Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 103. stavak 1. točka (a) prvi dio – javna tijela ili druga tijela ovlaštena za izradu autentične isprave iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke (b) i tijela javne vlasti ovlaštena za registraciju sporazuma iz članka 2. stavka 2. točke 3.

U okolnostima predviđenima člankom 325. Zakona o javnim bilježnicima (Notariāta likums), ovlašteni javni bilježnik (zvērināts notārs) nadležan je za raskid braka i izdavanje potvrde o razvodu.

Zakon o javnim bilježnicima i njegov prijevod na engleski jezik dostupni su na Notariāta likums (likumi.lv)

Članak 103. stavak 1. točka (a) drugi dio – administrativna tijela koja dodjeljuju pravnu pomoć iz članka 74. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija).

Članak 103. stavak 1. točka (b) prvi dio – sudovi nadležni za izdavanje potvrda za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. te sudovi i tijela nadležni za izdavanje potvrde za autentičnu ispravu ili sporazum iz članka 66.

Potvrdu za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (a) Uredbe izdaje sud koji je donio predmetnu odluku.

Potvrdu za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (b) Uredbe izdaje sud koji je donio predmetnu odluku. Ako je odluku donio obiteljski sud (bāriņtiesa) u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkama (b), (c), (d) ili (e), odgovarajuću potvrdu u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (b) izdaje obiteljski sud koji je donio predmetnu odluku.

Potvrdu za odluku u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (c) Uredbe izdaje gradski sud u Rigi (Rīgas pilsētas tiesa).

Potvrdu za autentičnu ispravu u bračnim sporovima u skladu s člankom 66. stavkom 1. točkom (a) izdaje ovlašteni javni bilježnik.

Članak 103. stavak 1. točka (b) drugi dio – sudovi nadležni za ispravljanje potvrda iz članka 37. stavka 1., članka 48. stavka 1. i sudovi nadležni za izdavanje potvrde u kojoj se navodi da je ovjerena odluka iz članka 49. neizvršiva ili je njezina izvršivost ograničena; te sudovi i tijela nadležni za ispravljanje potvrde izdane u skladu s člankom 66. stavkom 1. iz članka 67. stavka 1.

Za ispravak potvrde u skladu s člankom 37. Uredbe nadležan je sud koji je donio odluku o njezinu ispravku.

Za ispravak ili povlačenje potvrde u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe nadležan je sud koji je donio odluku o njezinu ispravku ili povlačenju.

Za izdavanje potvrde o neizvršivosti ili ograničenju izvršivosti u skladu s člankom 49. Uredbe nadležan je sud koji je donio odluku o njezinu izdavanju.

Članak 103. stavak 1. točka (c) – sudovi nadležni za priznavanje odluke (članak 30. stavak 3.) i odbijanje priznavanja (članak 40. stavak 2.), kao i sudovi i tijela nadležni za odbijanje izvršenja, za osporavanje ili žalbu te za daljnje osporavanje ili pravni lijek iz članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 2. i članka 62.

U skladu s člankom 30. stavkom 3., člankom 40. stavkom 2. i člankom 58 stavkom 1. Uredbe nadležan je sud okruga/grada (rajona (pilsētas) tiesa) na čijem je području nadležnosti mjesto izvršenja odluke ili mjesto prebivališta tuženika (deklarētā dzīvesvieta) ili mjesto boravišta (dzīvesvieta) ili registrirano sjedište poduzeća (juridiskā adrese).

Odluka prvostupanjskog suda o priznavanju odluke stranog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe (blakus sūdzība). Dodatna žalba podnosi se sudu koji je donio predmetnu odluku i upućuje se nadležnom žalbenom sudu. Odluka žalbenog suda o dodatnoj žalbi može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu (Augstākā tiesa).

Odluka prvostupanjskog suda kojom se odbija priznati ili izvršiti odluka stranog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe. Dodatna žalba podnosi se sudu koji je donio predmetnu odluku i upućuje se nadležnom žalbenom sudu (članak 61. Uredbe).

Odluka regionalnog suda (apgabaltiesa) o priznavanju odluke stranog suda može se osporiti samo podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu (članak 62. Uredbe).

Članak 103. stavak 1. točka (d) – tijela nadležna za izvršenje iz članka 52.

Ovlašteni sudski izvršitelji.

Članak 103. stavak 1. točka (e) – pravna sredstva protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja iz članaka 61. i 62.

