Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

U tu svrhu nije irskim pravom posebno ovlašteno niti jedno tijelo jer se relevantnim pitanjima obiteljskog prava bave irski sudovi.

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Ured za pravnu pomoć nadležno je tijelo koje odobrava pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2. Podaci za kontakt Ureda za pravnu pomoć (LAB) sljedeći su:

Quay Street, (sjedište)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Tel.: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Nadležni sudovi su sljedeći:

Izdavanje potvrde – članak 36. stavak 1.

– odluka u bračnim sporovima uz upotrebu obrasca iz Priloga II. –

regionalni sud ili Visoki sud;

– odluka u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću uz upotrebu obrasca iz Priloga III. –

okružni sud, regionalni sud ili Visoki sud;

– odluka kojom se nalaže povratak djeteta iz članka 2. stavka 1. točke (a) i, ako je primjenjivo, sve privremene mjere, uključujući zaštitne mjere, naložene u skladu s člankom 27. stavkom 5., koje su priložene odluci, uz upotrebu obrasca iz Priloga IV. –

Visoki sud

Izdavanje potvrde – članak 66. stavak 1.

– u bračnim sporovima uz upotrebu obrasca iz Priloga VIII.;

Za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum u bračnim sporovima iz članka 66. stavka 1. točke (a), prema irskom pravu, nije nadležan ni jedan sud niti tijelo.

– autentična isprava ili sporazum u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću uz upotrebu obrasca iz Priloga IX. –

okružni sud, regionalni sud ili Visoki sud.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Ispravak potvrde – članak 37. stavak 1.

Sud koji je izdao potvrdu u skladu s člankom 36. stavkom 1. može ispraviti potvrdu koju je izdao u skladu s člankom 37. stavkom 1.:

 • regionalni sud
 • okružni sud
 • Visoki sud

Ispravak ili povlačenje potvrde – članak 48. stavak 1.

Sud koji je izdao potvrdu:

 • regionalni sud
 • okružni sud
 • Visoki sud

Potvrda o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti (odluke potvrđene u skladu s člankom 47.) – članak 49.

Sud koji je izdao potvrdu:

 • regionalni sud
 • okružni sud
 • Visoki sud

Za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum u bračnim sporovima iz članka 66. stavka 1. točke (a), prema irskom pravu, nije nadležan ni jedan sud niti tijelo.

Sud koji je izdao potvrdu za autentičnu ispravu ili sporazum u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću u skladu s člankom 66. stavkom 1. točkom (b) može ispraviti potvrdu u skladu s člankom 67. stavkom 1.:

 • regionalni sud
 • okružni sud
 • Visoki sud

Članak 66. stavak 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.:

 • regionalni sud
 • okružni sud
 • Visoki sud

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

Članak 30. stavak 3. – Zahtjev za odluku o nepostojanju razloga za odbijanje priznavanja: zahtjevi iz članka 30. stavka 3. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj, Visokom sudu.

Članak 52. – izvršenje: zahtjevi iz članka 52. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj, Visokom sudu.

Članak 40. stavak 1. – odbijanje priznavanja: zahtjevi iz članka 40. stavka 1. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj, Visokom sudu.

Članak 58. stavak 1. – odbijanje izvršenja: zahtjevi iz članka 58. stavka 1. podnose se sljedećim sudovima:

– u Irskoj, Visokom sudu.

Članak 61. stavak 2. – osporavanje ili pravni lijek – odbijanje izvršenja:

žalbenom sudu.

Članak 62. – mogućnost žalbe Vrhovnom sudu u ograničenim okolnostima – odluka mora uključivati pitanje od općeg javnog interesa ili, ako je to u interesu pravde, potrebno je podnijeti pravni lijek:

– u Irskoj, Vrhovnom sudu.

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

U Irskoj, Visoki sud.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Pravni se lijek u prvom stupnju može podnijeti Visokom sudu.

U Irskoj, pravni lijek zbog pogrešne primjene materijalnog prava može se podnijeti žalbenom sudu (međutim, treba naglasiti da, u skladu s odredbama Ustava Irske, Vrhovni sud može biti nadležan viši sud u odnosu na odluku Visokog suda ako utvrdi postojanje iznimnih okolnosti kojima se opravdava izravno podnošenje pravnog lijeka Vrhovnom sudu.  Vrhovni sud je nadležan viši sud za odluku žalbenog suda ako utvrdi da su ispunjeni određeni uvjeti navedeni u Ustavu).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Središnje tijelo za međunarodnu otmicu djece

Department of Justice (Ministarstvo pravosuđa)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irska

Telefon: + 353 1 859-2232

Telefaks: + 353 1 479-0201

E-adresa: internationalchildabduction@justice.ie
Internetske stranice: https://www.justice.ie

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Nije primjenjivo. Irska nije iskoristila mogućnost iz članka 82. da određene kategorije bliskih srodnika isključi iz zahtjeva za dobivanje suglasnosti za prekogranični smještaj djece u Irskoj.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Engleski; irski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Engleski; irski.

Posljednji put ažurirano: 17/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.