Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

a) Tijela u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 2. podtočkom (b) i člankom 2. stavkom 2. točkom 3.:

– javna ili druga tijela koja su ovlaštena za sastavljanje javnih isprava u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 2. podtočkom (b): javni bilježnik (notaio), matičar (ufficiale dello stato civile), sud (autorità giudiziaria);

– javna tijela koja su ovlaštena za upis sporazuma u registar u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 3.: matičar, sud (opći sud (Tribunale) i javno tužiteljstvo (Procura della Repubblica)).

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

a) Tijela u skladu s člankom 74. stavkom 2.;

– upravna tijela koja odobravaju pravnu pomoć u skladu s člankom 74. stavkom 2.: nema ih.

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrda u skladu s člankom 36. stavkom 1. i člankom 66. te sudovi nadležni za ispravak potvrda u skladu s člankom 37. stavkom 1., člankom 48. stavkom 1., člankom 49. i člankom 66. stavkom 3. u vezi s člankom 37. stavkom 1.;

– sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrda u skladu s člankom 36. stavkom 1. i člankom 66.: opći sud, javno tužiteljstvo, matičar;

– sudovi nadležni za ispravak potvrda u skladu s člankom 37. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. i opći sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi nepostojanje ili ograničenje ovjerene odluke u skladu s člankom 49.: opći sud, javno tužiteljstvo i matičar.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

– Sudovi nadležni za ispravak potvrda u skladu s člankom 37. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1.: opći sud, javno tužiteljstvo i matičar;

sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi suspenzija ili ograničenje ovjerene odluke u skladu s člankom 49.: opći sud;

sudovi ili tijela nadležni za ispravak potvrde u skladu s člankom 67. stavkom 1. izdane u smislu članka 66. stavka 1.: opći sud, javno tužiteljstvo i matičar.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

c) Sudovi u skladu s člankom 30. stavkom 3., člankom 52., člankom 40. stavkom 1., člankom 58. stavkom 1. i člankom 62. kao i sudovi u skladu s člankom 61. stavkom 2.;

– sudovi u skladu s člankom 30. stavkom 3., člankom 52., člankom 40. stavkom 1., člankom 58. stavkom 1. i člankom 62. kao i tijela i sudovi u skladu s člankom 61. stavkom 2.: opći sud i žalbeni sud (Corte di Appello);

– sudovi u skladu s člankom 62.: kasacijski sud (Corte di Cassazione).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

d) Tijela nadležna za izvršenje u skladu s člankom 52.:

opći sud i žalbeni sud.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

e) Postupci pravne zaštite u skladu s člancima 61. i 62.:

kad je riječ o članku 61. postupci pokrenuti pred mjesno nadležnim žalbenim sudom; kad je riječ o članku 62. žalba uložena pred vrhovnim kasacijskim sudom (Corte Suprema di Cassazione).

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

f) Nazivi, adrese i načini komunikacije središnjih tijela određenih u skladu s člankom 76.:

Središnje tijelo za cijelu zemlju je Odjel za pravnu zaštitu maloljetnika i zajednice (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rim

Telefon: +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Telefaks: +39 06 68808085

E-adresa: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirana e-adresa: prot.dgmc@giustiziacert.it

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

U Italiji ne postoje kategorije srodnika, osim roditelja, kod kojih je djecu moguće smjestiti bez odobrenja.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

h) Jezici koji se prihvaćaju za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 91. stavkom 3.:

talijanski, engleski i francuski.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

i) Jezici koji se prihvaćaju za prijevode u skladu s člankom 80. stavkom 3., člankom 81. stavkom 2., člankom 82. stavkom 4. i člankom 91. stavkom 2.:

nema dostupnih informacija.

Posljednji put ažurirano: 11/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.