Sud koji je nadležan u skladu s člankom 61. Uredbe je nadležni žalbeni sud. Dodatna žalba podnosi se sudu koji je donio predmetnu odluku, ali mora biti upućena nadležnom žalbenom sudu.

Odluka regionalnog suda o priznavanju odluke stranog suda može se osporiti samo podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu (članak 62. Uredbe). Dodatna žalba podnosi se regionalnom sudu koji je donio odluku koja je predmet žalbe, ali mora biti upućena nadležnom kasacijskom sudu (kasācijas instances tiesa).

U vezi s člancima 61. i 62. Uredbe dodatna žalba može se podnijeti u roku od 10 dana od datuma donošenja odluke. Stranka u postupku kojoj je u skladu s člankom 56.2 Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums) poslana sudska odluka (tj. osoba čije mjesto boravišta nije u Latviji) može podnijeti dodatnu žalbu u roku od 15 dana od datuma na koji je izdan transkript odluke.

Uz podnošenje dodatne žalbe potrebno je platiti jamstvo od 70 EUR.

Dodatna žalba razmatra se u pisanom postupku. Sud obavješćuje stranke u postupku o datumu na koji će razmotriti dodatnu žalbu. Kopija odluke dostavlja se strankama u postupku u roku od tri dana od datuma na koji je razmotrena dodatna žalba. Na odluku o dodatnoj žalbi nije dopuštena žalba i ona stupa na snagu po njezinu donošenju.

Postupak za podnošenje i razmatranje dodatne žalbe utvrđen je u poglavlju 55. Zakona o parničnom postupku.

Članak 103. stavak 1. točka (f) – nazivi, adrese i sredstva komunikacije središnjih tijela određenih za pomoć u primjeni Uredbe u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću. Ako je određeno više središnjih tijela, potrebno je navesti zemljopisnu i funkcijsku nadležnost svakog središnjeg tijela kako je navedeno u članku 76.

Središnje tijelo u skladu s Uredbom:

Ministarstvo pravosuđa Republike Latvije (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

E-pošta: pasts@tm.gov.lv

tel.: +371 67036802

Članak 103. stavak 1. točka (g) – ako je primjenjivo, kategorije bliskih srodnika, uz roditelje, kod kojih dijete može biti smješteno unutar područja države članice, bez prethodne suglasnosti te države članice kako je navedeno u članku 82.

Latvijskim regulatornim okvirom u pravilu je određeno da je za smještaja djeteta kod njegovih srodnika, osoba s kojima je dijete u bliskom odnosu ili drugih osoba potreban pristanak. Međutim, predviđen je izuzetak u pogledu trajanja smještaja. U skladu s člankom 451 Zakona o zaštiti prava djece (Bērnu tiesību aizsardzības likums) roditelji mogu dijete povjeriti skrbi druge osobe u Latviji na razdoblje do tri mjeseca. U takvom slučaju jedan od roditelja mora sastaviti punomoć u kojoj navodi u kojoj mjeri roditelji drugu osobu ovlašćuju za zastupanje najboljih interesa svojeg djeteta.

Taj se uvjet primjenjuje samo na djecu pod roditeljskom skrbi te na slučajeve u kojima je dijete povjereno skrbi druge osobe na razdoblje do tri mjeseca.

Članak 103. stavak 1. točka (h) – jezici institucija Europske unije koji nisu jezik države članice, na kojima se mogu prihvatiti obavijesti upućene njezinim središnjim tijelima kako je navedeno u članku 91. stavku 3.

Za komunikaciju su prihvaćeni latvijski i engleski jezik.

Članak 103. stavak 1. točka (i) – jezici koji su prihvatljivi za prijevode zahtjeva i popratnih pismena poslanih u skladu s člancima 80., 81., 82. i rubrika za slobodan unos teksta potvrda iz članka 91. stavka 2.

Prijevod na latvijski jezik priložen je zahtjevima iz članka 80. stavaka 1. i 2. te svim pratećim dokumentima.

Prijevod na latvijski jezik priložen je zahtjevima iz članka 81. stavka 1. te svim pratećim dokumentima.

Prijevod na latvijski jezik priložen je zahtjevima iz članka 82. stavaka 1. i 2. te svim pratećim dokumentima.

Tekst polja potvrda za slobodan unos potrebno je prevesti na latvijski jezik.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.