Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

Nije primjenjivo.

U njemačkom pravu trenutačno ne postoje autentične isprave ili sporazumi o zakonskoj rastavi i razvodu u smislu članka 65. stavka 1. koji imaju obvezujući pravni učinak u Njemačkoj; ne postoje ni autentične isprave ili sporazumi u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću u smislu članka 65. stavka 2. koji su izvršivi u Njemačkoj. Stoga ne postoje njemačke autentične isprave ili sporazumi koje treba priznati ili izvršiti u drugoj državi članici na temelju Uredbe. Iz toga slijedi da nije potrebno odrediti tijela odgovorna za sastavljanje autentičnih isprava u smislu članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i za upis sporazuma u registar u smislu članka 2. stavka 2. točke 3.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Ne postoje.

Njemački pravni sustav trenutačno ne predviđa nikakav besplatan postupak pred upravnim tijelom u smislu članka 74. stavka 2.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Sud nadležan za izdavanje potvrde za odluku (članak 36. stavak 1.):

sud koji je donio odluku.

Sudovi ili tijela nadležna za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum (članak 66.):

ne postoje.

U njemačkom pravu trenutačno ne postoje autentične isprave ili sporazumi koji se priznaju ili izvršavaju u drugim državama članicama u skladu s člankom 65. Uredbe. Stoga nema potrebe za izdavanjem potvrda na temelju članka 66. ni za utvrđivanjem nadležnosti za njihovo izdavanje.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Sud nadležan za ispravak (članak 37. stavak 1. i članak 48. stavak 1.) potvrde (članci 36. i 48.) za odluku: sud koji je izdao potvrdu.

Sud nadležan za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti potvrđene odluke (članak 49.): sud koji je suspendirao ili ograničio izvršivost odluke.

Sudovi i tijela nadležna za ispravak (članak 67. stavak 1.) potvrde (članak 66.) za autentičnu ispravu ili sporazum: ne postoje. U njemačkom pravu trenutačno ne postoje autentične isprave ili sporazumi koji se priznaju ili izvršavaju u drugim državama članicama u skladu s člankom 65. Uredbe. Stoga nema potrebe za izdavanjem potvrda na temelju članka 66., njihovim ispravljanjem na temelju članka 67. ili utvrđivanjem odgovornosti za njihovo izdavanje i ispravljanje.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Sud nadležan za

  • priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.)
  • odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 1.)
  • odbijanje izvršenja (članak 58. stavak 1.) na temelju razloga predviđenih u članku 39. u vezi s člancima 41. i 50., člankom 56. stavkom 6., člankom 68. stavkom 2. i člankom 68. stavkom 3.

jest

  1. u prvom stupnju: obiteljski sud nadležan prema mjestu uobičajenog boravišta osobe protiv koje je podnesen zahtjev ili djeteta na koje se odluka odnosi u trenutku pokretanja postupka;
  2. ako ne postoji nadležnost na temelju prethodno navedenog: obiteljski sud nadležan prema mjestu u kojem se pojavi interes za utvrđivanje ili u kojem je izražena potreba za skrbi, u trenutku pokretanja postupka;
  3. ako na temelju prethodno navedenog još uvijek ne postoji nadležnost: sud pozvan da donese odluku (Obiteljski sud u Pankowu) u okrugu Kammergericht (Visoki zemaljski sud u Berlinu).

Nadležnost u skladu s točkama (a) i (b) za cijeli okrug višeg regionalnog suda u svakom je slučaju koncentrirana na obiteljskom sudu u čijem je okrugu sjedište višeg regionalnog suda. Nadležnost tog obiteljskog suda stoga obuhvaća cijeli okrug višeg regionalnog suda. Nadalje, vlade saveznih pokrajina ovlaštene su koncentrirati nadležnost na drugom obiteljskom sudu unutar okruga višeg regionalnog suda ili, ako postoji više viših regionalnih sudova unutar jedne savezne zemlje, koncentrirati je na jedan obiteljski sud za okruge nekoliko ili svih viših regionalnih sudova. Tek treba vidjeti koliko će vlade saveznih zemalja iskoristiti tu ovlast.

Kad je riječ o odbijanju izvršenja (članak 58. stavak 1.) na temelju razloga predviđenih njemačkim nacionalnim provedbenim pravom i odobrenih u skladu s člankom 57.,

potrebno je razlikovati sljedeće:

  • izravna žalba u skladu s člankom 87. stavkom 4. Zakona o postupku u obiteljskim stvarima i o dobrovoljnoj sudskoj nadležnosti protiv odluke u postupku izvršenja može se podnijeti obiteljskom sudu koji je donio odluku ili nadležnom žalbenom sudu (viši regionalni sud u čijem se okrugu nalazi obiteljski sud koji je donio pobijanu odluku),
  • Za donošenje odluke o prigovoru (Erinnerung) na način prisilnog izvršenja koje provodi sudski službenik u skladu s člankom 766. Zakona o parničnom postupku nadležan je onaj obiteljski sud koji je nadležan i za prisilno izvršenje tog naloga. Vidjeti informacije koje se odnose na članak 103. stavak 1. točku (d),
  • za odlučivanje o zahtjevu za obustavu izvršenja iz odjeljka 767. Zakona o parničnom postupku u pogledu naloga za naknadu troškova postupka (odluke o troškovima) nadležan je isključivo sud koji je odlučivao o zahtjevu za odbijanje izvršenja u prvom stupnju ili sud koji bi bio nadležan za odlučivanje o takvom zahtjevu (vidjeti prethodno navedeno).

Žalba (članak 61. stavak 2.) može se podnijeti obiteljskom sudu čija se odluka osporava ili višem regionalnom sudu nadležnom za područje dotičnog obiteljskog suda. Za daljnju žalbu (članak 62.) nadležan je Savezni sud.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Potrebno je razlikovati sljedeće:

Kad je riječ o prisilnom izvršenju naloga u skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) 2019/1111 koji se odnosi na predaju ili vraćanje osoba ili uređenje kontakta, primjenjuju se ista pravila o nadležnosti kao u članku 103. stavku 1. točki (c) za priznavanje odluke, odbijanje priznavanja i odbijanje izvršenja na temelju prava Unije.

Kad je riječ o prisilnom izvršenju naloga u skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) 2019/1111 koji se ne odnosi na predaju ili vraćanje osoba niti uređenje kontakta (prvenstveno odluke o troškovima), nadležnost je uređena općim odredbama o izvršenju prava u građanskim i trgovačkim stvarima. Informacije su dostupne na https://e-justice.europa.eu/52/EN/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&init=true&member=1.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Žalba iz članka 61. izravna je žalba (sofortige Beschwerde). Daljnja žalba iz članka 62. žalba je u kasacijskom postupku (Rechtsbeschwerde).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Središnje tijelo iz članka 76. jest Savezni ured za pravosuđe (Bundesamt für Justiz).

Njegova je poštanska adresa:

Bundesamt für Justiz

Referat II 3

53094 Bonn.

Uredu se možete obratiti telefonom, telefaksom ili e-poštom:

Telefon: +49 228 99 410-5212

Telefaks: +49 228 410-5401

E-adresa: int.sorgerecht@bfj.bund.de.

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Ne postoje.

Njemačka nije iskoristila mogućnost iz članka 82. da određene kategorije bliskih srodnika isključi iz zahtjeva za dobivanje suglasnosti za prekogranični smještaj djece u Njemačkoj.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Osim njemačkog, za komunikaciju sa središnjim tijelom prihvaća se i engleski jezik.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Njemački.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.