein oikeus; švedski: högsta domstolen).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Ako se izvršenje odnosi na skrb, boravište ili pravo na kontakt s djetetom ili povratak djeteta u drugu državu članicu: okružni sud (finski: käräjäoikeus; švedski: tingsrätt).

Ako je prošlo manje od tri godine od donošenja odluke o skrbi, boravištu ili pravu na kontakt s djetetom ili vraćanju djeteta u drugu državu članicu, izvršenje odluke može se zatražiti od sudskog izvršitelja umjesto suda.

Ako se izvršenje odnosi na pravne troškove: Nacionalno provedbeno tijelo Finske (finski: Ulosottoviranomainen; švedski: Utsökningsmyndighet).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Članak 61. stavak 2.: Žalbe protiv odluka o odbijanju izvršenja mogu se podnijeti žalbenom sudu. Zahtjevi za žalbu upućeni žalbenom sudu šalju se tajništvu okružnog suda koji je donio odluku.

Članak 62.: Vrhovni sud. Zahtjevi za žalbu upućeni Vrhovnom sudu šalju se tajništvu žalbenog suda koji je donio odluku.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Ministarstvo pravosuđa

Međunarodna pravna pomoć

PL 25

00023 VLADA

Tel.: +358 9 1606 7628

Telefaks: +358 9 1606 7524

E-adresa central.authority.om@gov.fi

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Finska nema kategoriju bliskih srodnika iz članka 82. stavka 2.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Osim finskog i švedskog, prihvaća se i engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Članak 91. stavak 2.: osim finskog i švedskog, prihvaća se i engleski.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.