Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

  • Tijelo iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b): sva upravna tijela i uslužni centri za građane (KEP). Obuhvaćeni su i odvjetnici i javni bilježnici, u skladu s odredbama kojima se uređuje obavljanje njihovih dužnosti.
  • Tijelo iz članka 2. stavka 2. točke 3.: prvostupanjski sud po sucu pojedincu (monomelés protodikeío) ili javni bilježnik.
  • Tijelo iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b): -

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

U Grčkoj „upravna tijela” nisu uključena u postupak dodjele pravne pomoći. Nadležna tijela su mjesno i stvarno nadležni sudovi.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Tijelo nadležno za izdavanje potvrda iz članka 36. stavka 1. je sud koji je donio odluku ili tijelo (javni bilježnik) koje je izdalo ispravu.

Tijelo nadležno za izdavanje potvrda iz članka 66. je sud koji je donio odluku ili tijelo (javni bilježnik) koje je izdalo ispravu.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Za ispravak ili povlačenje potvrda nadležan je sud koji je donio odluku.

Za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti potvrđene odluke nadležan je sud koji je donio odluku.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Sud nadležan za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.), odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.) i odbijanje izvršenja (članak 58. stavak 1.) prvostupanjski je sud po sucu pojedincu u mjestu boravišta osobe protiv koje se traži izvršenje. Ako mjesto boravišta osobe nije poznato, uzima se u obzir regija njezina mjesta boravišta. Ako ni to nije poznato, nadležan je prvostupanjski sud po sucu pojedincu u Ateni.

Za osporavanje ili pravni lijek (članak 61. stavak 2.) nadležan je žalbeni sud (efeteío).

Za daljnje osporavanje ili pravni lijek (članak 62.) nadležan je Vrhovni sud (Áreios Págos).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Tijelo nadležno za izvršenje je sudski izvršitelj (dikastikós epimelitís).

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Osporavanja i pravni lijekovi (u žalbenom postupku (éfesi)) u skladu s člankom 61. podnose se žalbenom sudu, dok se daljnja osporavanja ili pravni lijekovi (u kasacijskom postupku (anaíresi)) u skladu s člankom 62. podnose Vrhovnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Središnje tijelo u skladu s člankom 76. je Odjel za međunarodno privatno pravo (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) Ministarstva pravosuđa (Ypourgeío Dikaiosýnis).

Voditelj Posebne uprave za pravna pitanja (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton):

g. Vasilios Sarigiannidis

Voditeljica Odjela za međunarodno privatno pravo:

gđa Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Atena

Tel.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

E-adresa: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Grčka nije odlučila da pristanak iz stavka 1. nije potreban za smještaj djeteta koji nije kod roditelja.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Grčki i engleski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

  • Članak 80. stavak 3.: grčki.
  • Članak 81. stavak 2.: grčki.
  • Članak 82. stavak 4.: grčki.
  • Članak 91. stavak 2.: -
Posljednji put ažurirano: 17/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.