Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Javni bilježnici tijela su ovlaštena za sastavljanje autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b).

Javni bilježnici i tajnici sudova javna su tijela ovlaštena za upis sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Ured za pravnu pomoć suda u mjestu u kojem podnositelj zahtjeva ima boravište ili ured pridružen sudu koji je nadležan za postupak.

Odstupajući od pravila o jedinstvenom uredu, ured se pridružuje i svakom od sljedećih sudova:

  • Kasacijskom sudu (Cour de cassation)
  • Državnom vijeću (Conseil d’Etat)
  • Nacionalnom sudu za azil (Cour nationale du droit d'asile).

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Izdavanje potvrda o odlukama u bračnim sporovima ili u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću ili o odlukama kojima se nalaže povratak djeteta u skladu s člankom 36.:

– glavni tajnik suda koji je donio odluku ili odobrio sporazum.

Izdavanje potvrda o odlukama u skladu s člankom 66.:

– predsjednik suda (sudac na temelju ovlaštenja)

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sudovi nadležni za ispravak potvrde iz članka 37. stavka 1.: glavni tajnik suda ili sud koji je izdao potvrdu.

Sudovi nadležni za ispravak potvrde iz članka 48. stavka 1.: nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu.

Sudovi nadležni za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti odluke iz članka 49.: nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu.

Sudovi i tijela nadležni za ispravak potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.: predsjednik suda (sudac na temelju ovlaštenja)

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Sud nadležan za priznavanje odluke u skladu s člankom 30. stavkom 3.: predsjednik suda ili njegov ovlaštenik.

Sud nadležan za priznavanje odluke u skladu s člankom 40. stavkom 2.: predsjednik suda ili njegov ovlaštenik.

Sud nadležan za odbijanje izvršenja, osporavanje ili pravni lijek ili daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.: predsjednik suda ili njegov ovlaštenik.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Predsjednik suda ili njegov ovlaštenik.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

U Francuskoj se žalba se podnosi žalbenom sudu.

Ako ne potječe od suca, odbijanje izdavanja potvrde o francuskim presudama može biti upućeno predsjedniku suda. Predsjednik suda donosi konačnu odluku o zahtjevu nakon saslušanja podnositelja i predmetnog tijela: članak 509-7 Zakona o parničnom postupku.

U slučaju novog osporavanja (članak 62.), žalba se podnosi Kasacijskom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Za cjelokupnu Uredbu uz iznimku prekograničnih smještaja:

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a (DEDIPE))

13 place Vendôme

75042 Pariz Cedex 01

Adresa e-pošte: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefon: +33 (0)1.44.77.61.05

Za prekogranične smještaje:

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Uprava za sudsku zaštitu mladih)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Ured za pravosudne poslove i zakonodavstvo)

Poštanska adresa: 13, place Vendôme – 75042 Pariz Cedex 01

Adresa ureda: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefon: +33 (01) 70 22 89 84

ili +33 (01) 70 22 75 82

Adresa e-pošte: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nijedna druga kategorija članova uže obitelji osim roditelja.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Francuski i engleski jezik.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Francuski i engleski jezik.
Posljednji put ažurirano: 29/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.